De danske kyster og indre danske farvande er hårdt belastet af næringsstoffer. Det er derfor helt uholdbart at etablere flere storforurenende fiskefarme herhjemme. Havbrugene har en negativ påvirkning af havmiljøet, men kan også have en negativ effekt på bestandene af vilde havørred og laks.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

DSF arbejder for:

  • Denne traditionelle og gammeldags produktionsmetode skal ophøre.
  • At nye landbaserede anlæg etableres som erstatning for burfiskeanlæggene.
  • Sikrer at love og regler overholdes ved godkendelser, ellers klages der til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Opdræt af fisk i havbrug foregår i store cirkulære net, der holdes flydende ved hjælp af flyderinge forankret til havbunden. Fiskene fodres med foder, der spredes ud i burene. Havbrugene har ingen renseforanstaltninger. Foderrester, fækalier og andet affald fra fiskene havner sammen med medicin og kemikalier fra net og produktion direkte i havmiljøet. Det tilfører næringsstoffer og fiskeslam til skade for fisk – og det øvrige havmiljø.

Lakselus: En trussel for de vilde havørred- og laksebestande
Et lille krebsdyr, der populært kaldes lakselus, er et problem i forbindelse med havbrug. De store fisketætheder i burene, giver det lille snyltende dyr gode livsbetingelser, og der sker en opformering, hvis saltholdigheden er passende høj. Vilde fisk, der svømmer i områder med havbrug inficeres med disse snyltere, og specielt ungfisk tåler ikke et stort antal før de dør. Lakselusene kan derfor udgøre en alvorlig trussel mod de vilde bestande af særligt havørred, men også laks, herhjemme.

Fisk