Sommerudtørring og grødeskæring reducerer fiskebestande i Gribskov Kommune

Multe Elfiskeundersøgelsen i Højbro Å tæt på udløbet i Kattegat gav et overraskende resultat. Efter fangsten gylpede en gedde nemlig en lille multe op.

Nye fiskeundersøgelser i Højbro Å-systemet, Orebjerg Rende og Søborg Kanal-systemet viser, at der i dag er ynglende ørreder og andre fiskearter i alle de undersøgte vandsystemer. Men især sommerudtørring og omfattende grødeskæring bevirker, at der endnu er et stykke vej før kravene til god økologisk tilstand er opfyldt i flere vandløb. Andre overrasker med rekordstor tæthed.

Indtil midt i 50’erne var der store ynglende fiskebestande i vandløbene i Gribskov Kommune, men det satte forurening, regulering, oprensning og overfiskeri en stopper for.

Siden er der dog gjort en stor indsats for at rette op på det, blandt andet gennem vandløbsrestaurering og udsætning af ørredyngel. Med indførelsen af det danske fiskeindeks er der nemlig kommet øget fokus på vandløbenes fiskebestande, og kommunens medlemskab i Fishing Zealand har bidraget yderligere til det.

Overvågningsprogram
For at følge udviklingen tæt har Gribskov Kommune iværksat et overvågningsprogram, hvor de enkelte vandløbssystemer bliver undersøgt hvert tredje år. Der skiftes således hvert år mellem:

1. Højbro Å-systemet, vandløb til Søborg Kanal og Orebjerg Rende
2. Esrum Å-systemet og Pandehave Å
3. Pøle Å og andre vandløb til Arresø

I 2019 var det Højbro å-systemet, vandløb til Søborg Kanal og Orebjerg Rende, der stod for tur.

Undersøgelserne er foretaget af biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult med praktisk hjælp fra medlemmer af Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening, og den samlede rapport kan læses her.

Højbro Å-systemet ramt af tørke og forurening
Højbro Å har sit udløb i Kattegat ved Rågeleje. Der er lavet fiskeundersøgelser med jævne mellemrum i vandløbssystemet siden 2003, og i hele perioden har den gennemsnitlige tæthed af yngel ligget betydeligt under kravet til god økologisk tilstand i det nye fiskeindeks.

Der er i dag gydning i hele vandløbet helt op til de øverste stræk ved Valby Hegn, men i 2019 kollapsede ørredbestanden helt som følge af hel eller næsten hel udtørring i de øvre dele samt forurening i hovedløbet nedstrøms Kurre Bro. Det betyder, at der ikke bliver nogen naturlig udvandring af smolt i 2020 og sandsynligvis en reduceret udvandring i 2021.

Det anbefales derfor i rapporten at genstarte ørredbestanden gennem udsætning af yngel eller ½-årsfisk i 2020.

Desuden bliver der peget på, at miljøforholdene i å-systemet bliver forringet gennem omfattende grødeskæring, der ikke efterlader skjul til fiskene. Der anbefales derfor en mere skånsom vedligeholdelse samt udlægning af skjulesten.

Bjørn Genudsætter Fangst I Maglemose Å I maglemose Å var der rekortstor tæthed af ørreder. Her genudsættes nogle af fiskene efter elfiskeundersøgelsen.

Rekord i Maglemose Å
Saltrup Å og Maglemose Å er begge sideløb til Søborg Kanal, der løber ud i havnen i Gilleleje.

I Saltrup Å var der sket et fald fra 152 stk. yngel pr. 100 m2 i 2016 til 88 stk. i 2019, men det opfylder stadig målsætningen.

I Maglemose Å blev der foretaget restaureringer i 2016, og ørrederne har tydeligt kvitteret for forbedringerne. Ved undersøgelsen blev der nemlig fundet hele 404 ½-årsfisk pr. 100 m2.

Uden om kommende sø
Naturstyrelsen har planer om at genetablere store dele af den nu afvandede Søborg Sø, og det kan få store konsekvenser for udvandringen af smolt fra de to produktive sideløb til Søborg Kanal, hvis smolten skal passere den nye sø. Det ser dog ikke ud til at blive tilfældet.

– I forbindelse med sø-projektet er det heldigvis endt med, at disse tilløb bevarer deres forløb igennem Søborg Kanal med udløb i Gilleleje og ikke føres til den kommende sø, hvilket ville have ødelagt den gode smoltproduktion til Kattegat, fortæller Peter W. Henriksen og fortsætter:

–  Der var oprindeligt planer om at lede dem til søen, men når det ikke endte sådan, så skyldes det, at Gribskov Kommune kunne dokumentere, at der var reproducerende bestande via bl.a. de undersøgelser, jeg har lavet for dem igennem årene.

Husk fredningsbælterne

Der er helårsfredningsbælter ved Søborg Kanal og ved Højbro Å, men der ved Orebjerg Rende er halvårsfredning i perioden 16. september til 15. marts.

 

Især ved Orebjerg Rende rapporteres jævnligt om lystfiskere, der ikke er opmærksomme på fredningen ved det lille vandløb.

Fin bækørredbestand i Orebjerg Rende
Det lille vandløb Orebjerg Rende har sit udløb i Kattegat lidt nordøst for Rågeleje. Her viste undersøgelsen, at der var en overraskende stor bestand af ørreder på 1½ år eller ældre. Desuden var der en rekordstor tæthed af ½-årsfisk på 62,2 pr. 100 m2.

Tætheden af ½-årsfisk har varieret meget gennem de sidste 10 år, og rapporten peger på sandvandring som et problem og anbefaler derfor etablering af et sandfang.