Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at personer med fysiske handicaps kan få bedre adgang til det attraktive å-fiskeri. Det kan ske ved at etablere fiskeplatforme og fiskestier langs åerne og ved at vedligeholde de eksisterende anlæg.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Fraværet af kreaturer i ådalene har visse steder medført, at høj vegetation ved åen gør det umuligt at fiske. Flere medlemsforeninger har efter aftale med kommuner og lodsejere fået bemyndigelse til at beskære vegetation og etablere fiskepladser langs vandløbene – selvfølgelig under hensyntagen til miljøet. Danmarks Sportsfiskerforbund støtter denne fremgangsmåde.

Mere nedbør og eventuel ændret vedligeholdelse af vandløbene kan medføre, at adgangen til vandløbene i perioder kan være svær på grund af høj vandstand i engene. Vi må acceptere midlertidige begrænsninger i adgangen, som skyldes klimatiske forhold. Skånsom grødeskæring er en vigtig forudsætning for, at der kan være flere fisk i vandløbene. Danmarks Sportsfiskerforbund støtter derfor ikke, at alle planter i åen gentagne gange skæres i bund for at øge afstrømningen. Der findes dog en række vandløb, hvor mange års vedligeholdelse har skabt en ubalance i plantesammensætningen. Ubalancen har blandt andet medført, at planter som vandpest og pindsvineknop dominerer. Og disse planter hæmmer vandafstrømningen, hvis de fylder vandløbet. Her bør kommunen i samarbejde med lystfiskerne lave en plan, som kan sikre en sund udvikling i plantesamfundet.

Danmarks Sportsfiskerforbund har et ønske om en mere bæredygtig forvaltning af de statslige og kommunale fiskevande, hvoraf en del er vandløb.

Se under afsnittet: Tilgængelighed ved søerne.

Fisk