Nye IHN-regler tilllader hjemtagning af fisk fra restriktionszonerne

Trout 953012

Danmarks Sportsfiskerforbund har på flere møder med Fødevarestyrelsen udtrykt ønske om at gøre det tilladt at hjemtage fisk fanget i de vandløbssystemer, der er underlagt IHN-restriktionszoner. Forbundets ønske er nu blevet imødekommet og fra lørdag d. 24. juli er det derfor tilladt at hjemtage sin fangst.

De nye regler

 

Lystfiskere må nu tage fisk fanget i såkaldt frivand i en restriktionszone, med hjem til eget forbrug.

 

Lystfiskerne skal rense deres fangst hjemme, så skyllevandet bliver afledt til kloak. Fiskeaffald skal smides ud som restaffald til forbrænding.

 

Lystfiskere, der fisker i en restriktionszone, skal fortsat desinficere sit fiskegrej og udstyr efter brug, inden de tager det i brug igen.

Danmark blev som bekendt ramt af den for fisk smitsomme og dødelige sygdom IHN (Infektiøs hæmatopoietisk nekrose).

Sygdommen rammer ikke mennesker.

I alt er seks dambrug i fem vandløbssystemer blevet ramt af IHN, og der er samtidig blevet indført restriktionszoner i de pågældende vandløb. Det har betydet, at lystfiskere ikke har kunne tage fisk fanget i vandløbene ud af restriktionszonen – og at det har været påbudt at desinficere sit fiskeudstyr.

Danmarks Sportsfiskerforbund har løbende været i tæt dialog med Fødevarestyrelsen angående håndtering af smitten – og har i den forbindelse fremsat ønske om, at reglerne for både desinfektion og hjemtagning af fisk skulle lempes.

Fødevarestyrelsen har på baggrund af nye risikovurderinger nu valgt at lempe reglerne for hjemtagning af fisk, så det er tilladt at tage fisk med hjem til konsum – både hvis man bor i og udenfor restriktionszonerne.

Hjemtagning af fisk må dog kun ske, såfremt vand, som de hjemtagne fisk skylles i, udledes til kloak, og alt affald (indvolde mv.) bortskaffes som restaffald til forbrænding.

Fødevarestyrelsen præciserer desuden, at lempelsen for restriktionszonerne kun gælder for vildtlevende fisk, der er fanget i søer og åer. Virksomheder, der driver put & take-søer, er underlagt de samme restriktioner som hidtil. Det er fortsat ikke tilladt at fjerne fisk fra put & take-søer i restriktionszonerne.​

De nye regler træder i kraft fra lørdag d. 23. juli og gælder alle fem restriktionszoner.

Regler for desinfektion af udstyr er fortsat uændrede.

Læs mere om desinfektion her.

Du kan desuden få det fulde overblik over status for IHN-smitten her.