DSF: Hjarnø og Hundshage Havbrug kan ikke samles i As Vig

Foto Kaninen Katrine Fra Endelave På Facbook001

Det står klart, at de tre havbrug Borre I, Borre 2 og Hjarnø ikke kan få videreført deres placeringstilladelser i Horsens Fjord. I stedet forsøger havbrugsvirksomhederne nu at flytte havbrugene til As Vig, hvor to andre havbrug allerede ligger placeret. DSF har allerede afgivet høringssvar angående Borre I og Borre II, men gentager nu for Hjarnø-Hundshage-sammenlægningen, at der ikke er plads til flere havbrug i As Vig.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

HAVBRUG - NEJ TAK

 

De danske kyster og indre danske farvande er hårdt belastede af næringsstoffer. Det er derfor helt uholdbart at drive storforurenende fiskefarme i åbne bure på havet herhjemme.

 

Havbrugene har en negativ påvirkning af havmiljøet, men kan også have en negativ effekt på bestandene af vilde havørred og laks.

 

STØT OS I KAMPEN - BLIV MEDLEM HER

I årevis har en række danske havbrug kørt på forældede eller mangelfulde miljøgodkendelser og placeringstilladelser. Det gælder blandt andet de tre havbrug i Horsens Fjord: Borre I, Borre II og Hjarnø Havbrug.

Ejerne, Snaptun Fisk Export og Hjarnø Havbrug A/S, har søgt Miljøstyrelsen om tilladelse til at sammenlægge de tre havbrug med to eksisterende havbrug i As Vig. For Borre I og Borre II er ønsket at sammenlægge disse med As Vig Havbrug i den sydlige del af As Vig, og for Hjarnø Havbrug er målet at sammenlægge det med Hundshage Havbrug i den nordlige ende af As Vig. 

Danmarks Sportsfiskerforbund har allerede afgivet høringssvar til den førstnævnte sammenlægning af Borre I og Borre II på samme position som As Vig Havbrug. Pointen var klar: Der er ikke plads til flere havbrug i As Vig. 

Nu gentager DSF budskabet i sit høringssvar til ansøgningen om sammenlægning af Hjarnø Havbrug med Hundshage Havbrug i den nordlige ende af As Vig. 

- Da ansøgningerne er delt op i to sager, er vi nødsaget til at sende to separate høringssvar. Sagen er dog den samme. Den kemiske tilstand i As Vig er karakteriseret som ”Ikke-god kemisk tilstand”. Det vil sige, at der ikke er plads til yderligere forringelser rent kemisk. Men da en sammenlægning af de fem havbrug vil medføre en øget udledning af det giftige tungmetal kobber, der bruges til at behandle netburene, kan havbrugene ikke placeres her, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Der er i As Vig ikke fastlagt et såkaldt miljøkvalitetskrav for kobber. I den slags tilfælde benytter man sig af et andet parameter, ERL (Effect Range Low), der fastsætter en maksimumsgrænse for, hvornår man ikke forventer skader på bundfaunaen, fx ved kobberkoncentrationer i bundsedimentet. 

- Det er lidt teknisk. Sagen er, at 7 ud af 15 prøver af havbunden under As Vig Havbrug allerede har vist højere koncentrationer af kobber end den såkaldte ERL foreskriver. Samler man derfor flere havbrug i As Vig, viser Miljøstyrelsens rapporter, at der med al sandsynlighed vil komme endnu højere koncentrationer af kobber – koncentrationer over de fastlagte grænseværdier, forklarer Lars Brinch Thygesen. 

- Vi har derfor sammen med DN afgivet endnu et høringssvar til Miljøstyrelsen med det klare budskab, at der ikke er plads til en sammenlægning af Hjarnø Havbrug med Hundshage Havbrug i As Vig, siger Lars Brinch Thygesen. 

Udover problemerne med forhøjede udledninger af kobber fra havbrugene, fremhæver Danmarks Sportsfiskerforbund også, at der ved en eventuel flytning af de tre havbrug fra Horsens Fjord til As Vig vil ske en merudledning på 24 tons kvælstof årligt til As Vig. Det svarer til 42% af den udledning man ellers ønsker fjernet fra As Vig – det såkaldte indsatsbehov. Dermed risikerer man at forringe tilstanden i As Vig – stik imod målsætningen om bedre vandmiljøkvalitet. 

Du kan læse Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar angående Hjarnø og Hundshage Havbrug her

Du kan læse Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar angående Borre I, Borre II og As Vig Havbrug her.

Fisk