Forureninger af vandløb ved biogasanlæg vækker bekymring

Fourening Liver Å28 Foto: Sten Christiansen.

På blot godt ét år har to alvorlige forureningssager ved biogasanlæg i Hjørring Kommune henlagt lange strækninger af Uggerby Å og Liver Å døde. Danmarks Sportsfiskerforbund har blandt andet afgivet høringssvar og klage over de to biogasanlæg, hvor forureningerne stammer fra, og forbundet frygter samtidig at se lignende sager ved andre biogasanlæg rundt om i landet.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Det har mildest talt set trist ud ved Uggerby Å og Liver Å i Hjørring Kommune. To alvorlige forureningssager fra de to biogasanlæg Sindal Biogas og BB Biogas har i løbet af 2019 medført fiskedød og iltsvind på op til 40 kilometer lange strækninger af de to nordjyske åer.

Forureningerne har sat de lokale lystfiskerforeninger Lystfiskeriforeningen for Liver Å og Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegns arbejde for at ophjælpe fiskebestandene i åerne langt tilbage og været til stor skade for naturen i vandløbene.

Danmarks Sportsfiskerforbund har sammen med de lokale sportsfiskerforeninger derfor påklaget en ny miljøgodkendelse samt tilladelse til udvidelse af Sindal Biogas og afgivet høringssvar til en planlagt udvidelse af produktionen på BB Biogas.

- Det er fuldstændig uholdbart, at Hjørring Kommune vil give tilladelse til store udvidelser af produktionen af biogas på de to anlæg, når der tydeligvis allerede sker forurening på forurening. Der er behov for, at virksomhederne først får styr på den nuværende drift og får forbedret faciliteterne omkring deres produktionsmetoder, herunder håndteringen af den biomasse, og ensilage-saft, der er en del af produktionsprocessen og som gentagende gange har været skyld i forurening af de to vandløb, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Dialogmøde og besigtigelse bekymrer
Danmarks Sportsfiskerforbund har siden forureningerne af Liver Å og Uggerby Å været til dialogmøde med Hjørring Kommune og efterfølgende deltaget i yderligere et dialogmøde og besigtigelse af BB Biogas sammen med Hjørring Kommune og virksomhedsejeren.

- Møderne og besigtigelsen har ikke overbevist os om, at en udvidelse af anlægget er fornuftigt på nuværende tidspunkt. Produktionsmetoderne, størrelsen af anlæggene og den manglende faguddannelse hos de ansatte gør os bekymrede for, at lignende forureningssager kan gentage sig. Både transporten af biomasse, herunder gylle, og håndteringen af overfladevand, der ofte er iblandet ensilage-saft, er forbundet med risici i forhold til eventuelle nye forureninger af vandløbene, siger Lars Brinch Thygesen.

Byrådet vedtager udvidelse på tredje biogasanlæg
Sideløbende med behandlingen af de to sager ved BB Biogas og Sindal Biogas, har byrådet Hjørring Kommune den 29. april 2020 godkendt en udvidelse af biogasanlægget Grøns Vrå, der ligger tæt ved Vrejlev Mølle Å.

- Udvidelsen ved Grøngas Vrå betyder, at man årligt går fra et biomasseindtag på 300.000 tons til en produktion med et biomasseindtag på 500.000 tons. Det vil blandt andet medføre en forøgelse af den daglige kørsel til og fra anlægget med 64 kørsler af biomasse, hvilket samlet set bliver til en daglig trafik på gennemsnitligt 159 køretøjer af biomasse, og hele virksomheden vil herefter blive betegnet som en risikovirksomhed på grund af den store, daglige produktion, siger Lars Brinch Thygesen.

Øget tilsyn bør prioriteres
Ifølge de gældende tilsynsregler kan Hjørring Kommune nøjes med at aflægge tilsynsbesøg ved kommunens syv biogasanlæg hvert tredje år. Men det er ifølge Lars Brinch Thygesen alt for lidt.

- Kommunen har ført tilsyn én gang om året, men ifølge reglerne kan kommunen aflægge besøg hyppigere, og med de nuværende sager og gentagende forureninger in mente, har vi opfordret kommunen til at øge frekvensen af tilsyn, siger han.

Forureningen af Liver Å skyldtes primært manglende tilsyn fra den driftsansvarlige og medarbejderne, og Danmarks Sportsfiskerforbund mener derfor, at kommunen først må sikre sig, at der er styr på drift og management, før mulige udvidelser af anlæggene overvejes.

- Hjørring Kommune ønsker tydeligvis at være førende i Danmark inden for produktion af biogas, men vi må på det kraftigste opfordre kommunen til at afsætte ressourcer til tilsyn og kontrol med disse anlæg, der har vist sig at kunne volde stor skade på sårbare vandmiljøer i naturkommunen.

Fokus på området
Danmarks Sportsfiskerforbund vil fremadrettet øge sit fokus på biogasvirksomhederne rundt om i landet for at forhindre, at flere vandløb bliver udsat for forurening.

- Der findes i Danmark mange biogasanlæg, lige fra små gårdanlæg til store industrianlæg, og vi oplever, at man flere steder ønsker at udvide produktionen. Grøn gas eller biogas er i en rivende udvikling, og andelen af grøn gas i nettet er i 2020 ca. 11%. Det tal forventes at stige til 30% allerede i 2023, forklarer Lars Brinch Thygesen. - Det betyder, at der i fremtiden vil komme mange flere anlæg end de 46 tilsluttede opgraderingsanlæg, der i dag findes i Danmark, og at gamle anlæg vil blive udvidet. Mange anlæg er startet som mindre husmands gasanlæg, men er efterhånden blevet til egentlige industrivirksomheder, og de øgede produktionsmængder kræver både dygtigt fagpersonale samt ordentlige faciliteter til håndtering af biomasse og restprodukter, ellers vil vi se flere lignende forureningssager, siger han.

- Vi øger derfor vores opmærksomhed på denne type virksomhed fremover, slutter Lars Brinch Thygesen.