De danske vandløb er fortsat plaget af spærringer, udretninger og kraftig påvirkning fra de omkringliggende arealers anvendelse. Vi arbejder for at slippe vandløbene fri og skabe optimale forhold for vores vilde fisk.

De danske vandløb fungerer som fødestue, opvækstområde og spisekammer for en lang række fiskearter. De er livsnerven for særligt laks og havørreder, der er afhængige af velfungerende strømvande.

Det er derfor én af Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedopgaver at beskytte og forbedre forholdene i Danmarks åer og bække.

De ødelagte og forpinte vandløb
De danske vandløb har i århundreder lidt under en hårdhændet behandling og udnyttelse af vandet til vandmøller, dambrug og markvanding. Vandløbene har lidt under udretning, opgravning samt rørlægning. Opdyrkning af ådale, herunder dræning, samt etablering af spærringer, har medført tilbagegang i fiskebestandene og har udryddet fiskearter i flere vandløb.

Dette er blandt andet sket i Gudenåen, hvor laksen uddøde efter Tangeværkets etablering. Engvandingsanlæg, mølledrift, vandkraftværker, rørlægninger samt etablering af ferskvandsdambrug har medført tusindvis af spærringer. Disse er i dag den væsentligste hindring for sunde, vilde bestande af flere arter. For ørred og laks er det helt afgørende, at de kan passere frit til og fra gydepladserne, hvis selvreproducerende bestande skal etableres og fastholdes.

Det naturlige vandløb med den gode vandløbskvalitet
Et naturligt vandløb følger landskabet og slynger sig gennem ådalen. Vandet flytter rundt på materialerne, og vandløbet er præget af variation og dynamik. Her finder vi de vilde fisk i et imponerende antal, hvis vandkvaliteten er i orden.

En god vandløbskvalitet er kendetegnet ved rent, iltrigt vand, stor variation i vandets hastighed, vandplanter og varierede fysiske forhold med sten og grus på de lige partier, hvor vandhastigheden er størst. Der skal være fri adgang fra de mindste forgreninger, som vi kalder bække, til åens udløb i havet eller fjorden.

LÆS VORES POSITIONSPAPIR OM VANDLØB OG ÅDALE HER.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder konkret på

 

  • At alle dambrugsspærringer i de danske vandløb skal væk.

  • At der er skabt fri faunapassage ved alle vandkraftværker.

  • At al fiskeopdræt – såvel i ferskvand som i saltvand – skal foregå på land i lukkede, recirkulerede anlæg.

  • At der er oprettet permanente vandråd, der sikrer regional og lokal indflydelse på al vandplanlægning samt al anden planlægning og forvaltning omkring vand, fisk og de vandnære naturområder

  • Nye regulativer, der sikrer vandløbene mod hårdhændet vedligeholdelse - og dermed et mere varieret vandløb med skjul for åens fisk

  • Sikre en mere helhedsorienteret tilgang til arbejdet med ådale og vandløb, hvor løsninger tænkes sammen.

Vejledninger til vandløbsrestaurering

Har du eller din forening brug for at komme enklere og bedre i gang med vandløbsrestaurering? Her finder du vejledninger til at udarbejde en projektbeskrivelse, en lodsejergodkendelse samt en en ansøgning til at udplante vandplanter.

Læs mere

Fisk