Flere af vores vilde fiskebestande er afhængige af sunde og rene vandløb. Det er derfor én af Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedopgaver at beskytte og forbedre forholdene i Danmarks åer og bække.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder på:

 • At sikre mod tidligere tiders hårdhændede vedligeholdelse, udretning og rørlægning af bække og åer.

 

 • At vandløbsregulativerne tager hensyn til naturen og miljøet og dermed sikrer en god vandløbskvalitet.

 

 • At der restaureres og genskabes gyde- og opvækstområder i de små vandløb, som er gået tabt ved en hårdhændet behandling af vandløbene.

 

 • At sikre, at så mange vandløb som muligt er omfattet af en indsats i vandområdeplanerne.

 

 • At fisketegnsmidlerne anvendes bedst muligt, samt at der sker en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene i fersk- og saltvand.

 

 • At uddanne og motivere de mange frivillige, der i årtier har skabt større fiskebestande ved tusindvis af restaureringstiltag i de små vandløb.

 

 • At sikre, at de frivillige vandplejefolk kan uddannes til i samarbejde med lodsejere og myndigheder at skabe basis for flere vilde fisk i vore vandløb.

De danske vandløb fungerer som fødestue, opvækstområde og spisekammer for en lang række fiskearter. De er livsnerven for særligt laks og havørreder, der er afhængige af velfungerende strømvande. Det er derfor én af Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedopgaver at beskytte og forbedre forholdene i Danmarks åer og bække.

De ødelagte og forpinte vandløb
De danske vandløb har i århundreder lidt under en hårdhændet behandling og udnyttelse af vandet til vandmøller, dambrug og markvanding. Vandløbene har lidt under udretning, opgravning samt rørlægning. Opdyrkning af ådale, herunder dræning, samt etablering af spærringer, har medført tilbagegang i fiskebestandene og har udryddet fiskearter i flere vandløb. Dette er blandt andet sket i Gudenåen, hvor laksen uddøde efter Tangeværkets etablering. Engvandingsanlæg, mølledrift, vandkraftværker, rørlægninger samt etablering af ferskvandsdambrug har medført tusindvis af spærringer. Disse er i dag den væsentligste hindring for sunde, vilde bestande af flere arter.For ørred og laks er det helt afgørende, at de kan passere frit til og fra gydepladserne, hvis selvreproducerende bestande skal etableres og fastholdes.

Det naturlige vandløb med den gode vandløbskvalitet
Et naturligt vandløb følger landskabet og slynger sig gennem ådalen. Vandet flytter rundt på materialerne, og vandløbet er præget af variation og dynamik. Her finder vi de vilde fisk i et imponerende antal, hvis vandkvaliteten er i orden. En god vandløbskvalitet er kendetegnet ved rent, iltrigt vand, stor variation i vandets hastighed, vandplanter og varierede fysiske forhold med sten og grus på de lige partier, hvor vandhastigheden er størst. Der skal være fri adgang fra de mindste forgreninger, som vi kalder bække, til åens udløb i havet eller fjorden.

Fremtiden for vores vandløb

EU's Vandrammedirektiv og de danske vandområdeplaner er afgørende for fremtidens forvaltning af de danske vandløb. Blandt andet fastsætter EU's Vandrammedirektiv fremtidens krav til tilstanden i det danske vandmiljø.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for at:

 • Alle vandløb, med potentiale for vigtige fiskearter, skal med i vandområdeplanerne.
 • Danmarks vandområdeplaner og indsatser skal blive så fagligt gode som muligt.
 • De 23 vandråd skal gøres permanente, da det vigtigt at inddrage lokalkendskab og skabe dialog om vandløbsforvaltningen.
 • Forbundet vil uddanne kompetente vandrådsrepræsentanter.

Helhedsorienterede løsninger
Sammen med 10 andre organisationer deltager DSF i Realdania-initiativet, Collective Impact: Det åbne land som dobbelt ressource.

I Collective Impact drøfter medlemmerne muligheden for en fælles erkendelse af, at det er nødvendigt med nytænkning og at arbejde sammen for at udvikle intelligente løsninger, der tilgodeser så mange interesser som muligt.

Den multifunktionelle ådal
I arbejdsgruppen "Ådale" under Collective Impact er det den holistiske ådal, der er målet. Ideen er at genskabe den naturlige hydrologi i ådalene omkring vandløbene, hvor det er muligt. Naturlig hydrologi skabes blandt andet ved at afbryde dræn samt udlægge sten og gydegrus i vandløbet. Herved hæves vandet i terrænet, og ved større afstrømninger sker en overrisling af de vandløbsnære arealer, præcis som det var tilfældet for 60-70 år siden, hvor ådalene ikke var dyrket i samme omfang.

Det vil give følgende fordele:

 • Mere naturlige vandløb med en rig natur og store vilde fiskebestande.
 • Klimasikring, da vandet parkeres og afgives langsomt, hvilket reducerer risikoen for oversvømmelser af nedstrøms arealer og byer.
 • Fjernelse af næringsstoffer.
 • Minimere udsivning af drivhusgasser.
 • Gode muligheder for naturoplevelser – herunder lystfiskeri.

Den største udfordring ved denne type projekter er at tilgodese lodsejerne og sikre dem en god fremtid og undgå, at de lider tab. Det forudsætter en fornuftig omfordeling af landbrugsarealerne.

Hvad gør Danmarks Sportsfiskerforbund?

Sagsbehandlingen hos myndighederne
Vi holder øje med om vandløbsloven, vandforsyningsloven og naturbeskyttelsesloven overholdes, når myndigheder giver tilladelser vedrørende vandløb. Vi klager over afgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis lovene ikke er overholdt.

Skånsom vedligeholdelse af vandløbene 
Vi arbejder på at gøre vandløbsregulativerne, der skal beskrive vandløbsvedligeholdelsen, så gode som muligt. Vi holder øje med, at regulativerne overholdes, når vandløbene vedligeholdes.

Forbedre de fysiske forhold i vandløbene
Vort store korps af frivillige ildsjæle uddannes på restaureringskurser afholdt af fiskeplejekonsulenter fra DTU-Aqua. De frivillige uddannes i at lave gydebanker, udlægge skjulesten, plante vandplanter og fjerne mindre spærringer. Arbejdet sker i en tæt dialog og et frugtbart samarbejde med lodsejere og myndigheder.

Danmarks Sportsfiskerforbunds natur- og miljøarbejde er kun muligt takket være det store korps af frivillige fra lokalforeningerne. De bruger deres fritid på at forbedre vandløbskvaliteten i de danske vandløb, og dermed med til at ophjælp de vilde fiskebestande og en rig natur.

Fisk