Planer for fiskepleje: Sådan bliver de lavet

Ellerenden2 Der bliver gået grundigt til værks, når biologerne kortlægger bestandene i de små vandløb. Foto: Christian Skotte.

I planerne for fiskepleje kan man se, hvor mange fisk der skal udsættes, og hvilke tiltag, biologerne anbefaler for at forbedre vandløbene. Men hvordan laver man planerne, og hvem deltager i arbejdet? Her får du en gennemgang af processen.

Over hele landet er der lavet planer for fiskeplejen i vandløbene. Planerne kortlægger omfang og udbredelse af den naturlige produktion af ørredyngel i vandsystemerne, og på baggrund af disse data laves en rapport, som beskriver de aktuelle forhold og anviser tiltag, der kan forbedre den naturlige ørredbestand.

Det kan både ske ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og ved at udsætte ørreder, og planerne bliver derfor et vigtigt redskab for de lokale vandløbsmyndigheder og de frivillige vandplejefolk i foreningerne, når de skal prioritere deres indsats.

Her finder du fiskeplejeplanerne

 

Alle planer for fiskepleje ligger tilgængelige på Fiskepleje.dk.

 

Du finder dem her.

Planerne fastsætter rammerne for udsætningen af ørreder
I planerne angives antallet af henholdsvis ørredyngel, ½-års-ørreder, 1-års-ørreder og smolt, der kan udsættes i de enkelte vandløb. Udsætningsmængden og størrelsen på fiskene afhænger af, hvor mange fisk vandløbet selv producerer, og hvad de fysiske forhold giver mulighed for.

Planerne for fiskeplejen udarbejdes af DTU-Aqua, men mange frivillige vandplejefolk i foreningerne bidrager med både viden om de lokale forhold og praktisk hjælp ved de undersøgelser, der ligger til grund for planerne.

Sådan udarbejdes fiskeplejeplanerne
Vi har fået fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk til at svare på en række spørgsmål for at få belyst, hvordan planerne bliver til. Her kan du læse svarene og blive klogere på processen.

Her blev der lavet bestandsundersøgelser i efteråret 2020

 

- Uggerby Å

- Salling, Mors og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden

- Skals Å

- Vandløb omkring Haderslev

- Tilløb til Åbenrå Fjord

- Sydsjællandske vandløb

- Vandløb på Lolland, Falster og Møn

 

Læs mere her.

– I hvilke områder af landet bliver der lavet nye bestandsundersøgelser i 2020?
Hvert år undersøger DTU Aqua mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger for at kunne lave en plan for fiskepleje, der dækker de vigtige ørredvandløb i et vandsystem. Det har DTU Aqua gjort i mange år, og planerne revideres med nye undersøgelser ca. hvert 9-10 år.

I faktaboksen til højre kan du se, hvor vi laver undersøgelser i efteråret 2020.

Når undersøgelserne i vandløbene er gennemført, skal data behandles, og der skal udarbejdes planer for fiskepleje. De nye planer udgives inden sommerferien i 2021 og sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger. De offentliggøres desuden på Fiskepleje.dk, hvor man også kan se de beregnede bestande af ½-års-ørreder fra gydning og forekomsten af de forskellige fiskearter direkte på det såkaldte ”Ørredkort”.

Endelig overføres data elektronisk til Miljøministeriets database WinBio. Her anvendes de i arbejdet med statens vandplaner til at udpege vandløb med dårlige bestande, hvor der af samme årsag skal udføres en miljøindsats, så de naturlige ørredbestande kan forbedres.

– Hvornår træder de nye planer for disse områder i kraft?
For udsætning af yngel og ½-års-ørred gælder den nye plan allerede året efter bestandsundersøgelsen. Udsætningerne af 1-års-ørred og smolt gælder først et år senere, idet denne gruppe allerede er i produktion, når man udfører undersøgelsen.

Nye Planer for fiskepleje i 2020

 

Her kom der nye Planer for fiskepleje i 2020, efter at vandløbene blev undersøgt i 2019:

 

- Alsiske vandløb

- Ørum-Rohden Å ved Vejle Fjord

- Mindre vandløb mellem Sandbjerg Vig og Kalø Vig

- Mindre tilløb til Randers Fjord

- Gudenåens tilløb fra Mossø til Tangeværket

- Gudenåens tilløb nedstrøms Tangeværket

 

Læs mere her.

– Hvor ofte bliver fiskepleje-planerne revideret? - Hvorfor denne tidsramme?
Planerne bliver revideret ca. hvert 9-10 år. Baggrunden for dette er, at der skal være sket reelle ændringer i bestanden siden sidste undersøgelser, herunder at der skal være skabt passage ved opstemninger, så fiskene kan komme op til eksisterende eller restaurerede gyde- og opvækstområder.

Årligt gennemgår DTU Aqua omkring 900 stationer i de udvalgte vandsystemer, heraf bliver fiskebestanden undersøgt ved elektrofiskeri på ca. 500 stationer. Der er således tale om en betydelig indsats fra alle sider, som også har betydning for hyppigheden, hvormed man kan undersøge et givent vandsystem.

– Hvem foretager bestandsundersøgelserne?
Det er DTU Aqua, som tilrettelægger, udfører og afrapporterer undersøgelserne. Finansiering af dette arbejde sker via fisketegnsmidler. Undersøgelserne foregår hvert år og har været gennemført de sidste fem årtier.

– Hvornår på året bliver de foretaget?
Undersøgelsen bliver foretaget i sensommeren og om efteråret, typisk i august-september måned. Årsagen er, at den vilde ørredyngel fra vinterens gydning på dette tidspunkt er ca. ½ år gammel, og at den dermed har en størrelse, hvor den er fangbar ved elektrofiskeri. Endvidere har bestanden på denne tid af året stabiliseret sig i forhold til antallet af artsfæller, fysiske omgivelser, føde osv.

– Hvilken rolle spiller frivillige hjælpere i forbindelse med undersøgelserne?
Undersøgelserne foregår i et samarbejde mellem DTU Aqua og de lokale lystfiskerforeninger, som deltager i feltarbejdet og oftest er dem, der varetager fiskeplejen i de pågældende vandløb. Uden denne hjælp havde der ikke været ressourcer til at udføre så mange undersøgelser hvert år.

Endvidere har der i år været flere medarbejdere fra de forskellige kommuner, som har deltaget i undersøgelserne. Derved opnår kommunerne at få et styrket kendskab til vandløbene og den tilhørende fiskebestand, hvilket er værdifuldt i kommunernes arbejde med at opnå miljømålsopfyldelse for fisk i vandløbene.

– Hvordan sikrer man sig, at de fisk, man finder, ikke er udsatte fisk, men resultat af naturlig gydning?
Om efteråret, forud for undersøgelsen, bliver de ansvarlige for ørredudsætningerne i de pågældende vandløb/foreninger kontaktet og bedt om ikke at udsætte ørredyngel i det år, hvor undersøgelsen skal foregå. Derved sikrer man, at de ½ år gamle ørreder, som bliver registreret ved undersøgelsen, alle stammer fra naturlig gydning.

Ørredkortet

På ørredkortet kan du finde alle undersøgte vandløb i Danmark og se, hvor mange ørreder, der blev fundet i de enkelte vandløb.

 

Du finder kortet her.

 

– Hvilken vurdering/besigtigelse foretages der ud over selve elfiskeundersøgelsen?
Ved besigtigelsen af vandløbene bliver de fysiske og biologiske forhold bedømt, herunder: Bredde, dybde, strømforhold, bundsubstrat, forurening, vegetation, beskygning, sandvandring, passageforhold, vedligeholdelse, egnethed for ørred og mange andre parametre, som er relevante for en naturlig ørredbestand.

Egnetheden for ørred udtrykkes i den såkaldte biotopsbedømmelse, som er en skala fra 0-5, hvor en vandløbsstrækning med sandbund og uden skjul for ørred sættes til biotop 0, mens en slynget strækning med frisk vand over grusbund, vandplanter og udhængende bredvegetation, dvs. et godt ørredvandløb, bedømmes som ørredbiotop 4-5.

Til bedømmelse af biotopen er der knyttet en størrelsesgruppe (yngel, ½-års, 1-års og "store"), idet der er væsentlige forskelle i de krav, som de forskellige størrelser af ørreder stiller til deres levested. F.eks. er det afgørende for et gydeområde, at der forekommer grus og lavt vand, hvorimod det er knapt så afgørende for ældre fisk, der til gengæld foretrækker større vanddybder og skjul af en anden beskaffenhed.

IMG 20200721 142439 De fysiske forhold i vandløbet spiller en stor rolle, når ørredbestandens potentielle størrelse bliver beregnet. Foto: Christian Skotte.

– Hvordan fastsætter man efter undersøgelsen, hvor mange fisk der skal udsættes i et givent vandløb?
Ud fra elektrofiskeriets resultater kan den samlede ørredbestand i de enkelte vandløb beregnes. Denne sammenholdes med vandløbets fysiske kvalitet, og dermed kan størrelsen på vandsystemets samlede bærekapacitet vurderes. Til slut kan differencen mellem vandsystemets aktuelle produktion og bærekapacitet beregnes og danne grundlag for udsætningernes størrelse og aldersfordeling på de enkelte udsætningslokaliteter.

Naturforholdene på vandløbsstrækninger, herunder vanddybde, bundens beskaffenhed og naturlige skjul spiller således en stor rolle for både antallet og alder på de fisk, der kan blive udsat på en given lokalitet.

Til slut bliver der beregnet en eventuel mundingsudsætning, som er ørredsmolt, der bliver udsat i vandløbet tæt ved udmundingen, så de hurtigt kan vandre ud i saltvand. Man beregner vandløbssystemets aktuelle produktionsareal og ørredbestand samt den oprindelige smoltproduktion, og herefter bliver det vurderet, om der er behov for udsætning af ørredsmolt. Antallet af udsætningssmolt beregnes som differencen mellem vandløbets oprindelige smoltproduktion og den aktuelle smoltproduktion.

For hvert vandløb og for hver enkelt lokalitet er der udarbejdet et udsætningsskema, der angiver de præcise udsætningsmængder og -lokaliteter. Undersøgelsesstationerne og udsætningslokaliteterne indtegnes på et kort, der er bilag til planen.

– Peger planen også på andre tiltag, man kan foretage for at forbedre vandløbets fiskebestand?
Planerne for fiskepleje beskriver forslag til forbedring af de fysiske forhold samt en nærmere beskrivelse af observerede problemer med passageforhold, vandløbsvedligeholdelse, tilgroning, mangel på gydegrus og skjul, sandvandring og forurening. Dette er beskrevet for hvert enkelt vandløb. DTU Aqua har også udarbejdet en vejledning i, hvordan man kan restaurere vandløb. Den kan man finde her.

Passageforhold
Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende fiskebestand som muligt er det nødvendigt at give vandrefiskene fri op- og nedstrøms passage i vandløbene. Dette kan man bl.a. opnå ved at fritlægge rørlagte strækninger, så der bliver skabt fri passage for ørreder m.m. til opstrømsliggende gydeområder. Dårlige passageforhold ved vejunderføringer kan udbedres ved udlægning af sten og gydemateriale. Desuden beskrives det i planen, om der er dårlige passageforhold eller spærringer i form af opstemninger m.m..

Vandløbsvedligeholdelse
Omkring grødeskæring i vandløb er det vigtigt at slå fast, at grødeskæring i enhver form alene sker for at forbedre vandløbenes naturgivne evne til at bortlede vand fra arealerne omkring vandløbene. I vandløbene indebærer grødeskæring en negativ påvirkning af planter, smådyr, fisk og de fysiske forhold. Miljøvenlig grødeskæring søger at mindske de negative påvirkninger. Det vil således kunne gavne smådyr, vandplanter og fisk, at der praktiseres miljøvenlig grødeskæring, indtil vandløbene viser tegn på at kunne tåle ophør af grødeskæring.

Momentant ophør af grødeskæring i stærkt regulerede og hårdt vedligeholdte vandløb kan være problematisk, idet ophør kan være forbundet med tilgroning og aflejringer og dermed tab af både vandløbskvalitet generelt og fiskevandskvalitet specielt.

Grødeskæringen bør i alle vandløb udføres, sådan at der efterlades grøde på bunden af vandløbene til at give strømlæ, skjul og levesteder, og at der langs bredderne efterlades bræmmer af kantvegetation til gavn for især de små fisk. Betydningen af bredzonens bræmmer af delvis vanddækket kantvegetation for små individer af ørred kan således ikke pointeres stærkt nok. Og netop disse bræmmer er ofte fraværende eller dårligt udviklede i små, dybt nedskårne vandløb med stejle brinker og skygge fra høj brinkvegetation.

Det er et grundlæggende problem, at stort set alle små vandløb er regulerede/kanaliserede, og at de ofte er dybt nedskåret under terræn. I mange små vandløb er det ikke muligt at opfylde miljømålene alene gennem miljøvenlig grødeskæring. Ofte vil en egentlig restaurering af den fysiske vandløbskvalitet være nødvendig, eksempelvis i form af udlægning af grus og sten.

Gydegrus og skjul
Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold såsom et passende fald på vandløbsbunden, en passende vandhastighed og en god vandkvalitet er til stede. I forbindelse med etablering af gydebanker kan det være nødvendigt at etablere sandfang, der bør placeres umiddelbart opstrøms gydebankerne.

Ud over på denne måde at skabe flere egnede gydepladser er det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i vandløbene. Dette kan gøres ved at udlægge større sten og dødt ved. Disse tiltag vil resultere i flere skjul, standpladser og dermed øge den fysiske variation for både fisk og anden vandløbsfauna.

IMG 20200717 094154 Elfiskeundersøgelserne laves af DTU Aqua med hjælp fra frivillige vandplejefolk. Foto: Christian Skotte.
IMG 20200717 113924 Fiskene måles og registreres inden genudsætning. Foto: Christian Skotte.
IMG 20200721 091948 Der udsættes ikke ørreder inden undersøgelserne, så man er sikker på kun at finde fisk fra naturlig gydning. Foto: Christian Skotte.

Modtag nyhedsbrev om fiskeplejen

 

DTU Aqua udsender løbende nyhedsbreve med nyt om fiskeplejen i Danmark. Her kan du tilmelde dig og holde dig opdateret på området.

– Hvilke forhold afgør, om der anbefales fredningsbælter ved et givent vandløb, når den relevante bekendtgørelse revideres?
Hvis der i et vandløb er konstateret bestande (naturlige eller udsatte) af vandrefisk (hovedsagelig ørred) bør der være et fredningsbælte.

Alle fredningsbælter er på minimum 500 m.

Alle fredningsbælter er som minimum halvårlige (15. september – 15. marts, men kan også være helårlige. Dette afgøres i de nyere bekendtgørelser ud fra en konkret vurdering, hvor forhold som bl.a. vandløbets størrelse og fiskebestand indgår.

I de vandsystemer, hvor der foregår vandring af aborre, er der normalt helårsfredning.

Vandløb, hvor der ikke findes en naturlig eller udsat ørredbestand, men som alene anvendes til mundingsudsætning, fritages normalt for fredning. Mundingsudsætninger sker jo alene for at ophjælpe fiskeriet.

– ”Planer for fiskepleje” hed tidligere ”Udsætningsplaner”. Hvad ligger der i denne navneændring?
Fokus i fiskeplejen har i de senere år udviklet sig i retning af at have stadig større fokus på naturgenopretning og naturlig reproduktion af fiskebestande, så planerne kan understøtte det arbejde, der også foregår for et forbedre fiskebestandene i forbindelse med statens vandplaner. Derfor anbefales det også ofte at udføre restaureringstiltag, så der kan genskabes naturlige fiskebestande i stedet for at udsætte fisk.

De nye Planer for fiskepleje bliver sendt til de lokale lystfiskerforeninger samt til en lang række myndigheder.