Endelig udsigt til en brugbar løsning ved Tude Å

DSC 0025 Det har været helt afgørende for både lystfiskere, forbund og DTU Aqua, at slusen er lukket så kort tid som muligt for at sikre, at ørredsmolten har en chance for at finde ud i havet.

Efter ti års kamp ser det nu endelig ud til, at det store vådområdeprojekt ved Tude Å på Vestsjælland kan gennemføres på en måde, der ikke går ud over ørredbestanden i vandløbssystemet. Både lokale lystfiskere, Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU Aqua har gennem hele forløbet protesteret over Slagelse Kommunes oprindelige planer, og nu ser det ud til, at man endelig har fundet en tilfredsstillende løsning.

Sidst i oktober vedtog byrådet i Slagelse endelig det store vådområdeprojekt ved Tude Å, som har været undervejs i 10 år. Når det har taget så lang tid, skyldes det blandt andet, at Danmarks Sportsfiskerforbund og lokale lystfiskere organiseret i Udsætningsforening Vestsjælland 95 (UFV95) har klaget over de oprindelige planer.

Forbund og lystfiskere har grundlæggende været bekymrede for, at der ville blive sødannelse og manglende gennemstrømning på den nederste del af åen med et betragteligt smolttab som følge. Et forhold som DTU Aqua også påpegede som stærkt problematisk.

Nu ser det imidlertid ud til, at der er fundet en løsning på problemet, idet der bliver en permanent åbning i højvandslukket ved Tjokholmsdæmningen, som sikrer fiskene passage og mindre sødannelse. Samtidig vil slusen kun være lukket i 10 % af tiden i den periode i foråret, hvor smolten trækker mod havet.

Opsagde samarbejde
Det oprindelige projektforslag ville betyde sødannelse på den nederste del af åen og dermed udsigt til, at en stor del af den udtrækkende smolt ville gå til. DTU Aqua forudsagde et smolttab på 25 % og påpegede, at det ville blive vanskeligt at opfylde miljømålene for vandløbssystemet.

Slagelse Kommune var ikke enig i DTU Aquas vurdering og ville ikke ændre på projektet, og på den baggrund valgte UFV95 i 2018 at indstille sit arbejde og samtidig opsige samarbejdet med kommunen.

Ønskede dispensation fra miljømål
I stedet for at tilpasse projektet, så det ville blive muligt at få en ørredbestand, der kunne opfylde miljømålene, valgte kommunen i 2019 at søge om dispensation.

Det mødte protester fra de lokale lystfiskere, UFV95 og Danmarks Sportsfiskerforbund, som forsøgte at råbe politikerne op for at få dem til at se på et alternativt projektforslag fremsat af UFV95.

Projekt Tude Ådal

Projektet er et vådområdeprojekt, der skal reducere udledningen af kvælstof til havmiljøet.

 

Som en del af projektet skal Tude Å på den nederste del lægges om til et gammelt forløb. Denne omlægning skaber et nyt åløb på ca. 3 km længde, hvor den nye bundbredde bliver 12-16 m og dybden 1,5 m. Det vil erstatte en nuværende strækning på ca. 350 m.

 

Ved høj vandføring vil tilstødende engarealer bliver oversvømmet.

 

Projektet har været fremlagt som naturgenopretning, men kritikere har påpeget, at der ikke er tale om en tilbagevenden til den oprindelige naturtilstand, så længe der er en sluse ved udløbet.

 

Du kan læse hele den oprindelige projektbeskrivelse her.

 

Det springende punkt
Det helt afgørende punkt i forhold til at sikre fiskebestandene har været spørgsmålet om, hvor ofte slusen skulle være lukket. I det oprindelige forslag skulle slusen lukke ved hvert eneste højvande, så den kun var åben for passage i højst 50 % af tiden.

Både DTU Aqua, UFV95 og Danmarks Sportsfiskerforbund påpegede, at dette ville være stærkt problematisk for den udtrækkende smolt, der har brug for at kunne følge en jævn strøm for at finde vej til havet. Når slusen lukkede for vandføringen, ville en stor del af smolten med stor sandsynlighed forvilde sig ud i de tilstødende søområder og blive et let offer for prædatorer.

Udsigt til tilfredsstillende løsning
Nu er der imidlertid udsigt til, at slusen bliver computerstyret og kun vil lukke ved særlig høj vandstand. Lukketiden er beregnet til ca. 10 % i den kritiske periode i foråret, hvor smolten trækker ud.

Samtidig vil der blive en permanent åbning i slusen på 50 cm, så der også er passagemulighed ved høj vandstand.

En afledt effekt er imidlertid, at middelvandstanden i Tuse Å bliver hævet med 6-10 cm, hvilket vil have negative konsekvenser for landbrugsdriften på cirka 50 hektar landbrugsjord tæt ved åen på en strækning op til Trelleborg. Det indgår derfor i forslaget, at de berørte landmænd skal kompenseres for det tab, de påføres.

Danmarks Sportsfiskerforbund har fulgt sagen gennem hele forløbet, og udsigten til en løsning vækker glæde hos Natur- og Miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen.

– Det er dejligt, det nu ser ud til, at der kommer en løsning efter god dialog mellem parterne. Der mangler dog enkelte præciseringer og aftaler i projektet, inden vi kan fejre den fælles indsats for at sikre fiskene i Tude Å, siger han.

De sidste knaster
Selv om der nu er fundet en tilfredsstillende løsning omkring slusen, er der stadig nogle knaster tilbage, som gerne skal løses på en tilfredsstillende måde.

– Det er vigtigt, at der bruges sidehængte klapper i slusen, da det giver fri passage for fisk overalt i vandsøjlen, det vil sige både for bundlevende fisk og fisk, der svømmer i overfladen, fortæller Kurt Jørgensen fra UFV95.

– Det er også vigtigt, at der bliver en markeret strømrende i det nye åløb, så de udtrækkende smolt ikke forvilder sig ud i de sødannelser, der er en del af projektet. Der har blandt andet været på tale at lave nogle diger, der kan holde smolten ude i åløbet, men det er ikke beskrevet i projektet endnu og vil først komme i forbindelse med detailprojekteringen, slutter Kurt Jørgensen.