Lakseundersøgelser: Fremgang i Kongeåen, men markant tilbagegang i Skjern Å

Kongeå1 I Kongeåen blev der elfisket første gang i starten af november og igen den 1.-3. december 2023. Foto: Søren Rygaard Lenschow

I de sidste måneder af 2023 lavede DTU Aqua undersøgelser af laksebestandene i Kongeåen og Skjern Å, og nu foreligger de endelige resultater, der viser en pæn fremgang i Kongeåen, men en betragtelig nedgang i Skjern Å.

Der bliver jævnligt udført undersøgelser af bestandene i de lakseførende vandløb i Vest- og Sønderjylland, så biologerne fra DTU Aqua kan følge udviklingen i de endnu sårbare bestande. Desuden bruges resultaterne ved fastsættelsen af de årlige kvoter, der bestemmer hvor mange laks, der må hjemtages af lystfiskere.

I 2023 var det Kongeåen og Skjern Å, der stod for tur, og resultaterne af de to undersøgelser, hvor fangst/genfangst-metoden anvendes, er nu offentliggjort.

Fangst/genfangst-metoden
Metoden blev udviklet af biologen Carl Georg Johannes Petersen helt tilbage i 1896.

 

Grundlaget for metoden er, at der skal være den samme sandsynlighed for at en fisk bliver fanget første gang og anden gang, der bliver fisket.

 

Ud fra antallet af genfangne fisk, kan man med lidt sandsynlighedsregning få et tal for bestandens størrelse.
Metoden bruges især ved beregning af størrelsen af bestandene af laks og havørreder i større vandløb.

 

Fremgang i Kongeåen
Forrige undersøgelse i Kongeåen blev foretaget i 2017. Sammen år blev den vigtige spærring ved Jedsted Mølle fjernet. Den lå nederst i vandløbet og udgjorde en betydelig hindring for opgangen, så der var derfor en forventning om, at resultatet denne gang ville blive bedre, nu hvor spærringen har været væk i nogle år.

Det viste sig at holde stik. I 2017 blev bestanden estimeret til 562 (501-623) laks, mens bestanden i 2023 var nået op på 722 (596-848). Undersøgelsesmetoden rummer en vis usikkerhed, og tallene i parentes angiver det interval, som det ”rigtige” tal for bestanden med 95 % sandsynlighed ligger indenfor.

Undersøgelsen vidste desuden, at andelen af vilde laks udgjorde 80 %, mens de resterende 20 % var fedtfinneklippede udsætningsfisk.

Det blev desuden lavet en tilsvarende undersøgelse for havørreder, der viste en markant fremgang fra 449 (388-510) i 2017 til 1.682 (934-2.430) i 2023.

Efter fjernelsen af spærringen ved Jedsted Mølle og senere de to spærringer ved Vejen Lille Vandmølle og Vejen Store Vandmølle er der nu ikke flere store spærringer i vandløbssystemet.

Du kan læse mere om undersøgelsen her.

Kongeå2
Ved den første elbefiskning bliver laksene pit-mærket inden genudsætning, så det er muligt at registrere dem som genfangst ved den anden elbefiskning. Foto: Søren Rygaard Lenschow

Markant tilbagegang i Skjern Å
Efter laksebestanden gennem en længere årrække kontinuerligt har vist fremgang ved bestandsundersøgelserne ved Skjern Å, blev der desværre tale om en markant tilbagegang på hele 38 % ved undersøgelsen i 2023, der blev foretaget under vanskelige forhold med rekordstor vandføring.

Laksebestanden blev senest undersøgt i 2022, hvor den blev estimeret til 7.553 (5.583-9.522). I 2023 var tallet faldet til 4.662 (2.557-6.767).

Andelen af vilde laks var 61 %, hvilket svarer til resultatet året før, og det understreges i undersøgelsen, at hvis laksebestanden i fremtiden skal klare sig uden udsætninger, er der stort behov for, at der bliver skabt passage ved de sidste store spærringer i åsystemet. Det drejer sig især om Juellingsholm i Omme Å, MES-sø i hovedløbet og Rind Å-forvirringen. Desuden er det vigtigt at få genskabt gyde- og opvækstområder i hele åsystemet.

Du kan læse mere om undersøgelsen her.