Danmarks Sportsfiskerforbunds privatlivspolitik

Indledning
Danmarks Sportsfiskerforbund er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger, som behandles om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer. I denne persondatapolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Vi prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysninger højt. Danmark Sportsfiskerforbund optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige, at vi selv bestemmer de formål, personoplysninger indsamles og behandles til, og at vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

Danmarks Sportsfiskerforbund optræder i nogle sammenhænge også som databehandler. Dette er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den ansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.

Behandlingsaktiviteter
Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personaleadministration, gennemførelse af kundesamarbejder og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktiviteter. Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Personaleadministration
Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysninger om dem.

Medlemsadministration
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores medlemsforeninger. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til samarbejdet med vores medlemsforeninger og medlemmer indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger på foreninger og kontaktpersoner. Herudover vil indgå oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail-korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores organisation og gennemførelse af forpligtelser over for vores medlemmer.

Leverandører
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger om relevante kontaktpersoner. Herudover vil indgå oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail-korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.

Markedsføringsaktiviteter
Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter. Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som vi har defineret.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev, anvendelse af cookies på hjemmeside, anvendelse af billedmateriale med genkendelige personer mv.

For vores nyhedsbrev har vi etableret særskilte vilkår, ligesom vi har en cookie-politik på vores hjemmeside.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?
De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Videregivelse af personoplysninger
Afhængigt af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT mv.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål. Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed
Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper, persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning
De personoplysninger, vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Registreredes rettigheder
De personer, vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter:

  • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, vi behandler
  • retten til at få begrænset vores behandling af personoplysninger om den registrerede
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling samt
  • retten til i visse tilfælde at få udleveret oplysninger om sig selv (dataportabilitet)
  • retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Klage
Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vores kontaktoplysninger
Vores fulde kontaktoplysninger er:

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 5
7182 Bredsten

CVR-nr. 37099015

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:

Navn: Direktør Lars Rasmussen
Telefon: 7622 7079
E-mail: lr@sportsfiskerforbundet.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Opdatering af vores privatlivspolitik
Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.sportsfiskeren.dk.

Denne politik har versionsnummer 1 og er gældende fra den 22. maj 2018.

Fisk