Højbro Højbro Å er nu oppe i omdrejninger igen efter problemer med udtørring og forurening.

En ny undersøgelse viser, at Højbro Å i Nordsjælland har overvundet omfattende udtørring og en forurening i 2019. Sammen med en mere skånsom vedligeholdelse har det betydet, at åen i dag bidrager med en stor smoltudvandring.

Højbro Å i Gribskov Kommune har sit udløb ved Rågeleje. Sammen med Esrum Å er det et af de vigtigste vandløb for ørreder på den sjællandske nordkyst, og Gribskov Kommune har valgt at følge udviklingen i vandløbet tæt gennem fiskeundersøgelser, der gennemføres hvert tredje år.

Biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult undersøgte åen i 2019 og igen i 2022, og rapporten fra den sidste undersøgelse er nu tilgængelig. Du finder den her.

Forurening og udtørring
Ikke mindst sommeren 2018 var særdeles tør, og sammen med en forureningssag fik det afgørende betydning for resultatet ved undersøgelsen i 2019, hvor det blev konkluderet, at ørredbestanden stort set var kollapset, og at der var brug for dels en skånsom vedligeholdelse og dels udsætning af fisk for at få bestanden på fode igen.

Anbefalinger blev fulgt
Disse anbefalinger er blevet fulgt, så der i dag foretages en langt mere skånsom grødeskæring, der efterlader flere skjul til fiskene. Desuden finansierede kommunen ekstraordinært en udsætning af 5.700 halvårsørreder i åsystemet i efteråret 2022. I forvejen udsættes der årligt 3.000 stk. smolt i vandløbsmundingen betalt via fisketegnsmidlerne.

Fremgang men endnu ikke målopfyldelse
Ved undersøgelsen i efteråret 2022 blev der fundet flere ½-årsørreder end ved tidligere undersøgelser i Højbro Å. Ved syv undersøgelser i perioden 2003-2016 svingede antallet af ½-årsørreder mellem 9,8 og 21,1 pr. 100 m2. Ved undersøgelsen i 2019 blev der stort set ikke fundet en eneste, mens antallet i 2022 var nået op på 35,2 pr. 100 m2.

Der var målopfyldelse på to af de undersøgte stationer, mens den gennemsnitlige tæthed svarede til cirka halvdelen af kravet om god økologisk tilstand. Det vurderes, at åsystemet ville bidrage med en stor naturlig smoltudvandring i 2022.

For at opnå en endnu større produktion og sikre målopfyldelse peger rapporten på en række tiltag, der især handler om at skabe skjul til fiskene gennem miljøvenlig vedligeholdelse og udlægning af skjulesten.

Rekord i Orebjerg Rende
Det lille vandløb Orebjerg Rende ligger lidt øst for Højbro Å og løber ligeledes til Nordkysten. Her blev der også foretaget undersøgelse i 2022, som viste en rekordstor tæthed af ½-årsørreder på 111 pr. 100 m2 samt en stigende bestand af ældre ørreder. Vandløbet opfyldte kravet om god økologisk tilstand.