Hvert andet år samles sportsfiskerne i Danmarks Sportsfiskerforbund til kongressen, hvor vi sammen sætter kursen for de kommende to år i forbundet. Kongressen 2018 foregår i weekenden den 10.-11. marts. 

Danmarks Sportsfiskerforbund afholder kongres i weekenden den 10.-11. marts på Vingsted Hotel og Konferencecenter. Ved kongressen deltager den siddende forbundsbestyrelse samt repræsentanter for sportsfiskerforeningerne i Danmarks Sportsfiskerforbund. Som noget nyt i 2018 deltager desuden fem repræsentanter for forbundets individuelle medlemmer, som hermed får politisk indflydelse ved kongressen.

Medlemsdemokrati

Danmarks Sportsfiskerforbund er en organisation med medlemsdemokrati. Repræsentanter for medlemmerne mødes hvert andet år til forbundets kongres for at vælge en ny forbundsbestyrelse og for at træffe vigtige beslutninger, der afgør fremtiden for Danmarks Sportsfiskerforbund og medlemmerne.


Mød dine repræsentanter

- Mød kandidaterne til forbundsbestyrelsen

Mød de fem delegerede for individuelle medlemmer

 

Artikler om kongressen

Leder: Kongres 2018

Kongressen får nye stemmer

Den mundtlige beretning

 

Seneste nyt fra kongressen

OBS: Følgende er nedslag fra forbundets kongres og ikke et fyldestgørende referat. Derfor kan der være punkter og emner, som ikke er med i følgende tekst, men som er blevet vendt på kongressen.

10.30 Kongressen 2018 er skudt i gang
Verner W. Hansen byder velkommen på Kongressen 2018. Verner W. Hansen byder foreninger, individuelle delegerede, gæster og observatører velkommen.

10.40 Vejles borgmester byder velkommen til kommunen
Vejles borgmester Jens Ejner Christensen åbner talerækken. Borgmesteren fremhæver den fantastiske natur i lokalområdet og det gode samarbejde med de lokale lystfiskere. Borgmesteren pointerer, at vi i dagens Danmark er udfordret af klimaændringer og miljøproblemer. Borgmesteren fremhæver, at kommunen ser positivt på forbundets og lystfiskernes arbejde for helhedsorienterede løsninger ved åer og ådale. Løsninger hvor kommunen, lodsejere, naturelskere og lystfiskere sammen kan finde fælles løsninger til gavn for alle parter.

Borgmesteren fortæller om, at Vejle Kommune vil arbejde for et bedre vandmiljø i Vejle Fjord. Forsøg med udsætning af bl.a. ålegræs forhåbentlig kan være et af de første skridt for en sundere fjord og et bedre fiskeri i fjorden.

Afslutningsvis kvitterer borgmesteren for forbundets arbejde for et lystfiskeri for alle. Dette arbejde flugter flot med Vejle Kommunes arbejde for at være ”det gode sted at bo”.

Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund

I Facebook-gruppen Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund kan du komme i kontakt med de fem delegerede for individuelle medlemmer og i øvrigt deltage i en åben debat om arbejdet for lystfiskeri for alle i en rig natur med flere vilde fisk.

Bliv medlem af gruppen her

10:55 Forbundsbestyrelsens beretning, leveret af formand Verner W. Hansen
Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, præsenterer forbundsbestyrelsens mundtlige beretning.

Læs den mundtlige beretning her.

I beretningen bliver de foregående to års kamp for de små vandløb fremhævet.

– Smertegrænsen for forringelsen af vandområdeplanerne er for længst overskredet. Amternes regionplaner omfattede 28.700 km målsatte vandløb, i dag er det reduceret til 19.000 km i anden planperiode i vandplanerne, fortæller Verner W. Hansen.

Særligt fremhæves også de frivillige ildsjæles arbejde i bl.a. vandrådene.

Verner W. Hansen kommer desuden rundt om ådalene, og hvordan helhedsorienterede løsninger, hvor vandløb og ådale sammentænkes, kan være løsningen på afvandingsproblemer – og samtidig sikre en rig natur med bl.a. flere vilde fisk.

Vækstplanen for akvakultur i Danmark er et andet centralt punkt i beretningen. De negative naturmæssige konsekvenser af åbne havbrug i de danske farvande er klare, og vækstplanen, der sigter mod en markant øget havbrugsproduktion, kan få vidtgående konsekvenser for vores havmiljø og de vilde bestande af havørreder. Øget udledning af kvælstof og fosfor og risiko for lakselus er blandt de problemer de åbne havbrug medfører. Derfor vil Danmarks Sportsfiskerforbund fortsat arbejde ihærdigt for, at akvakulturen i fremtiden vil være landbaseret.

Den mundtlige beretning runder derudover temaer som:

  • Sølvlaks og udslip fra havbrug
  • Sjællandsbekendtgørelserne
  • Ny national lystfiskerstrategi
  • Skarv og sæler
  • Organisatorisk udvikling og kommunikation

11:55 Gæstetaler, Ole Toft, fiskeripolitisk direktør, Udenrigsministeriet
– Politisk er der sket store ændringer på det fiskeripolitiske område. Vi tager opgaven omkring det fiskeripolitiske arbejde alvorligt, bl.a. fordi vi ved, at det betyder utroligt meget for mange mennesker. Både dem der lever af fiskeri, og dem der har fiskeri som fritidsinteresse. Men også fordi at fiskeriet og lystfiskeriet har en stor økonomisk værdi for samfundet, siger Ole Toft.

Ole Toft fremhæver desuden, at der løbende arbejdes på at få gennemført de igangværende bekendtgørelser på lystfiskeriområdet.

Derudover fremhæves det, at det forventes, at en ny national lystfiskerstrategi vil blive præsenteret senere på foråret.

Ole Toft påpeger også, at Fiskeristyrelsens kontrol, altså Fiskerikontrollen, gerne skulle styrkes. Men nu er der de ressourcer, der nu engang er, men vi anvender cirka 15% af fiskerikontrollens ressourcer på det rekreative fiskeri, udtaler Ole Toft.

– Kontrol er godt og nødvendigt, men vi har også brug for at opbygge fælles forståelse for de gode formål, der ligger bag ved fisketegnet. Vedvarende omtale af brugen af fisketegnsmidlerne skal øge antallet af indløste fisketegn, da alle, som fisker, gerne skal indløse fisketegnet, og her vil en øget omtale af de gode projekter forhåbentlig øge opbakningen til fisketegnet, understreger Ole Toft.

12:15 Gæstetaler, Torben Kaas, repræsentant i Friluftsrådet
– Vi har mange områder, hvor vi har arbejdet sammen, og det vil vi fortsat gøre i fremtiden. Vi har sammen haft arbejdet med vandrådene, og dem, der kender til det, har været vidne til, hvor svært et stykke arbejde det er og har været. Det havde vi ikke kunnet gøre uden samarbejdet med Danmarks Sportsfiskerforbund, siger Torben Kaas.

Torben Kaas fortæller, at Friluftsrådet fremadrettet får færre penge, da politikerne gerne vil kanalisere midler direkte ud til organisationerne.

– Med færre penge har vi været nødt til at prioritere, hvordan vi uddeler midlerne. Det betyder, at driftstilskuddet til DSF bliver mindre i fremtiden, men det ”nye” driftstilskud indfases over 5 år, siger han.

Friluftsrådet roser desuden DSF for det gode og konstruktive samarbejde og ønsker alle en god Kongres.

12:30 Gæstetaler, Anders Koed, vicedirektør DTU Aqua
DTU Aqua anerkender det store arbejde i Danmarks Sportsfiskerforbund og det store arbejde fra forbundets frivillige. Herunder:

  1. Det store arbejde i vandrådene.
  2. Den store frivillige indsats med vandløbsrestaurering og naturgenopretning.
  3. Det store arbejde ifm L111 og arbejdet omkring forvaltningen af den danske akvakultursektor.

Anders Koed takker desuden for samarbejdet omkring handleplan for fiskeplejen og kurser i elektrofiskeri og vandløbsrestaurering.

Derudover er samarbejdet tæt og godt omkring den kommende danske lystfiskerstrategi, påpeger Anders Koed.

Ud fra et fagligt synspunkt nærer Anders Koed desuden bekymringer omkring havbrug i Kattegat og lakselusproblematikken. Anders Koed understreger, at DTU Aqua som sådan ikke har noget imod havbrug og akvakultursektoren, men ønsker øget viden om havbrugenes indvirkning på naturen og havmiljøet.

DTU Aqua har iværksat undersøgelser om havmiljøets tilstand og fiskebestandenes tilstand her før, at der forventeligt vil ske en udvidelse af havbrugssektoren. Her er Fangstjournalen-app’en et vigtigt værktøj, hvor lystfiskere kan bidrage med viden. Særligt i forhold til udbredelsen af lakselus.

I fremtiden ser DTU Aqua værdisætning af det rekreative fiskeri som et vigtigt samarbejdsområde mellem DSF og DTU Aqua. Det er der allerede taget første spadestik til i det seneste nummer af Miljø- & Vandpleje.

Havørredernes værdi afhænger af jer lystfiskere, påpeger Anders Koed. Det er lystfiskerne, som er ude efter eksempelvis havørreder, der skaber den samfundsøkonomiske værdi. I den forbindelse er der bl.a. brug for mere viden om lystfiskernes fangster og omfanget heraf. Eksempelvis vil viden om lystfiskernes påvirkning på torskebestandene i den vestlige Østersø kunne øge muligheden for en mere rimelig og præcis forvaltning af lystfiskeriet af torsk i dette område.

Derudover ser DTU Aqua frem til endnu to år med et godt samarbejde.

Pause

DSCF5101_web.jpg
Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, fortæller om ørredvandløbenes samfundsøkonomiske værdi til TV2 Syd. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Sportsfiskere på talerstolen

14:00 Henrik Aagaard, Brabrand Lystfiskerforening
Henrik Aagaard efterlyser fokus på problematikken om engsøerne.

– Når man laver engsøer, går det ud over smolten, hvis ikke man laver engsøen korrekt, viser undersøgelser.

– Jeg vil appellere til, at vi får kigget på engsøerne i den kommende kongresperiode, og for os er det vigtigt at få kigget på Årslev og Egå engsø.

Han tilføjer, at man bør stille meget strenge krav til fremtidige vådområder, og at man ikke behøver begå den samme fejl to gange.

14:15 Torben Lindholst, Kolding Sportsfiskerforening
– Man kan ikke være i tvivl om, at inden for det natur- og fiskeripolitiske område, er forbundets arbejde meget fint.

Torben Lindholst roser desuden det nye administrationssystem og Fiskekort.dk. Det letter en stor del af arbejdet for kassereren i Kolding Sportsfiskerforening.

Torben sætter fokus på virksomhedsmedlemskaber, hvor lokale virksomheder kan oprette et virksomhedsmedlemskab. På den måde kan vi få Sportsfiskeren og opmærksomheden om forbundet ud til potentielle medlemmer, der f.eks. sidder på venteværelser rundt om ved læger, tandlæger, osv.

I forbindelse med den digitale udvikling med adm.system og hjemmesider afholdt vi møder med forbundet om udviklingen af de digitale kanaler. Her ønsker Kolding Sportsfiskerforening en fortsat åbenhed og involvering omkring den løbende udvikling af disse platforme.

14:20 Ejvind Hartmund, Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening
– Jeg savner en ting i beretningen. Råstofudvinding i Øresund blev ikke nævnt i den mundtlige beretning. Men det er en katastrofe, at denne råstofudvinding fortsætter. Den overvejende del af eksperterne mener, at denne praksis er skadelig for fauna og fiskene i Øresund. Og i Øresund står det særligt skidt til for turbådene, hvor mange er i knæ, pointerer Ejvind Hartmund.

14:25 Formand Verner W. Hansen om Henrik Aagaards bekymringer for Årslev Engsø
– Der er ingen tvivl om, at det er en katastrofe ved Årslev Engsø.

– Vi har i forbundet utroligt meget fokus på det her. Gang på gang er vi opmærksomme på dette problem. Det er nu blevet et lovmæssigt krav at tage hensyn til fiskebestanden, når der skal etableres engsøer, siger Verner.

Man investerer i dag mange penge i denne type projekter, så der ikke skabes smoltfælder. Vi har fuldt fokus på disse sager.

14:30 Verner W. Hansen om fangstjournalen
– Udgangspunktet og visionen er, at data fra Fiskekort.dk skal integreres fuldt ud med Fangstjournalens database. Sådan er det ikke i øjeblikket, men det er målsætningen og det, vi arbejder hen imod.

– Det er ikke hensigtsmæssigt, at der er to fangstrapporteringsenheder, der ikke taler sammen.

Verner om den digitale udviklingsgruppe
Vi har haft en fase, hvor foreningerne har biddraget i udviklingsfasen. Det var den digitale følgegruppe.

Her efter implementeringsfasen, så er der nu nedsat en digital styregruppe. I den sidder der nu to foreningsrepræsentanter, Uffe Clemmensen og Preben Nielsen, sammen med Lars Rasmussen, Arnt Christensen og Niels Henrik Duevang.

Verner W. Hansen om råstofindvinding
– Vi har sammen med en række grønne organisationer sendt brev til ministeren om dette problem. Det har dog ikke givet det ønskede resultat.

– Nu har Radikale Venstre fremsat et beslutningsforslag om, at man freder Øresund. Vi vil benytte denne lejlighed til at søge foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og fremlægge vores synspunkter.

Verner W. Hansen om torskekvoten i Øresund
– Hvad angår fangstbegrænsning og mindstemål for torsk i Øresund, er vi oppe imod EU i dette spil. Desværre inddrager EU mere og mere lystfiskerfangster i deres kvotereguleringer af fiskeriet rundt om i Europa. Men der er ingen tvivl om, at kvoten i Øresund ikke er hensigtsmæssig og skaber problemer for turbåde og lystfiskere her. Vi kæmper derfor fortsat mod denne regulering.

14:38 Bestyrelsesmedlem Arnt Christensen om Fangstjournalen og Fiskekort.dk
– De næste skridt er netop, at de to platforme skal integreres. Der ligger en hensigtserklæring om, at de to systemer skal arbejde sammen.

14:45 Torben Lindholst, Kolding Sportsfiskerforening, om Fangstjournalen og Fiskekort.dk
Torben ønsker mere inddragelse i forbindelse med planerne for Fangstjournalen og Fiskekort.dk. Hvorfor et nyt system (red., Fiskekort.dk), når Fangstjournalen allerede findes.

14:47 Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund, om Fangstjournalen og Fiskekort.dk

Nogle foreninger bruger ikke Fangstjournalen – og nogle foreningers systemer taler ikke sammen med Fangstjournalen.

– Det handler ikke om at skabe to konkurrerende platforme, det handler om at skabe et Fiskekort.dk, der kan styrke vores viden om fangster og dele det med Fangstjournalen til gavn for vores lystfiskeri.

14:50 Gunnar Pedersen, Holstebro og Omegns Fiskeriforening
– Lokkefugle til regulering af skarv – er det forbudt eller ej? Det fremgik af beretningen, at det er lovligt.

– Magasinet Sportsfiskeren. Hvilket format skal det have? Er det et medlemsblad eller et magasin, der skriver om lystfiskeri?

Gunnar mener, at man skal træffe et valg, da han mener, at det ikke er foreneligt. Det positive ved magasinet er, at det er en fysisk ting, man får ind ad døren. Forsvinder det, så er der måske endnu længere fra forbundet ud til lystfiskerne. Så jeg vil advare imod dette og opfordrer til, at man overvejer det meget nøje.

14:58 Jørgen Buch, Viborg Sportsfiskerforening, om sælproblematikken
– Sælerne har fundet ud af, at de kan gå op i åerne, og vi har sælproblemer i meget af vores vand. Vi har endda fundet steder ved åen, hvor de kan hvile indimellem deres fødesøgning.

– Sælerne æder til dels fisk og skræmmer fiskene, hvilket kan ødelægge vores lystfiskeri. Jeg har snakket med DTU-folkene, og de udtaler selv, at sælerne ikke hører hjemme i vores åer. Derfor opfordrer jeg til, at vi skal tage sælerne alvorligt og ikke være bange for at melde det ud.

15:00 Per Rasmussen, Sportsfiskerforeningen Storstrømmen
– Tak for den store indsats i forbundet, bestyrelsen og sekretariatet.

– Småbådsfiskerforbundet er små 4000 medlemmer, så måske skulle man til at se mod småbådsfiskeriet, da flere og flere dyrker dette fiskeri. Forbundet er jo ikke, selvom rygterne siger det, et fedtfinneforbund. Det skal kommunikeres – da det kan give velvillighed blandt småbådsfiskerne. Også i magasinet Sportsfiskeren kunne man godt ønske sig mere fokus på denne type fiskeri, udtaler Per Rasmussen.

15:05 Bjarne Andersen, Odsherred Sportsfiskerforening
– Det er den rigtige prioritering, at der pt. er så stort fokus på det natur-, miljø- og fiskeripolitiske område i forbundet.

– Angående magasinet Sportsfiskeren er det jo et ikon. Mange lystfiskere kender det fra barnsben. Men ud fra en økonomisk betragtning, må man selvfølgelig overveje, om kommunikationen fremover hovedsageligt skal være analog eller digital, påpeger Bjarne Andersen.

– Jeg taler ikke for en afskaffelse af Sportsfiskeren, men at man finder en fornuftig og tidssvarende balance mellem digital og analog kommunikation.

– Altså er der både et økonomisk aspekt her, man må tage højde for fremover – men også hvor og hvordan vores målgruppe, blandt andet de nye unge sportsfiskere, finder deres information om lystfiskeri.

15:12 Verner W. Hansen om nye muligheder for lokkefugle og skjul ved skarvregulering
– Det er korrekt, at man gerne må bruge lokkefugle og skjul ved regulering af skarv i ferskvand.

Verner W. Hansen om småbådsfiskerne
– Tak for det interessante indspark. Det er et spændende segment af lystfiskere – og de efterlyser netop, hvad de kan få ud af et medlemskab af forbundet. Det er derfor relevant at sætte mere fokus på disse fiskere, og på hvordan vi kan kæmpe deres sag og deres fiskeri på vej.

– Bådforsikring er en af de ting.

– Der er i hvert fald et stort potentiale her.

Verner W. Hansen om sæler og skarv
– Der er ingen tvivl om, at sælproblematikken giver en række negative konsekvenser ude i foreningerne i form af tab af dagkortsalg og tab af medlemskaber. Vi anerkender dette og er opmærksomme på dette.

– Det, vi pt. mangler klar dokumentation for, er sælens påvirkning af fiskebestandene. Herhjemmefra har man ikke dokumentation for, hvad deres fødegrundlag er i åerne. Hvilke fisk er det, de spiser? Vi arbejder for at få mere viden på området. Også om, hvorfor de pludselig ses i større antal i vores vandløb.

– Jeg er bange for, at vi ikke kan gøre noget på meget kort sigt i forhold til sælproblematikken. Reelt er det pt. ikke muligt at give reguleringstilladelse på grund af forvaltningsplanerne i Miljøstyrelsen. Vi forventer, at der snart vil komme en ny forvaltningsplan for sælerne, da den gamle er fra 2005.

– Vi har en svær balance mellem vores natursyn og vores arbejde for lystfiskeriet. Der er også splittelse i vores egne rækker – blandt lystfiskere. Måske er tiden inde til, at vi får gennemarbejdet det natursyn.

– Konklusionen må være, at vi skal have set på det her problem, men samtidig finde den rigtige balance i forhold til vores natursyn.

15:20 Carsten Fomsgaard, Lystfiskerforeningen af 1926
– Den 1. marts 2017 stillede jeg op til et interview til TVMIDTVEST for at tale om premierefiskeriet, og om aftenen lavede de et indslag om, hvor i vandløbet der var problemer med sæler. Vi fik kun gode tilbagemeldinger fra lokalbefolkningen, så folk forstår godt, at det er en vigtig problematik, som vi må gøre noget ved.

– Arbejdet med forvaltning af sæler tager for lang tid, og foreninger ved Karup Å kan ikke længere vente. Problemet skyldes de dårlige miljøforhold ude i havet og fjorden, som gør, at sælerne svømmer op i åerne. Vi kan ikke vente, og jeg håber, at forbundet kan hjælpe os, så vi kan gøre noget ved det her problem.

– I 2010 og 2011 havde vi også problemer med sælerne. Her fik vi tilladelse til at skyde fire sæler. Der blev skudt én, men den blev ikke indsamlet, desværre. 

– Måske kunne vi få tilladelse til igen at skyde sæler til forskningsøjemed.

Verner W. Hansen om sælerne
– Vi vil viderebringe idéen om en forskningsbaseret regulering, hvor man kan skabe viden om sælerne i åerne. Tak for indsparket.

Jan Karnøe, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening
– Jeg vil gerne ind på følgende:

- Faldende medlemstal
- Adgang til fiskevandet
- Turismeudvikling
- Havbrug

Faldende medlemstal:
– Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har fusioneret med mindre foreninger, som ikke længere kunne financiere deres fiskevand og har derved fået flere medlemmer.

Adgangen til fiskevandet:
– Der bliver nedlagt mange veje ned til fiskevandet, og markvejene bliver af dårlig kvalitet. Det er nødvendigt, at vi kan komme frem til vores fiskevand, og at alle kan gøre det.

Turismeudvikling:
– Vi ser, at staten og kommunen begynder at gøre noget ud af turismen – også lystfiskerturismen. Det kan være fristende at sige, at vi vil ikke dele vores fiskevand. Fristende at lukke døren, men hvis vi gør det, lider vi også en sikker død. Derfor skal vi være synlige i forhold til mere turisme ved vores vande. Min opfordring lyder på, at vi skal kunne præge turismen og få noget indflydelse, så vi kan få flere medlemmer.

Havbrug:
– Jeg er også med i Havbrugsgruppen, hvor vi kæmper for at holde havbrugene ude af vores farvande. Sagen med sølvlaks bekræftede os i, at havbrugene ikke er til at stole på. Jeg vil i den sammenhæng gerne rose forbundet for deres dækning af sølvlaks-sagen, og vi har haft et godt samarbejde. Med hensyn til sølvlaksene vil jeg gerne kvittere Verner W. Hansen for at dykke ned i sagen for at bringe ny information frem til overfladen.

16.00 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

16:30 Behandling af indkomne forslag – se dagsordenen s. 64-67)

1. Forslag om at gennemføre en forsøgsordning med en fleksibel medlemsstruktur for foreninger
/Forslag stillet af forbundsbestyrelsen

Forslaget blev vedtaget med et overvældende flertal.

Kongressen suspenderes

17:00 Foredrag om ungdomskultur i dag v. Søren Østergaard, ungdomsforsker og leder af forskningscentret Center for ungdomsstudier

DSCF2711_web.jpg
Søren Østergaard, ungdomsforsker og leder af Center for ungdomsstudier, fortæller salen fyldt med lystfiskere om, hvordan ungdomskulturen ser ud i dag. Foto: Søren Astrup Jørgensen
DSCF2759_WEB.jpg
Folkene bag Bevar de forhadte vandløb modtog lørdag den 10. marts Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og Miljøpris på 10.000 kroner. Prisen gives for en ekstraordinær indsats for vandmiljøet og dermed de danske fiskebestande. Foto: Søren Astrup Jørgensen
DSCF2804_web.jpg
På kongressen blev Guldnålen traditionen tro uddelt, som hæderspris for mange års loyal indsats for forbundet. Afgående bestyrelsesmedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund, Steffen Toft Jensen, modtager her nålen. Foto: Søren Astrup Jørgensen
DSCF2831_web.jpg
Tidligere næstformand Michael Beck-Hansen modtager her nålen hans dedikerede arbejde for forbundet. Foto: Søren Astrup Jørgensen

Søndag d. 11. marts kl. 09:00
Fortsat behandling af indkomne forslag - se dagsordenen s. 64-67 2.

2.Forslag til ændringer i vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbund / Forslag stillet af Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforeninger

Forslaget blev nedstemt.

3. Forslag om at medlemmer, som indmeldes efter 1. august, er kontingentfrie /Forslag stillet af forbundsbestyrelsen

Forslaget blev vedtaget med et overvejende flertal.

4. Forslag om at indkaldelse til kongressen kan ske gennem tidssvarende kommunikationskanaler /Forslag stillet af forbundsbestyrelsen

Forslaget blev vedtaget med et overvejende flertal.

Kontingentsatser, Hans E. Nielsen, konstitueret næstformand

– Forbundsbestyrelsen foreslår, at vi bibeholder de nuværende kontingentsatser i 2019 og 2020.

Frederik Lorentzen, delegeret for individuelle medlemmer

– Det kan ikke være rigtigt, at man betaler mere for at være individuelt medlem.

Arnt Christensen, bestyrelsesmedlem

– Med de udfordringer vi står over for som forbund giver det ingen mening at sætte prisen op. Lad os holde niveauet og arbejde videre med det, vi kender.

Henrik Søballe Sørensen, delegeret for individuelle medlemmer

–Jeg støtter Frederiks forslag om at individuelle medlemmer skal ligge på samme niveau som resten af foreningens medlemmer.

Henrik beder om en kommentar fra FB.

Verner W. Hansen, formand

– Jeg kan ikke udtale mig på bestyrelsens vegne, men jeg har meget sympati for forslaget om at sætte kontingentet for individuelle medlemmer ned. Vi er nødt til at sætte massivt ind og satse på mange flere individuelle medlemmer. Hvis man kan få flere individuelle medlemmer ind, kan man indhente det tab, man får ved at sætte kontingent for individuelle medlemmer ned.

Frederik Lorentzen, delegeret for individuelle medlemmer

– Selvfølgelig vil vi forsøge at hente flere individuelle medlemmer. En retfærdig pris vil gøre det nemmere. Jeg tror, det vil gavne os alle sammen, hvis vi kan styrke arbejdet med at rekruttere individuelle medlemmer.

Torben Meldgaard, delegeret for individuelle medlemmer

– Jeg savner et godt argument for, hvorfor det skal være dyrere at være individuelt medlem.

Kontingentsatser 2019 og 2020

Der blev stillet et ændringsforslag om at individuelle medlemmer skal betale samme kontingent som senior-foreningsmedlemmers forbundskontingent, nemlig 395 kr.

Forslaget om udlignet kontingentsatser er vedtaget. Med den ændring vil individuelle medlemmer i 2019 og 2020 betale 395 kr. i stedet for de nuværende 450 kr. Øvrige medlemskaber har i 2019 og 2020 samme sats som den nuværende.

DSC_3742_WEB.jpg
Ændringsforslag om, at individuelle medlemmer skal betale samme kontingent som foreningsmedlemmer af forbundet blev vedtaget, så individuelle medlemmer i 2019 og 2020 altså betaler 395 kr. i stedet for de nuværende 450 kr. Foto: Christian Lykke Flinker

10.20 Godkendelse af rammebudget for de to kommende år – Se side 69 i dagsordenen

Rammebudgettet blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Den nye forbundsbestyrelse:
Formand Verner W. Hansen

Næstformand Hans E. Nielsen, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (GENVALGT)


Bestyrelsesmedlemmer
Arnt Christensen, Fynske Lystfiskere

Jesper Thykjær Andersen, Korsør Lystfiskerforening

Per Skou Hansen, Suså Lystfiskerforening

Morten Jacobsen, Korsør Lystfiskerforening (GENVALGT)

Steen Lindkvist Nielsen, Hadsten Lystfiskeriforening (GENVALGT)

Søren Pedersen, individuelt medlem af forbundet (NYVALGT) 

Simon Rømer, Bornholms Sportsfiskerforening (NYVALGT)

Valg af suppleanter:

1. Suppleant – Jan Karnøe, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

2. Suppleant Morten Nielsen, Hadsten Lystfiskeriforening

3. Suppleant Claus Eriksen, Fynske Lystfiskere

4. Suppleant Stefan Meldgaard, Skjernådalens Lystfiskerforening

Eventuelt

Ingen punkter

12.15 Kongressen er slut

Dagsorden for kongressen 2018

Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber, valg til forbundsbestyrelsen og et foredrag om nutidens ungdomskultur er blandt punkterne på dagsordenen.

Læs dagsordenen her

Danmarks Sportsfiskerforbunds beretning 2018

Forud for kongressen udgiver Danmarks Sportsfiskerforbund en beretning. Kongresberetningen 2018 beskriver vores indsats fra foråret 2016 til foråret 2018.

Læs beretningen her
bbl_2922_3_4_5_6_tonemapped.jpg
Kongressen 2018 foregår den 10.-11. marts på Vingsted Hotel og Konferencecenter
Fisk