Havneudvidelse: Nej tak til klapning af slam i Kattegat

140 DJI 0889+++Roar R Har Dumpet Slam Ved klapning dumpes opgravet havbundsmateriale fra f.eks. et havneområde direkte ud i havet. Klapmateriale er oftest forurenet med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. Foto: Jan Henningsen. Arkivfoto.

Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om et høringssvar fra Foreningen for skånsomt kystfiskeri, der afviser planerne om at smide 400.000 m3 slam i havet i forbindelse med en planlagt udvidelse af havnen i Aarhus.

I forbindelse med planerne om at udvide havnen i Aarhus har Aarhus Havn ansøgt om tilladelse til klapning af 400.000 m3 opgravet bundmateriale på en klapplads ved Ydre Flak, der ligger cirka midtvejs mellem Sjællands Odde og Ebeltoft.

Ansøgningen er sendt i høring, og Foreningen for skånsomt Kystfiskeri – Producentorganisation (FSK-PO) har indsendt et detaljeret høringssvar, hvor der tages klart afstand fra planerne. Danmarks Sportsfiskerforbund har i sit høringssvar valgt at bakke 100 % op om FSK-PO, hvis høringssvar du kan læse i sin helhed her.

Flere kritiske forhold
I FSK-PO’s høringssvar påpeges flere kritiske forhold. Blandt andet anføres der, at det ikke klæder Aarhus Kommune, at man i en politisk aftale har besluttet at undlade at bruge en klapplads ved Fjøjstrup Strand i Aarhus Bugt, men ikke har nogle problemer, når det bare foregår ude i Kattegat langt væk fra Aarhus.

FSK-PO finder det særligt problematisk, at det bundsediment, der ønskes dumpet ved Ydre Flak, indeholder så store mængder tungmetaller – ikke mindst kviksølv – at der er alvorlig risiko for ophobning af stofferne i fødekæden. Det vil kunne betyde en overskridelse af miljøkvalitetsstandarderne i den danske havstrategi.

Klapning af sedimentet vil desuden betyde en næringsstofpåvirkning af området, og ved en sandsynlig spredning vil det kunne påvirke nærliggende målsatte områder negativt, så de vil få endnu sværere ved at opfylde vandrammedirektivets krav om minimum god økologisk tilstand.

Endnu en trussel mod torskebestanden
Det påpeges også, at klapning ved Ydre Flak vil være problematisk for en torskebestand, der allerede er under stort pres i Kattegat og Vestlige Østersø, og det vurderes, at det vil tage flere år, før området er rekoloniseret med de arter, der forsvinder eller reduceres ved klapningen.

Endelig påpeges det, at der i ansøgningen fra Aarhus Havn ikke tages højde for de øvrige aktiviteter i Kattegat, der kan påvirke havmiljøet negativt, og at den samlede virkning heraf kan være mere kritisk end klapningen i sig selv. Her tænkes blandt andet på to nærliggende klappladser, nutidig og fremtidig råstofindvinding samt en eventuel etablering af en Kattegatforbindelse.

Alternativer til klapning
Danmarks Sportsfiskerforbund har tidligere peget på, at der er alternativer til dumpning af slam i havet.

– Vi har ved Lynetteholm i Københavns Havn set, at man reelt helt kan undgå at klappe opgravet sediment og i stedet indbygge det fuldt ud i de fremtidige havnearealer, udtaler Lars Brinch Thygesen, der er natur- og miljøkonsulent i forbundet.