Forbundet vinder ankesag om udvidelse af Aarhus Havn

Dscf5677 Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Planklagenævnet har nu truffet afgørelse i en klagesag rejst af Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med andre foreninger og resultatet blev, at forbundet fik medhold i klagerne. Det betyder, at Aarhus Kommune nu blandt andet skal i gang med at lave nye miljøkonsekvensberegninger af projektet.

Den 21. juni 2023 godkendte byrådet i Aarhus Kommune en plan for udvidelse af Aarhus Havn. En udvidelse der skulle gøre det muligt at øge skib- og containertrafikken med 50 % i landets i forvejen største containerhavn.

Danmarks Sportsfiskerforbund fandt beslutningen forhastet og i strid med gældende miljølovgivning og valgte derfor at indsende i alt fire klager til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det skete i samarbejde med Foreningen Det fælles Bedste og Foreningen Beskyt havmiljøet i Danmark.

Tirsdag den 28. maj 2024 kom der afgørelse af sagen i Planklagenævnet, og det var en ren sejr for klagerne, idet nævnet valgte at ophæve kommunes vedtagelse af lokalplanen.

Væsentlige retlige mangler
I sin afgørelse skriver Planklagenævnet blandt andet, at ”planerne og miljørapporten lider af væsentlige retlige mangler” og peger på tre forhold, der ligger til grund for ophævelse af lokalplanen:

  • Kommuneplantillægget er ikke i overensstemmelse med planlovens regler om udlæg af arealer til byzone.
  • Kommunen har ikke godtgjort, at der er den fornødne særlige planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for kystnær lokalisering i forhold til den planlagte udvidelse af havnen.
  • Miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljørapport ikke er opfyldt, da afgrænsningen af miljørapporten ikke er i overensstemmelse med miljøvurderingsloven.

Hele Planklagenævnets afgørelse kan læses her.

Glæde over afgørelsen
Hos Arne Bager, der er formand for Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere og natur- og miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund i Aarhus- og Djurslandområdet, er der stor tilfredshed med afgørelsen.

– Byrådet i Aarhus Kommune vedtog lokalplanen for Aarhus Havn uden at vide, hvad de samlede miljømæssige konsekvenser af projektet var, og vi gik ind i den her sag, fordi vi mente, at den risikerer at have store negative konsekvenser for vores i forvejen hårdt trængte havmiljø. Vi har nu fået medhold i klagerne, og det er en kæmpe sejr for havmiljøet og Aarhusbugten, udtaler Arne Bager.

Håb for retsstaten
Forbundsformand Torben Kaas er også glad for afgørelsen og ser den også som et lyspunkt i en tid, hvor man kan komme i tvivl om myndigheder og politikeres vilje til at efterleve reglerne på miljøområdet.

– Indimellem kan man blive i tvivl, når regeringen selv bestemmer, om den vil implementere Folketingets beslutninger, når det åbenbart ingen konsekvenser har, at Viborg ikke habitatkonsekvensvurderer Tangeværket, at der skal akutpakker til for bare at tage fat på vedtagne beslutninger, når Miljøministeriet skriver vejledninger til at omgå loven. Og så videre og så videre, siger Torben Kaas og fortsætter:

– Men i dag har Planklagenævnet dog haft den godhed at give Danmarks Sportsfiskerforbund og mange andre medhold i, at Aarhus ikke kan vedtage en plan om udvidelse af havnen uden at undersøge miljøkonsekvenserne først. Eller … det var jo undersøgt, men Trafikstyrelsen, som er myndighed på havet, kasserede undersøgelsen. Og så lod Aarhus ellers som ingenting og vedtog sin plan. Den gik heldigvis ikke.