Aflæsning Af Ørred Med Udvalgsformand Og Linda Fra Fyns Laksefisk Fiskemester Linda Bollerup fra Fyns Laksefisk leverede fiskene til udsætningen.

Efter flere fiskeundersøgelser havde vist, at vandløb i Gribskov Kommune mangler ørreder for at leve op til målsætningen om god økologisk tilstand, valgte kommunen at finansiere udsætning af 5.700 stk. halvårsørreder, der blev udsat i Højbro Å og Pøle Å-systemerne torsdag den 17. november 2022.

Gribskov Kommune har i flere omgange fået lavet fiskeundersøgelser i kommunens vandløb. De er blevet udført af biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult, og på baggrund af resultaterne har han peget på, at det var nødvendigt at gøre noget for at booste ørredbestanden, hvis vandløbene skal leve op til målsætningen om god økologisk tilstand og bidrage til lystfiskeriet.

Gribskov Kommune fulgte opfordring
Kommunen valgte at følge hans opfordring, og torsdag den 17. november kom Fyns Laksefisk derfor forbi med 5.700 stk. halvårsørreder, der blev fordelt i Højbro Å og Pøle Å med hjælp fra blandt andet udvalgsformand Brian Lyck Jørgensen og medlemmer af Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening.

– Mine tidligere fiskeundersøgelser i de to å-systemer havde vist en markant tilbagegang for ørrederne, og at det var tvivlsomt, at der af sig selv kunne genetableres bestande. Det gælder især i Pøle Å-systemet, som ikke har adgang til havet på grund af Arresø og spærringen i Frederiksværk. I Højbro Å er det håbet at genskabe en stor havørredbestand, mens det i Pøle Å er forventningen, at en del ørreder bliver tilbage i vandløbet som bækørreder og senere vil kunne reproducere bestanden. Pøle Å var tidligere kendt for sine store bækørreder, fortæller Peter W. Henriksen og fortsætter:

– Jeg anbefalede derfor kommunen og de lokale organisationer at lave en eller flere booster-udsætninger i begge vandløb med yngel eller halvårsfisk, og jeg sørgede for en tilladelse fra Fiskeridirektoratet, som kom på plads sidste år.

Fisk fra Esrum Å
I 2021 var der imidlertid ikke tilstrækkeligt med yngel fra Esrum Å til en ekstra udsætning, men det var der så i år, og Gribskov Kommune besluttede at finansiere projektet ved at købe ørrederne hos Fyns Laksefisk, hvor de blev opdrættet, efter at Esrum Ålaug havde fanget og strøget moderfiskene. Udsætninger i Gribskov Kommune må nemlig kun udføres med afkom fra Esrum Å af genetiske årsager, hvorfor projektet var afhængigt af fisk herfra.

Udvalgsformanden Sætter Ørreder Ud Brian Lyck Jørgensen gav en hånd med ved udsætningen.

Vandpleje på budgettet
Brian Lyck Jørgensen, der er formand for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø i Gribskov Kommune, gav en hånd med ved udsætningen, og han fortæller, at kommunen har sat penge af på de kommende budgetter til indsatser i de lokale vandløb.

– Vi kan se, at kun få vandløb i Gribskov lever op til EU's standarder for god økologisk tilstand, og derfor var det også en god idé at få afsat penge til netop de lokale vandløb i Gribskov Kommune. Det var der også et bredt flertal for ved budgetvedtagelsen tilbage i oktober måned, fortæller Brian Lyck Jørgensen og afslutter:

– Nu håber jeg, vi i fremtiden sammen med lodsejerne kan finde steder i vandløbene, hvor der kan udlægges gydegrus. Jeg vil også gerne sende en stor tak til alle de frivillige i Esrum Ålaug og Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening, som deltager aktivt, når det gælder vandløbspleje. Det er guld værd for os i Gribskov Kommune, at vi har det samarbejde foreninger og kommunen imellem.