Vandpleje: Her kan du give en hånd med på Sjælland og Øerne

Vp1 Der er mange muligheder, hvis du vil give en hånd i det frivillige vandplejearbejde. Her er det grusbanden, der er på spil ved Hove Å. Foto: Marie Brandt.

Mange deltager i det frivillige vandplejearbejde, der sigter mod at skabe bedre forhold i vandløbene for især ørred og dermed også bedre fiskemuligheder både i selve vandløbene og langs kysterne. Men der er plads til og brug for flere hænder til arbejdet, og her i den første af tre artikler ser vi på mulighederne for at deltage i arbejdet på Sjælland.

Frivillige lystfiskere har gennem snart mange år lavet vandplejearbejde, der på forskellige måder har forbedret de fysiske forhold i vandløbene, og derigennem forbedret mulighederne for, at især ørrederne kan reproducere sig selv. Dermed har de bidraget til at sikre og bevare fiskebestandene, og samtidig har de som lystfiskere fået mulighed for at høste nogle af frugterne, når de selv har fisket i vandløbene og langs kysten.

Her i den første af tre artikler peger vi på mulighederne for at deltage på Sjælland og Øerne. I de kommende uger følger vi op med artikler om Fyn og Jylland.

Det frivillige vandplejearbejde kort fortalt

Vandplejearbejdet er først og fremmest rettet mod vandløbene og arbejdet består af flere ting, hvoraf nogle er rent praktiske, mens andre handler om den planlægning, der går forud. Her er de væsentligste arbejdsområder:

 • Udlægning af gydegrus
  Den nok vigtigste indsats har hidtil været reetablering af fiskenes gydepladser ved udlægning af grus. De nye gydebanker tages altid hurtigt i brug af fiskene.

 • Udlægning af skjulesten og dødt ved
  Med udlægning af større sten og dødt ved sikres det, at fiskene har mulighed for skjul. Det muliggør en tættere bestand og reducerer risikoen for, at vandløbets fisk bliver ædt af rovdyr og -fugle.

 • Udplantning af vandplanter
  Udplantning af vandplanter som for eksempel vandranunkel er et andet virkemiddel, der skaber skjul for fiskene og øger biodiversiteten.

 • Rensning af gydebanker
  Sandvandring er ofte et problem, når sandet lægger sig mellem stenene i gydebankerne. Derfor gøres en indsats for at rense dem for sand enten ved spuling eller gennemgravning.

 • Registrering af gydegravninger
  Efter vinterens gydning optælles antallet af gydegravninger, så udviklingen i vandløbet kan følges.

 • Monitering
  Når DTU Aqua laver elfiskeundersøgelser i vandløbene hjælper frivillige tit med til arbejdet. Enkelte vandplejere er selv uddannet til at lave elfiskeundersøgelser, som foretages for at se effekten af tiltagene.

 • Projektering
  Inden projekter sættes i værk sker der en omhyggelig planlægning og projektering. Det sker oftest i samarbejde med kommunens vandløbsmedarbejdere. De fleste frivillige er ikke involveret i denne del af arbejdet.

Den sjællandske Grusbande
Den sjællandske Grusbande er en del af Fishing Zealand-projektet og opererer i de kommuner, der er tilknyttet projektet. Bandens leder Rune Hylby står for planlægningen, og udførelsen sker ofte i samarbejde med lokalforeninger. Frivillige kan melde sig til de enkelte projekter, som løbende bliver slået op på grusbandens Facebook-side.

Odsherred Sportsfiskerforening
Vandplejeudvalget i Odsherred Sportsfiskerforening laver vandløbsarbejde inden for Odsherred Kommune.
Læs mere om arbejdet på foreningens hjemmeside.

Pionerer i vandpleje (PIV)
PIV er tilknyttet foreningen Spinfluen og arbejder med vandløbene ved Faxe Bugt og Præstø Fjord.
Læs mere på foreningens hjemmeside.

Havelse Å Vandplejegruppe
Vandplejegruppen arbejder primært med Havelse Å, Græse Å og Sillebro Å, der alle er tilløb til Roskilde Fjord. Læs mere på gruppens Facebook-side.

Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK)
ROLK samarbejder med Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord og arbejder især med vandløbene, der løber til bunden af Roskilde Fjord. Læs mere på foreningens hjemmeside.

Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS)
Sammenslutningen arbejder primært med Tuse Å-systemet, der løber til Isefjorden, men beskæftiger sig også med andre vandløb ved Isefjorden. Læs mere på sammenslutningens Facebook-side.

UFV95
UFV95 arbejder med vandløbspleje på Vestsjælland, herunder Tude Å-systemet og Halleby Å. Læs mere på foreningens Facebook-side.

Bemærk: Listen er ikke udtømmende. Søg gerne flere oplysninger i Foreningsoversigten.

En del af min motivation for at deltage i vandplejearbejdet er klart, at jeg også gerne vil fange nogle fisk, når jeg er ude på mine kystture.
Christian Lund Petersen, frivillig i vandplejen på Sjælland.
Christian LP Christian har blandt andet givet en hånd med, da der skulle lægges skjulesten ud i Græse Å.

Gør som Christian
Christian Lund Petersen bor i Slangerup tæt på Græse Å, og det var her, han i 2017 begyndte sit vandplejearbejde, da Den sjællandske Grusbande i samarbejde med Havelse Å Vandplejegruppe fik anlagt fire gydebanker. Siden har han kunnet følge, hvordan ørrederne hver vinter har gennembanket gruset.

Efterfølgende har Christian deltaget i adskillige projekter i lokalområdet, men også med afstikkere til for eksempel Odsherred.

I 2021 deltog han i et vandplejekursus arrangeret af fiskeplejen under DTU Aqua, og han er nu så godt klædt på, at han har lavet sin første projektbeskrivelse.

Inspiration fra Sverige
– Min første inspiration til at arbejde med vandløb kom fra Sverige, hvor jeg fiskede i en mindre å syd for Helsingborg. Her var der markant flere ørreder, end jeg oplevede ved for eksempel Esrum Å og Tryggevælde Å. Jeg spurgte derfor de lokale, hvor årsagen var, og de fortalte om det vandplejearbejde, de lavede i de små tilløb til åen, fortæller Christian og fortsætter:

– En del af min motivation for at deltage i vandplejearbejdet er klart, at jeg også gerne vil fange nogle fisk, når jeg er ude på mine kystture. Jeg vil også gerne give noget tilbage, når jeg har held med at fange en god ørred, men mit arbejde har nu også betydet, at jeg ikke længere tager fisk med hjem fra fjorden.