Smolt Sydsjællands Ørredfond står for udsætningerne af ørreder i et områder, der omfatter Vordingborg, Næstved og Faxe kommune.

Sydsjællands Ørredfond står for udsætningerne af fisk på Sydsjælland og deltager desuden i det lokale vandrådsarbejde. Fonden har netop udsendt sin årsberetning, der blandt andet fortæller om nye medlemsforeninger, udsætninger og vandrådsarbejde.

Årsberetningen for 2020-21 fra Sydsjællands Ørredfond er nu udsendt til fondens medlemmer, og her redegør fondens formand Søren Grothe Petersen for indsatser og aktiviteter i det forløbne år, hvor det har handlet om udsætningsarbejde, skarvregulering, vandløbsrestaurering og vandrådsarbejde.

Ørredfondens udsætninger

 

Der blev udsat i alt 5.800 stk. ½-årsfisk i efteråret 2020.

 

I foråret 2021 blev der mundingsudsat 1-års smolt. 10.000 stk. blev udsat ved Møllebækken og 11.000 stk. ved Faxe Å.

 

I foråret 2021 blev desuden udsat i alt 720 kg 2-års smolt. De blev udsat ved Saltø Å, Suså, Kyllebækken og Fuglebækken.

Nye medlemsforeninger
Sydsjællands Ørredfond ledes af repræsentanter for de tilsluttede foreninger, og her kom to nye til i løbet af året. Det drejer sig om Sportsfiskerforeningen Fladså og Næstved Lystfiskerforening, der sluttede sig til Haslev Sportsfiskerforening, Spinfluen og Sportsfiskerforeningen Storstrømmen.

Planmæssige udsætninger
De årlige ørredudsætning forløb helt planmæssigt, og for mundingsfiskenes vedkommende klarede fonden det selv i samarbejde med Vork Dambrug. Udsætningerne af yngel og ½-årsfisk skete i samarbejde med FGU Midt- og Østsjælland, der fik nyt klækkeanlæg i forbindelse med flytningen til Ringsted. Ørredfonden bidrog med 10.000 kr. til etablering af det nye anlæg.

Fonden har også ydet et tilskud på 2.500 kr. til en igangværende smoltundersøgelse i Fladså.

Regulering af skarv
Den kolde vinter med is i både vandløb og indre farvande betød, at store flokke af skarv hentede føde, hvor der var åbne huller i isen, hvilket naturligvis var en belastning for de lokale fiskebestande. Med de nødvendige tilladelser på plads skete der en regulering af skarv ved fredningsbælterne i Karrebæk Fjord og i kanalerne samt i Susåen ved Rådmandshaven i Næstved. Det var Strandjagtforeningen, der stod for reguleringen.

Blåbæk Mølle 3 Der udsættes 11.000 smolt ved Faxe Å. Efter der blev lavet omløb ved Blåkær Mølle, kan ørrederne vende tilbage til hele å-systemet.

To gange Ellebækken
Ørredfonden følger tæt de restaureringsprojekter, der gennemføres i området, og i beretningen fremhæves tre.

Ellebækken i Stevns Kommune løber til Tryggevælde Å lige øst for Hårlev, og her blev der lavet nye gydebanker og udlagt skjulesten i et samarbejde mellem Grusbanden, Pionerer i Vandpleje (PIV) og Stevns Kommune.

I Næstved Kommune er der også en Ellebæk, som fik tilført 24 tons grus fordelt på otte gydebanker. Igen var Grusbanden på spil i samarbejde med Sportsfiskerforeningen Fladså og Næstved Kommune.

Desuden blev der udlagt gydegrus og skjulesten i Stenskovvandløbet. Her var det Suså Lystfiskerforening, der bidrog sammen med Grusbanden.

Tilfredshed med ny bekendtgørelse
I 2020 trådte den nye bekendtgørelse for Sjælland i kraft, og Søren Grothe Petersen udtrykker tilfredshed med det samlede resultat, der lokalt betyder begrænsninger i maskestørrelser og i hvor mange fisk, der må hjemtages.

Han lægger dog ikke skjul på sin utilfredshed med, at Susåhavnen kom til at indgå i fredningsbæltet ved Susåen udløb. Her har mange lystfiskere fisket efter skaller og aborrer om vinteren, men nu får skarverne fred til at fiske i området.

Håb om fri passage i Susåen
Ørredfonden har været repræsenteret i det lokale vandrådsarbejde, hvor Søren Jensen fra PIV har taget sig af Østersøområdet, mens Søren Grothe Petersen har arbejdet med Smålandshavet. Begge har i det omfattende arbejde fået god hjælp fra Per Christensen fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

I den færdige indstilling fra vandrådet til ministeren blev der indstillet at skabe fri passage ved Maglemølleopstemningen i Susåen, samt – hvis ministeren kan finde pengene – at skabe fri passage ved Holløse Mølle. Hvis begge spærringer fjernes, vil det give alle fisk adgang til Susåens hovedløb på 86 km og desuden adgang til alle tilløbene – i alt 398 km vandløb.

Sådan kan du støtte fonden
Ørredfondens udsætninger betales primært af fisketegnsmidlerne, og driften af de tilsluttede foreninger, men alle har en mulighed for at støtte fondens arbejde. Det kan du gøre ved at overføre et beløb efter eget valg til fondens konto, der har registreringsnummer 2510 og kontonummer 744475503 eller via Mobilpay til 813065.