Endnu en klagesag om havbrug er vundet

netudskiftning 3.JPG (1) Kongsnæs Havbrug i Grønsund ligger kun 65 meter fra et naturbeskyttet havområde, hvor der stilles krav om særlige hensyn til truede arter og naturtyper.

Danmarks Sportsfiskerforbund har vundet endnu en klagesag om et eksisterende havbrug, der fik miljøgodkendelse efter en mangelfuld vurdering af havbrugets miljøaftryk.

Danmarks Sportsfiskerforbund har fået medhold fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i en klagesag om Vordingborg Kommunes miljøgodkendelse af Kongsnæs Havbrug, der ligger i Grønsund ud for Bogø Havn.

I juli 2016 fik havbruget en miljøgodkendelse af kommunen, som gav tilladelse til at fortsætte driften i stort set samme skala som førhen. Men kommunen havde tildelt miljøgodkendelsen på et spinkelt grundlag, og derfor klagede Danmarks Sportsfiskerforbund over kommunens afgørelse.

Læs klagen her.

– Vordingborg Kommune har på flere områder været sløset i sin vurdering af havbrugets forurening af havmiljøet, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Havbruget ligger mindre end 100 meter fra et naturbeskyttet havområde, hvor der kræves et særligt hensyn til truede eller sjældne dyrearter og naturtyper.

– I kommunens miljøgodkendelse mangler der den nødvendige dokumentation for, at Kongsnæs Havbrug ikke skader det naturbeskyttede Natura 2000-område nr. 168, siger Lars Brinch Thygesen.

Kampen mod havbrug

Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper mod havbrug i åbne bure i havet, som forurener havmiljøet med kvælstof og fosfor og rester af foder, fiskeafføring og medicin samt kobber fra antibegroningsmidler på fiskenes bure. Fiskeopdræt i havet øger desuden risikoen for epidemier af lakselus.

Et af elementerne i kampen mod havbrug er at sikre, at love og regler overholdes ved godkendelser til havbrug. Når det ikke er tilfældet, klager Danmarks Sportsfiskerforbund til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vores mål er, at alle fiskeopdræt skal foregå på land i lukkede, recirkulerede anlæg.

Læs mere her.

Overset forurening fra organisk stof
Kongsnæs Havbrug består af 12 åbne netbure i havet til opdræt af regnbueørred. Fiskeafføring og foderspild fra havbruget ryger direkte ud i havmiljøet og forurener med kvælstof, fosfor og iltforbrugende organisk stof, såkaldt BI5. Det sidste har Vordingborg Kommune slet ikke taget højde for i sine beregninger af havbrugets forurening.

– Organisk stof forbruger ilt og kan medvirke til iltsvind i havet. Det er derfor en alvorlig fejl, at den del af forureningen ikke indgår i det regnestykke, miljøgodkendelsen har været baseret på, siger Lars Brinch Thygesen.

Klagen fra Danmarks Sportsfiskerforbund har medført, at Miljø- og Fødevareklagenævnet nu har ophævet miljøgodkendelsen af Kongsnæs Havbrug, som dermed kun må fortsætte sin havbrugsdrift efter en ældre tilladelse.

– Det betyder, at havbruget skal igennem en ny godkendelsesproces – med mindre ejerne beslutter, at deres opdræt skal fortsætte i et landbaseret anlæg, som belaster miljøet meget mindre, siger Lars Brinch Thygesen.

Læs afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.