Ny Plan for fiskepleje: Ørredbestand i Bjørnsholm Å halveret efter genetablering af sø

DSC 8541 Vilsted Sø blev genoprettet, så den nye sø blev næsten dobbelt så stor som den oprindelige. Her ses afløbet til Bjørnsholm Å.

Bestandsundersøgelse i sensommeren 2022 i Bjørnsholm Å i Vesthimmerland viste, at antallet af ½-årsørreder er halveret siden forrige undersøgelse i 2012. Genetableringen af Vilsted Sø, som åen gennemløber, angives som den oplagte årsag til nedgangen.

I sensommeren 2022 lavede biologer fra DTU Aqua bestandsundersøgelser i Bjørnsholm Å med henblik på at lave en ny Plan for fiskepleje. Den er nu udkommet og viser med al tydelighed, hvilken betydning det har for en ørredbestand, når de optrækkende gydefisk og de udtrækkende smolt skal passere en stor sø. Bestanden er nemlig halveret siden åen sidst blev undersøgt i 2012.

Vilsted Sø blev genetableret
Bjørnsholm Å udspringer i området ved Gatten i Himmerland og løber vestpå til dens udløb i Limfjorden lige ved Vitskøl Kloster lidt syd for Ranum. Undervejs passerer den Vilsted Sø, som blev genetableret i årene 2005-6.

Oprindelig lå der to søer tæt på Vilsted, som åen gennemløb. De var tilsammen på 303 ha, men efter flere landindvindingsprojekter var gennemført, blev søerne endelig tørlagte i 1950’erne. Ved et naturgenopretningsprojekt i 2005-6 blev der etableret en ny sø på i alt 451 ha, som Bjørnsholm Å nu gennemløber. Der er tale om en lavvandet sø med en dybde på 1-1,75 meter, hvor der i dag har etableret sig en bestand af blandt andet gedder og aborrer. Der er desuden et rigt fugleliv.

Ørredkortet

 

På Ørredkortet fra DTU Aqua kan du klikke dig ind på detaljerede oplysninger om alle de stationer, der er blevet undersøgt. Du finder kortet her.

 

 

Den nye Plan for fiskepleje for Bjørnsholm Å kan du læse her.

Ørredbestand halveret
Ved undersøgelsen i 2022 blev der elfisket på 14 stationer, mens 9 stationer blot blev besigtiget.

I 2012 blev der fundet ½-års ørreder på hele 92 % af stationerne, mens det kun var tilfældet på 29 % i 2022. For ældre ørreder var der et fald fra 58 % til nu 21 %.

Den gennemsnitlige tæthed af ½-års ørreder pr. 100 m2 var 2012 på 50. I 2022 var den kun på 25 – altså præcis en halvering, og gennemsnittet blev trukket godt af resultatet på en enkelt station, hvor der var en tæthed på 267 pr. 100 m2.

Kun 7 % af de befiskede stationer levede op til målsætningen om god eller høj økologisk tilstand. Her var der også tale om en halvering, da resultatet i 2012 var 15 %.

Det samlede naturlige smoltudtræk blev vurderet til at være på 1.040 stk. mod 2.942 stil i 2012.

Det anbefales, at der årligt udsættes 4.100 smolt ved åens munding.

Søen skaber problemer
I den nye Plan for fiskepleje peges der klart på den genetablerede Vilsted Sø som årsag til nedgangen i ørredbestanden.

– Den store nedgang i forekomsten af ørred i Bjørnsholm Å-systemet må tilskrives etableringen af Vilsted Sø. Nedtrækkende smolt er udsat for prædation fra gedder og aborrer og fiskeædende fugle i søen, hvilket betyder, at få smolt når havet. Dette fører til et stadig mindre optræk af gydefisk, lyder der i fiskeplejeplanen.

Velkendt problemstilling
I Danmarks Sportsfiskerforbund kan biolog Kaare Manniche Ebert nikke genkendende til de problemer, der opstår for vandrefiskene, når et vandløb skal gennemløbe en sø.

– I dette tilfælde er der tale om naturgenopretning af en tidligere naturlig sø, omend den nye er blevet næsten dobbelt så stor som tidligere, men udviklingen her viser med al ønskelig tydelighed, hvor problematisk det er for ørredbestanden, når fiskene skal trække gennem en sø på deres vej til og fra havet, siger Kaare Manniche Ebert og fortsætter:

– Vi ser desværre noget tilsvarende, når der etableres permanente engsøer for at nedbringe udvaskningen af næringsstoffer. Her er der som regel ikke tale om naturgenopretning, men om nyetablering af søer, og hvis ikke de etableres, så vandløbet enten hovedsageligt føres uden om søen, eller at oversvømmelserne kun finder sted i vinterhalvåret, så vil det få store negative følger for ørredbestanden. Det har vi tydelig set ved blandt andet Årslev Engsø ved Århus.