Meningsløse IHN-regler bør blive ændret

Desinfektion 1 IHN Som reglerne er nu, skal lystfiskere desinficere sit fiskegrej mellem hver fisketur - også selvom de for eksempel fisker i det samme vandløb på den samme strækning to dage i træk. Unødvendigt og meningsløst, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, der ønsker reglerne lempet. Foto: Danmarks Center for Vildlaks.

Danske lystfiskere kan og skal tage del i inddæmningen af IHN-smitten. Men det virker meningsløst, at lystfiskere mellem hver fisketur – også i samme vandløb – skal desinficere sit grej, og at hjemtagning af fisk til konsum er forbudt. Forbundet arbejder på en lempelse af reglerne, så længe det ikke medfører en øget smitterisiko.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Lav risiko for smitte til vilde fisk

 

Meget tyder på, at risikoen for, at de vilde fisk bliver inficeret og dør af IHN, er lille. Der er lavet undersøgelser, hvor knapt 800 vilde fisk – primært ørreder – er undersøgt i inficerede vandløb. Ingen af dem var smittede. En tysk undersøgelse viste, at en lille del af ”vilde” regnbueørreder nedstrøms et inficeret dambrug havde virus i sig dog uden at blive syge.

 

Den tilgængelige litteratur på området nævner også, at der aldrig er fundet vilde fisk i naturen, der har været syge af IHN-virus. Forsøg viser, at det nok skyldes, at koncentrationen af smitte er lille i naturlige habitater – i modsætning til i dambrug. Det nævnes også, at smitten primært spredes gennem fisketransporter.

 

Der er dog tale om et meget begrænset datagrundlag, og det kan derfor ikke udelukkes at vilde fisk kan blive smittet, eller at lystfiskere kan sprede smitte.

Danmarks Sportsfiskerforbund har, siden IHN-smitten blev opdaget sidst i maj, været i tæt kontakt med de foreninger, der er berørt af situationen. Foreningerne har på fornem vis vist både rettidig omhu samt engagement i inddæmningen af IHN. Men to regler, der berør lystfiskere, har frustreret foreningerne.

Det gælder reglen om desinfektion mellem hver fisketur og reglen om hjemtagning af fisk. Det har været et ønske fra foreningerne, at disse regler skal ændres. Danmarks Sportsfiskerforbund er helt enige i, at de nuværende regler er for restriktive og ude af proportioner med den reelle risiko for, at lystfiskerne kan sprede smitten til nye å-systemer.

- Vi ønsker ligesom foreningerne, at der kun skal desinficeres, når man bevæger sig fra et inficeret vandløbssystem til et ikke-inficeret – og når man bevæger sig opstrøms smittekilden i et å-system. Vi ønsker ligeledes, at det skal være muligt at tage en fisk med ud af zonen med henblik på at spise den. Selvfølgelig med retningslinjer for, hvordan indvolde og fisken skal behandles, så smitterisikoen begrænses, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Sportsfiskerforbund har på to møder med Fødevarestyrelsen fremført disse synspunkter.

- De har vist forståelse for vores ønsker, men de kan på nuværende tidspunkt ikke afvige fra de regler, som står i bekendtgørelserne. Det er der ifølge Fødevarestyrelsen to årsager til. Den ene er, at vi netop nu er i en fase, hvor det handler om at opspore og inddæmme udbredelsen af IHN. I denne indledende fase er det nødvendigt at være ekstremt restriktiv i fortolkningen og udmøntningen af lovgivningen. Den anden grund er, at hele regelsættet styres af en EU-forordning, der ikke levner de store muligheder for at lempe på restriktionerne, så længe det handler om at inddæmme og udrydde sygdommen i Danmark, forklarer han.

Fødevarestyrelsen lovede på det seneste møde den 18. juni, at de vil tage kontakt til de relevante myndigheder i EU, når smittekilden – det vil sige de inficerede fisk – er væk fra de 6 dambrug.

- Så status er, at de gældende regler med desinficering og hjemtag af fisk ikke bliver ændret nu og her. Når de inficerede dambrug bliver renset for IHN-virus, er der mulighed for, at reglerne kan blive ændret, så de flugter med foreningernes ønsker. Det skal med, at de foreslåede ændringer ikke vil medføre en større risiko for, at lystfiskerne spreder smitten til nye å-systemer, slutter Kaare Manniche Ebert.