Kommune ønsker dispensation fra miljømål

P1070690.JPG (1) Tude Å er det største vandløbssystem på Vestsjælland, og det har et stort potentiale som ørredvandløb. Foto: Per Christensen.

Slagelse Kommunes store vådområdeprojekt ved Tude Å vil sandsynligvis få problemer med at opfylde de nuværende miljømål, fordi projektet medfører problemer for ørredbestanden. I stedet for at tilpasse projektet vil kommunen nu søge dispensation fra miljømålene.

Slagelse Kommunes store projekt ved Tude Å på Vestsjælland vil reducere udledningen af kvælstof til Storebælt og på flere måder give bedre muligheder for områdets dyreliv. Men på ét særligt punkt er projektet problematisk, da de udtrækkende ørredsmolt skal passere en 3 km lang strækning med ringe vandføring, hvor rovfisk og rovfugle vil gøre kraftigt indhug i bestanden. DTU Aqua vurderer, at tabet af smolt vil blive 25 %.

DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund og en række lokale sportsfiskerforeninger har kritiseret denne del af projektet. Indsigelserne har dog ikke medført ændringer, og som en konsekvens heraf har Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 (UFV95) indstillet sine aktiviteter i vandløbssystemet, der er det største og det med størst potentiale på Vestsjælland.

Projekt Tude Ådal – Sagen kort
I 2014 fremlagte Slagelse Kommune projektbeskrivelsen til et omfattende vådområdeprojekt, der fik titlen ”Projekt Tude Ådal”.

 

I lighed med andre vådområdeprojekter var målsætningen at forbedre havmiljøet ved at reducere udledningen af kvælstof. Desuden var det kommunens målsætning at skabe bedre afvandingsmuligheder for landbruget, at skabe nye levesteder for dyr og planter, samt at forbedre adgangen til ådalens natur- og kulturværdier.

 

Som en del af projektet skal Tude Å på den nederste del lægges om til et gammelt forløb. Denne omlægning skaber et nyt åløb på ca. 3 km længde, hvor den nye bundbredde bliver 12-16 m og dybden 1,5 m. Det vil erstatte en nuværende strækning på ca. 350 m.

 

Projektbeskrivelsen er efterfølgende sendt i høring, og af høringssvarene fremgår det, at DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund samt en række lokale sportsfiskerforeninger er meget bekymrede for effekten af det nye åløb. Man frygter nemlig, at vandløbet vil få en sådan karakter, at smoltdødeligheden vil blive betragtelig, og da hele vandsystemets ørredbestand i forvejen er skrøbelig, vil det få alvorlige konsekvenser for bestanden.

 

DTU Aqua skriver i sit høringssvar, at man vurderer, at 25 % af smoltene vil omkomme, hvis projektet gennemføres som beskrevet, hvilket den lille ørredbestand i hele Tude Å-systemet ikke vil kunne tåle. Til dette svarer kommunen: ”Slagelse Kommune mener ikke, der foreligger forskningsresultater, der med statistisk signifikans kan understøtte DTU Aquas vurdering af smolttabets størrelse”.

 

Høringsfasen medførte ingen ændringer i kommunens planer for etableringen af den nye åløbsstrækning, som DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale sportsfiskerforeninger rejste indvendinger imod, og som en konsekvens heraf - samt af en hårdhændet håndtering af åen under grødeskæring - opsagde Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 samarbejdet med Slagelse Kommune og stoppede med sine aktiviteter i efteråret 2018.
Dermed bliver der ikke længere opfisket moderfisk, udsat ørreder og arbejdet ved vandplejeaktiviteter i Tude Å fra udsætningsforenings side.

Du kan læse alle høringssvar og kommunens kommentarer i denne hvidbog, og her finder du projektbeskrivelsen.

 

Læs UFV95’s pressemeddelelse da de valgte at stoppe arbejde med vand- og fiskepleje ved Tude Å.

Ørredbestand afgørende for miljømål
Allerede i sit høringssvar gjorde DTU Aqua kommunen opmærksom på, at bestanden af ørreder i vandløbssystemet ville blive afgørende for, om vandløbet kunne opfylde de fastsatte miljømål. Det ville derfor blive problematisk at opfylde målene, hvis projektet betød en væsentlig reduktion i antallet af smolt, der slap levende ud i Storebælt.

Man kunne så tro, at DTU Aquas faglige advarsler ville betyde, at kommunen revurderede projektet og valgte en anden løsningsmodel, men det er ikke tilfældet.

Dispensationsansøgning fastholdes
I stedet har kommunen valgt at søge dispensation fra de miljømål, der ligger til grund for vandområdeplanerne, og det fik byrådsmedlem Steen Olsen (A) til at rejse sagen på byrådsmødet den 27. maj. Her indstillede han, at kommunen afstod fra at søge dispensation. Han indstillede også, at kommunen snarest inviterer Danmarks Sportsfiskerforbund og UFV95 til et møde for afklaring og normalisering af forholdet til Slagelse Kommune.

Ved behandlingen på byrådsmødet blev resultatet imidlertid, at kun Steen Olsen selv stemte for, mens de øvrige socialdemokrater, samt byrådsmedlemmerne fra Liberal Alliance, SF og Enhedslisten stemte imod. Medlemmerne fra Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre undlod at stemme.

Tager sagen op igen
– Når sagen rejses fra min side, var det grundet, at byrådet den 18. december 2017 i enighed vedtog miljømål på baggrund af et samarbejde og høring med bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund og Vandsynsrådet, udtaler Steen Olsen til Sportsfiskeren.dk og fortsætter:

– Derfor fandt jeg det uhørt og højest besynderligt, at man administrativt uden politisk behandling ville søge en fravigelse af de fastlagte miljømål for fisk.

Det er Steen Olsens opfattelse, at man administrativt har forsøgt at køre en dispensation uden om politisk behandling og ny høring hos de frivillige, der har lagt hundredvis af timers arbejde forud for byrådsbehandlingen i december 2017.

– Jeg har derfor på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets dagsorden mandag d. 3. juni bedt om en initiativ sag omkring kompetenceplan mellem kommunens administration og det politiske udvalg. Hvor langt kan man gå administrativt i modstrid med politiske beslutninger? Og hvad kan det næste blive?, spørger Steen Olsen.

– Desuden piner den respektløse behandling af de frivillige mig. Hvordan kan man forvente de frivillige vil stå model til noget sådant endnu engang? Hvis tilliden ikke allerede var forsvundet, så må dette vel være  dødsstødet, udtaler Steen Olsen og afslutter:

– Endelig skal jeg ikke lægge skjul på, at det er helt utilfredsstillende, at jeg ikke kan få svar på mine rejste spørgsmål. Det er jo ren bananrepublik.

Danmarks Sportsfiskerforbund: Dispensation vil være helt uacceptabel

Danmarks Sportsfiskerforbund har i samarbejde med de lokale sportsfiskerforeninger og UFV95 længe forsøgt at råbe kommunen op – indtil videre forgæves. Blandt andet har UFV95 fremlagt et alternativt projektforslag, som tager de nødvendige hensyn til Tude Ås ørredbestand. Men kampen for Tude Å og åens ørredbestand fortsætter, slår natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fast:

– Hvis Slagelse Kommune får dispensation for miljømålene i Tude Å vil det være helt uacceptabelt. Derfor vil vi naturligvis føre sagen videre. Den kan ende på den kommende miljøministers bord og i sidste ende hos EU, siger Lars Brinch Thygesen.

– Det er på ingen måde kutyme, at der kan gives dispensation for miljømål ved anlæggelse af nye vådområdeprojekter, når der findes bedre alternativer, så derfor kan vi heller ikke acceptere det i tilfældet ved Projekt Tude Ådal, slutter Lars Brinch Thygesen.