_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Høringssvar, klager og andre henvendelser til myndigheder og politikere er én af grundstenene i Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for en rigere natur, flere vilde fisk og et bedre lystfiskeri.

Her kan du finde alle Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar og klager:

2023

Januar

Høringssvar vedrørende afgrænsningsnotat, Tissø
Dispensationsansøgning vedr. hydrologiprojekt
Frihedslund Gods dispensationsansøgning
Godkendelse af vandløbsregulering

2022

December

Høringssvar vedrørende udledning af spildevand till Agerø sund
Se høringssvar her 
Miljøgodkendelse version-41
Pressemeddelelse
Bilag til miljøgodkendelse

November

Pressemeddelelse og høringssvar vedrørende NGC's udledning af spildevand i Agerø sund
Se pressemeddelelse her
Se høringssvar her

 

Oktober

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse kystvandråd.
Se DSF's høringssvar her
Se bekendtgørelsen her
Høringsbrev
Vejledning til kystvandsråds arbejde 2022-2023

August

Klage over dispensation til grødeskæring i Ribe Mølledam
Se DSF's klage her
Bilag 1: Habitatskonsekvensvurdering
Bilag 2: MST svar til EK

Juli

Høringssvar til vandplaner 2021-2027
Se DSF's høringssvar her
Bilag 1
Bilag 2

 

Juni

Klage miljøskadeafgørelse Tuse å
Se DSF's klage her
Afgørelse om miljøskade i Tuse å systemet
Bilag 1 : fiskeundersøgelse i Tuse å systemet
Bilag 2 : miljøindsatser i vandløb

April

Vildtskadebekendtgørelsen, sagsnr. 2021-3858
Se DSF's høringssvar her

Januar

Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar sætter fokus på, at planen ikke løser udfordringerne, som skarverne påfører fiskebestandene. Forbundet har en række forslag til forbedringer.
Se DSF's svar her

2021

December

Klage over Ikast-Brande kommune for indvinding af grundvand.
Se DSF's klage her
Bilag 1: Ministersvar
Bilag 2: Retningslinjer-vandområdeplaner
Bilag 3: Notat - vurdering af vandindvindigs effekt
Partsindlæg
Replik fra DSF til partsindlæg

 

November

Klage, vandindvinding Tønder kommune
Se DSF's klage her
Fejl i vandindvindingstilladelse
Vedrørende tilladelse til indvinding
Bilag 3: Tilladelse til indvinding af grundvand
Bilag 4: Klage juli 2020
Bilag 5: Afgørelse - Tønder kommune
Bilag 6: Fornyelse af tilladelse til indvinding Toftlund
Bilag 7: Tilladelse indvinding Løgum Kloster
Bilag 8: Tilladelse til indvinding Branderup

Svar i forhold til fiskeriregler for Ål 2022
Se DSF's svar her

Oktober 

Forvaltningsplan for laksefiskeri i Østersøen 2022
Se DSF's høringssvar her
Fælles høringssvar med de tyske og svenske forbund 

September

Høringssvar vedrørende Danmarks Havplan
Se DSF's høringssvar her

Høringssvar vedrørende torskefiskeri i Østersøen 2022
Se DSF' høringssvar her

Forbundets bemærkninger til helhedsplan for Gudenåen
DSF's bemærkninger til helhedsplan for Gudenåen

Materiale omkring heldhedsplanen findes her 
 http://www.helhedsplangudenaaen.dk/

August

Klage over Vejle kommunes tilladelse til minivådområde og zonetilladelse
Se DSF's klage her
Klagenummer 1026289
Klagenummer 1026289 - sproglig rettelse
TV-VML tilladelse til minivådområde

Juli

Klage over indvinding af overfladevand Tissø

Se DSF's klage her

Tilladelse til indvinding

Miljøministerens svar på spørgsmål

VVM anmeldelsesskema

Klage over Esbjerg kommunes grødeskæring i Ribe Mølledam en del af Ribe Å

Se DSF's klage her

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Bilag 1: Habitatskonsekvensvurdering

Bilag 2: Miljøstyrelsens svar til EK

Juni

Høring af udkast til udpegning af beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og
Østersøen omkring Bornholm

Se DSF's høringssvar her

Danmarks Sportsfiskerforbund skriver i et høringssvar til et forslag fra EU, at EU bør tage lystfiskeriet og dets store økonomiske potentiale alvorligt i forvaltningen af fiskeriet i saltvand. Forbundet argumenterer også for, at daglig tilbagemelding om fangster i det rekreative fiskeri vil være for bureaukratisk og et helt unødvendigt onde. DSF bakker op om, at alle lystfiskere i EU bør være registrerede, og at alle – også pensionister – bør skulle erhverve sig et fisketegn, hvis de ønsker at fiske i naturlige fiskevande.

Se DSF's høringssvar her

Maj

Forbundets svar og kommentarer til udkast om revision af fredningstider og mindstemål.

Se DSF's svar her

April

Klage over Ikast/ Brande kommunes tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding
Se DSF's klage her
Se kommunens tilladelse her
Bilag 1: Minster svar
Bilag 2: Retningslinier vandplaner
Bilag 3: Notat vurdering af økologisk indvirkning

Fredericia Sportsfiskerforening, Kolding Sportsfiskerforening, Vejle Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har i fællesskab kommenteret på planerne om at udbygge Kolding Havn. Sportsfiskerne er især bekymret over de mulige negative konsekvenser af gravearbejdet i munding af Kolding Å. De opfordrer kommunen til at indhente viden hos DTU Aqua om, hvordan man bedst kan sikre, at havørreder fra Kolding Å og Dalby Møllebæk ikke påvirkes negativt.

Se DSF's kommentarer her

Marts

Partshøring vedrørende afgørelse om forurening af Tuse å

Se Tuse å sammenslutningens og DSF's bemærkninger her

Høringsudkast

Høringsbrev

Bilag 1

Bemærkninger til vejledning om tilskud til vandløbsrestaurering

Se DSF's bemærkninger her

Høringsbrev

Udkast til vejledning

Bemærkninger til bekendtgørelse om tilskud til vandløbsrestaurering

Se DSF's bemærkninger her

Høringsbrev

Udkast til bekendtgørelse

Høringssvar samt bilag til høringssvar om klimaprojekt i Onsild Å

Se Hobro foreningen og DSF's høringssvar her

Projektbeskrivelse

Klage over Kalundborg kommunes afgørelse om vandindvindingstilladelse til Kalundborg Vandforsyning A/S

Se DSF's klage her

Bilag 1

Kommunens tilladelse

Februar

Høring - afgrænsning af miljøkonsekvensrapport Novo Nordisk - indvinding af overfladevand fra Tissø, Kalundborg kommune

Se DSF's bemærkninger her

Indkaldelse af idéer og forslag

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark-og vejfred og færdselsloven i offentlig høring (Etablering af natur-nationalparker m.v.) journalnummer 2020-5425.

Se DSF's bemærkninger her

Udkast til lovforslag

Høringsbrev

Januar

Klage over forvaltningsplan for bævere

Se DSF's klage her

Ministeriets afgørelse

Bilag 1: Screening af udkast til forvaltning

Bilag 2: Høringsnotat

Samlet bæver forvaltningsplan

Klage vedr. afgørelse om cirkulering af kølevand under drift af Fjernvarme Fyn Blok 7

Se DSF's klage her

Ffp afgørelsen

Klage Sorø kommune, ændring af vandspejl Ellingegårdens grusgrav 20210112

Se DSF's klage

Sorø Kommunes påbud

Sorø Kommunes oplæg til sænkning af vandspejl

Bilag 1 endelig tilladelse

Bilag 2 rapport, påvirkning på Tude å 

 

Klage over Tønder kommunes tilladelse til renseplads

Se DSF's klage

Kommunens tilladelse

Vejledning 

Se dokument 

2020

December

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Udtagning af kvælstofpulje til havbrug og reduktion af samlet kvælstofpulje til miljø- og ressourceeffektive dambrug

Læs DSF's bemærkninger her

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til lovforslag

 

November

Høringsbrev over ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen

Se DSF's høringssvar her

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til ændring

Bilag 1

 

Oktober

Danmarks Sportsfiskeforbund kvitterer i denne henvendelse for svar fra Roskilde Kommune angående overløb ved kommunale renseanlæg. Forbundet opfordrer blandt andet til, at kommunen kvantificerer udledningerne af næringssalte fra renseanlæggene.’ 

Læs DSF's høringssvar her

Danmarks Sportsfiskerforbund kommenterer her et notat fra Nyborg Kommune, der omhandler to forslag til at løse passageproblemerne i Vindinge Å ved Kullerup. 

Læs DSF's høringssvar her

September

Høringssvar (22. september 2020): Kommentarer vedrørende: Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen.

Læs DSF's høringssvar her

DSF kommenter her på Fynsværkets ansøgning om miljøgodkendelse til cirkulering af kølevand under drift af Blok 7. Forbundet har i svaret fokus på de miljømæssige udfordringer kølevandet kan påføre Odense Fjord 

Læs DSF's høringssvar her

Maj

DSF støtter en forlængelse af den bekendtgørelse fra 2015, som beskytter brakvandsgedderne i5 områder i Sydøstdanmark.

Læs DSF's høringssvar her

April

DSF kommenterer her på forvaltningen af blandt andet havbars i Nordsøen. DSF ønsker blandt andet, at mindstemålet på 42 cm indføres i alle danske farvande. 

Læs DSF's høringssvar her

DSF’s svar på udkast til forvaltningsplan for bæver. DSF mener blandt andet, at der bør være bedre muligheder for at forvalte bæverdæmningerne i de værdifulde vandløb. 

Læs DSF's høringssvar her

DSF’s kommentarer til et notat fra Svendborg Kommune, som beskriver forskellige scenarier ved en sanering af spærringen ved Gundestrup Mølle i Hundstrup Å. 

Læs DSF's høringssvar her

Marts

DSF’s svar til udkast til forvaltningsplan for sæler. DSF mener, at der bør være bedre muligheder for at reducere omfanget af konflikter i marine flaskehalse. 

Læs DSF's høringssvar her

Februar

DSF anfører i et høringssvar til Nyborg Kommune, at en del af udfordringerne i forhold til oversvømmelser i Nyborg kan løses ved at etablere en pumpe ved indløbet til Ladegårdsåen. 

Læs DSF's høringssvar her

Januar

I dette meget lange høringssvar giver DSF sit bud på, hvordan fiskeriet omkring Sjællands og Øernes kyster bør forvaltes. Der er især fokus på fiskerfriet  fjordene. 

Læs DSF's høringssvar her

2019

Juli

Danmarks Sportsfiskerforbund har afgivet høringssvar til Favrskov kommune vedrørende forslag til et nyt regulativ for Gelbæk - en del af Gudenåsystemet. Forslaget er udarbejdet af Favrskov- og Silkeborg kommuner i fællesskab, da Gelbæk er grænsevandløb mellem de 2 kommuner.

Danmarks Sportsfiskerforbund ser udkastet som en forringelse af forvaltningen af vandløbet, herunder grødeskæring og andet vedligeholdelses arbejde i Gelbæk.

Se endvidere DSF`s klage over dispensation til opgravning af Gelbæk - Juni 2019 nedenfor.

Læs DSF`s høringssvar her

Læs Silkeborg- og Favrskov kommuners forslag her

Læs gældende regulativ fra 1996 her

 

 

Juni 

Danmarks Sportsfiskerforbund har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en afgørelse fra Sorø kommune. Kommunen har givet tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejl på Matrikel 11f, Døjringe By, Munke Bjergby.

Danmarks Sportsfiskerforbund ser afgørelsen fra Sorø kommune, som en konsekvens af Region Sjællands meddelte tilladelse til indvinding af råstoffer, Dyssevej 20, 4180 Sorø på Matrikel 11f, Døjringe By, Munke Bjergby. 

Vi frygter afgørelsen vil medføre forringelser for vandmiljøet i Tude Å med tilløb, hvilket er i strid med formålet med Statens Vandområdeplaner (Vandrammedirektivet), samt anden lovgivning, der skal sikre natur- og miljø.
Ligeledes finder vi dispensationen fra åbeskyttelseslinjen yderst kritisabel, og mangler dokumentation for hvilken påvirkning dette vil medføre for Tude Å.

Læs DSFs klage her

Læs Sorø kommunes tilladelse til grundvandssænkning her

Læs Region Sjællands tilladelse til råstofindvinding her

 

Danmarks Sportsfiskerforbund har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en afgørelse fra Favrskov- og Silkeborg kommuner. De har givet tilladelse til oprensning af aflejringer i Gelbæk, der de sidste 24 år været uden vedligeholdelse. Kommuneren giver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Gelbæk er et lille tilløb til Gjern Å.

DSF har klaget fordi vi finder afvejningen mellem mulighed for afgræsning i forhold til en risikovurdering af negativ påvirkning af den rødlistede fiskeart smerling ikke er rimelig. Kommunerne fraviger at tage  udgangspunkt i vandløbets faktiske tilstand ved en revision af regulativet, som anbefalet i Miljøministeriets notat om udfærdigelse af vandløbsregulativer fra 2007. Kommunerne har ikke foretaget en habitat vurdering.

 

Læs Kommuners dispensation her

Læs DSF`s klage her

Bilag til klagen her

 

Bemærkninger til Miljø- og Fødevareministeriets udkast til Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-27.

Danmarks Sportsfiskerforbund har afgivet høringssvar til det udsendte udkast til Arbejdsprogram. Programmet er Ministeriets "køreplan" for vandområdeplanperiode no. 3 fra 2021-27.

Læs arbejdsprogram her

Læs høringsbrev her

Læs DSF´s bemærkninger 

 

Maj

Kommentarer til Fiskeripolitisk Kontors høringsnotat angående Forslag til EuropaParlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014.

Forbundet opfordrer til, at der fortsat bruges midler fra fonden til at genskabe gode miljøforhold i vandløbene.

Læs høringssvaret her

 

Danmarks Sportsfiskerforbund afgiver høringssvar til Fjernvarme Fyns planer, der indebærer fortsat udledning af op imod 15 m3 saltvand i den yderste del af Odense Å. 

Læs høringsvaret her

 

April

Danmarks Sportsfiskerforbunds har afgivet høringssvar vedrørende forslag til ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. Forslag til ændring af bekendtgørelse er et resultat af den hjælpepakke som Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blev enige om at vedtage i september 2018. Hjælpepakken kom efter en ekstraordinær varm og tør sommer, hvor naturen og landbruget manglede vand.

DSF finder ikke at tørkesituationer skal håndteres som akuttilladelser fordi det fører til dår-lige afgørelser på utilstrækkelige grundlag. Høring før tilladelse bør være obligatorisk og ikke være op til et kommunalt skøn, og natur og miljøorganisationer bør indgå som hørings-part på lige fod med andre interessenter.

Læs høringssvaret her

 

Februar

Danmarks Sportsfiskerforbund afgav på vegne af DSF og Danmarks Naturfredningsforening høringssvar vedrørende forslag til ændring af bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

I høringssvaret er et regnestykke viser at rammebeløbene uagtet at de som beskrevet i høringsbrevet er hævet med 30 % ligger markant under hvad der var gældende med 2015 bekendtgørelsen.
Dette skal ses i sammenhæng med stigende priser på ydelser og materialer samt det væsentligste faktum, at det er de vanskeligste og dermed omkostningstunge spærringer der er tilbage at løse.

Læs hørinssvaret her

Bilag A høringssvar 14. januar 2018

Bilag B høringssvar 13. juni 2016

Udkast til bekendtgørelse

Høringsbrev

Gældende bekendtgørelse

Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

 

Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til Danmarks Havstrategi II, 2018-2024. 

DSF afgav et fælles høringssvar med en række andre grønne organisationer. Konklusionerne af dette svar nævnes i forbundets eget svar, ligesom der sættes fokus på en række mere specifikke problemstillinger, der påvirker mulighederne for dyrke lystfiskeri.

Læs høringssvaret her

 

2018

November

Danmarks Sportsfiskerforbund skriver i vores høringssvar, at vi ønsker en daglig fangstbegrænsning på 3 havbars per lystfisker i 2019.

Læs høringssvaret her

 

Oktober

Danmarks Sportsfiskerforbund påklager tilladelse til at etablere en kunstig ø i Nissum Fjord lige syd for slusen ved Thorsminde.

Læs klagen her

 

Med udgangspunkt i ny viden mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at den daglige kvote per lystfisker skal hæves til 8 torsk om dagen i Østersøen i 2019.

Få dage før ministermødet i Bruxelles, hvor EU's fiskeriministre forhandlede om kvoter i 2019, sendte DSF denne opfordring til Eva Kjer Hansen. Ny viden fra en tysk forsker dokumenterer nemlig, at en proportional fordeling mellem erhverv og rekreative interesser svarer til, at en lystfisker dagligt kan hjemtage 8 torsk mod de foreslåede 5. Efter denne henvendelse blev det på ministermødet besluttet at øge antallet af torsk til 7 per dag.

Læs henvendelsen her

 

September

Kommentarer til EU-Kommissionens forslag til regulering af det rekreative fiskeri efter torsk i Østersøen i 2019.

Danmarks Sportsfiskerforbund argumenterer for, at sportsfiskere, der fisker efter torsk i Østersøen, skal kunne hjemtage 5 torsk per fisker per dag i perioden februar-marts og 8 per dag resten af året. Kommissionens forslag lyder på 5 torsk per dag hele året. Da torskens situation i Øresund er bedre, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at turbådene, det svenske sportsfiskerforbund forbund og DSF skal involveres i arbejdet med at fastlægge den daglige fangstbegrænsning i Øresund. DSF foreslår desuden, at mindstemålet hæves til 45 cm.

Læs kommentarerne her

  

Danmarks Sportsfiskerforbund har vundet endnu en klagesag over miljøgodkendelse af et eksisterende havbrug. Denne gang er det  Vordingborg kommunes godkendelse af Kongsnæs Havbrug, placeret ud for Bogø Havn.

Danmarks Sportsfiskerforbund har fået medhold i en klage vi rejste for Miljø- og Fødevareklagenævnet over Vordingborg kommunes miljøgodkendelse af Kongsnæs havbrug den 12. september 2016.

Havbruget skulle have fornyet sin miljøgodkendelse af myndigheden: Vordingborg kommune. DSF klagede over Kommunens godkendelse, da vi ikke mente at de kan henvise til at habitatbekendtgørelsens regler om vurdering af planer og projekter er overholdt i kraft af, at Natura 2000-plan nr. 173 er koordineret med Vandområdeplanerne, som beskrevet af Kommunen.

Desuden mente DSF ikke at Kommunen i nødvendigt omfang havde godtgjort, at påvirkningen fra Kongsnæs Havbrug, der producerer en masse fisk uden nogen form for rensning, ikke har en negativ betydning for de internationalt beskyttede naturområder i området.

 

Afgørelsen som blev udsendt den 13. september 2018 giver DSF ret i at godkendelsen ikke er god nok, og sender sagen tilbage til Vordingborg kommune. Godkendelsen starter forfra og DSF holder øje med at en ny godkendelse overholder alle de natur- og miljøhensyn som lovgivningen siger myndighederne skal sikre, når de giver tilladelser til blandt andet havbrug. 

- Miljøgodkendelse af Kongsmark Havbrug

- Danmarks Sportsfiskerforbunds klage

- Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

- Natura 2000 Basisanalyse 2016-2021 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

 

Bemærkninger i forbindelse med Assens kommunes høring vedrørende restaurering af Holmehave Bæk ved Solevad vandmølle

Danmarks Sportsfiskerforbund har afgivet høringssvar vedrørende restaurering af Holmehave bæk ved Solevad Vandmølle. 

Projektet der var sendt i høring bevarer stemmeværket (stuvezonen) i Holmehave bæk, der foretages en oprensning af Møllesøen og Kommunen vælger det projektforslag af 3, hvor vandrefiskene skal passere gennem søen på deres op- og nedstrøms vandringer. DSF mener derfor ikke, at projektet bør gennemføres i den form af det projekt der er sendt i høring, da dette ikke sikrer fuld faunapassage i bækken. Når ungfisk under vandring mod havet skal passere søer på vandløbet forøges dødeligheden betragteligt. 

Danmarks Sportsfiskerforbund har skrevet til Assens kommune at vi finder det uforståeligt at de i et faunapassageprojekt, der finansieres af Staten og som skal sikre opfyldes af miljømålene i Holmehave Bæk, vælger en løsning der primært sikrer en vandmølles drift.

Der er aftalt et dialog møde med deltagelse af Assens kommune, DTU-Aqua, Vandpleje Fyn samt DSF i et forsøg på at finde den bedste løsning - også for fiskene.

- Læs høringsbrev fra Assens kommune her

- Læs høringssvar fra Danmarks Sportsfiskerforbund

- Bilag 1 til DSFs høringssvar

- Bilag 2 til DSFs høringssvar

- Bilag 3 til DSFs høringssvar

- Bilag 4 til DSFs høringssvar

- Forundersøgelse Solevad Mølle 13062014

- Solevad Vandmølle revideret endelig februar 2018

 

 

Juli

Danmarks Sportsfiskerforbunds har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering samt vejledning til samme.

Danmarks Sportsfiskerforbund har ikke mange bemærkninger til bekendtgørelsen. Bortset fra at vi ikke kan finde bestemmelsen om at der ikke er mulighed for anden offentlig national medfinansiering, som beskrevet i vejledningen. Det er tankevækkende, at det forsat ikke kan være muligt at forbedre vilkårene for vandløbenes flora og fauna og sikre det fastlagte miljømål, samtidigt med at der klimasikres og eller skabes naturlig hydrologi i ådalene, vel at mærke finansieret med andre offentlige midler.

Læs høringssvaret her

 

 

Klage over Svendborg kommunes afgørelse om at der ikke kan gennemføres vandløbsrestaurering i Hundstrup Å ved Gundestrup Mølle grundet hensynet til de kulturhistoriske interesser.  

Danmarks Sportsfiskerforbund har påklaget Svendborg kommunes afgørelse om at der ikke kan gennemføres vandløbsrestaurering i Hundstrup Å ved Gundestrup Mølle grundet hensynet til de kulturhistoriske interesser.

 - Læs Svendborg kommunes afgørelse

Læs Notat om vandplansindsats ved Gundestrup Mølle

Læs Kulturministeriets afgørelse vedrørende Gubbe Vandmølle

Læs Kulturstyrelsens direktør udtaler om fredninger

 - Læs Forundersøgelse og detailprojekt

 - Læs kommunerne er forpligtigede til at gennemføre vandplansindsatser

 - Læs DSFs klage

 

Juni

Høringssvar til anmodning om dispensation til at anvende heltgarn i Flynder Sø

Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker ikke, at der skal kunne fiskes med heltgarn i Flynder Sø. Forbundet anfører som grund, at de fintmaskede garn vil kunne påvirke bestanden af aborre og gedde negativt ved at fange fisk, der er under mindstemålene.

- Høringssvar til anmodning om dispensation til at fiske med heltgarn  

 

Klage over Viborg kommunes afgørelse over, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for et nyt varmeprojekt ved Tangeværket.

Danmarks Sportsfiskerforbund har påklaget Viborg kommunes tilladelse. DSF mener, der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for et varmeprojekt ved Tangeværket, da der er tale om et nyt projekt, som vi argumenterer for i klagen.

Læs Viborg kommunes afgørelse

- Læs DSFs klage

 

Maj

Høringssvar til revision af bekendtgørelse om mindstemål i saltvand  

Danmarks Sportsfiskerforbund har afgivet høringssvar til bekendtgørelsen, der regulerer mindstemål for fisk og skaldyr i saltvand. I svaret argumenteres der for større mindstemål for en række arter - herunder torsk i Øresund, brakvandsaborre og pighvarre.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar

 

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om vildtskader

Danmarks Sportsfiskerforbund har afgivet høringssvar til revision af Vildtskadebekendtgørelsen. I svaret roser Forbundet, at adgangen til at få tilladelse til at regulere skarv bliver ændret, sådan at det fremgår, at der også kan gives tilladelse til regulering i områder, der ikke er udpegede som vigtige for fiskebestandene.

Forbundet bakker også op om, at det bliver muligt at regulere spættet sæl i vandløb, hvor de påvirker fiskeriet. 

-Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om vildtskader  

 

April

Danmarks Sportsfiskerforbunds har afgivet høringssvar vedrørende forslag til ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. Forslag til ændring af bekendtgørelse er et resultat af den hjælpepakke som Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blev enige om at vedtage i september 2018. Hjælpepakken kom efter en ekstraordinær varm og tør sommer, hvor naturen og landbruget manglede vand.

DSF finder ikke at tørkesituationer skal håndteres som akuttilladelser fordi det fører til dår-lige afgørelser på utilstrækkelige grundlag. Høring før tilladelse bør være obligatorisk og ikke være op til et kommunalt skøn, og natur og miljøorganisationer bør indgå som hørings-part på lige fod med andre interessenter.

Læs høringssvaret her

 

Marts

Afgørelse i sag om miljøgodkendelse af Fejø Havbrug (klagesag)

Danmarks Sportsfiskerforbund har igen vundet en klagesag over en havbrugsgodkendelse. Det er en stor sejr, at klagenævnet er enigt med DSF i, at godkendelsen fra Miljøstyrelsen ikke er fyldestgørende.

I afgørelsen er lagt vægt på, at der ved godkendelse gælder samme regler for eksisterende havbrug og etablering af nye, hvis der ikke tidligere har været foretaget en videnskabelig vurdering af, om havbruget påvirker de habitatudpegede områder.

Klagenævnet har hermed dumpet Miljøstyrelsens godkendelse. Miljøstyrelsen skal nu forsøge at udarbejde en ny godkendelse, der skal indeholde en grundig vurdering af, om Fejø Havbrug sammen med andre havbrug i området påvirker de internationalt beskyttede naturområder.

I Miljøstyrelsens godkendelse af havbruget indgår modelberegning for havbrugets påvirkning af natur og miljø. I afgørelsen stiller nævnet skærpede krav til disse. Der mangler blandt andet en usikkerhedsberegning, som skal vise sandsynligheden for, at burfiskeproduktionen ikke skader naturen i Smålandsfarvandet væsentligt.

- Læs miljøstyrelsens godkendelse
- Læs DSFs klage over godkendelsen
- Læs klagenævnets afgørelse

Afgørelse i sag om miljøgodkendelse af Skalø Havbrug (klagesag)

Danmarks Sportsfiskerforbund har igen vundet en klagesag over en havbrugsgodkendelse.
Afgørelsen har samme præmisser som afgørelsen vedrørende Fejø Havbrug.
I sagen er flere bilag, som kan læses ved at følge links herunder.

- Læs miljøstyrelsens godkendelse
- Læs DSFs klage over godkendelsen
- Læs Miljøstyrelsens bemærkninger til klage
DSF og DNs replik til MSTs bemærkninger
- Læs klagenævnets afgørelse

Januar

Adgang til Hakkemosen (høringssvar)

I lokalplanen for fritidsområde i Høje Tåstrup lægges der op til, at der skal etableres hegning omkring Hakkemosen. Der er også planer om at begrænse adgangen til mosen fra solopgang til solnedgang. Danmarks Sportsfiskerforbund er imod, at adgangen til Hakkemosen, der er en fin lille mose med en varieret fiskebestand i Høje-Tåstrup Kommune, begrænses med et hegn og et forbud mod at fiske i perioden mellem solnedgang og solopgang.

Læs høringssvar


Høringssvar til Lovforslag, der giver ministeren mulighed for at tildele akvakulturen ekstra udledning af 423 tons kvælstof

Lovforslaget er en konsekvens af Fødevare- og landbrugspakken (FLP) af 22. december 2015. Heri var der en aftale om vækst i dansk akvakultur, herunder aftale om tildeling af nærmere fastsatte kvælstofpuljer på i alt 423 tons til akvakulturerhvervet.
Danmarks Sportsfiskerforbund finder ikke, at der er plads til denne ekstra udledning, da havmiljøet er i dårlig tilstand.

- Læs høringssvar
- Læs Lovforslag med bemærkninger
- Læs høringsbrev


2017

November

Høringssvar på EU-regulering af fiskeriet efter havbars

Danmarks Sportsfiskerforbund er imod et forslag om at forbyde lystfiskeri efter havbars i 2018.

Læs høringssvar