Kongres 2018: Her er kandidaterne til forbundsbestyrelsen

DSC_2469.JPG

På Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres sættes dagsordenen for forbundets indsats i den kommende toårige kongresperiode. Læs her om de fire nye kandidater til bestyrelsen – samt de tre kandidater, der genopstiller.

DE GENOPSTILLER I 2018

Steen Lindkvist
Alder: 57 år
Bopæl: Hadsten
Stilling: Udviklingskonsulent, Viborg Kommune
Medlem af Hadsten Lystfiskerforening
Bestyrelsesmedlem i forbundet siden 2009

Hans E. Nielsen, næstformand
Alder: 60 år 
Bopæl: Horsens
Stilling: HR-direktør
Formand i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening
Bestyrelsesmedlem i forbundet siden 2010

Morten Jacobsen
Alder: 44 år
Bopæl: Sorø
Stilling: Kommunikationsmedarbejder
Medlem i Korsør Lystfiskerforening
Bestyrelsesmedlem i forbundet siden 2016

Lystfiskeri for alle i en rig natur med flere vilde fisk. Det er Danmarks Sportsfiskerforbunds erklærede mål. Og forbundets arbejde skal være til glæde for alle sportsfiskere i Danmark. Det er netop derfor, at forbundets medlemmer har mulighed for at bestemme, hvordan vi skaber et bedre lystfiskeri i Danmark. Alle 135 medlemsforeninger i forbundet – og som noget nyt de individuelle medlemmer – har mulighed for at påvirke de indsatser og prioriteringer, som kongressen beslutter. 

Har du ambition og lyst til at komme tæt på beslutningerne, skal du være foreningsmedlem og sørge for, at din forening opstiller dig til forbundsbestyrelsesvalget på kongressen.

Som noget nyt kan du som individuelt medlem også få direkte indflydelse. I efteråret 2017 afholdte forbundet fem vælgermøder, hvor de individuelle medlemmer valgte fem delegerede, der kan deltage på kongressen 2018, og på samme tid har mulighed for at stille op til bestyrelsen. I den helt nye Facebook-gruppe, Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund, kan du komme i kontakt med de nye delegerede og have en åben politisk debat om forbundets politiske retning.
Foreløbigt er der fire nye kandidater til forbundsbestyrelsen, samt tre der genopstiller. Mød dem her:

DSCF1551_kv.jpg

MORTEN NIELSEN 
Alder: 58 år 
Bopæl: Langå 
Stilling: Førtidspensionist 

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din 
relation til DSF? 
Jeg er født i Skive lige ned til Karup å. Jeg flyttede senere til Thy og blev udlært som tømrer i Thisted. Derudover har jeg været i militæret i 8 år, for senere at blive udlært som gartner. Jeg har desuden arbejdet som butikschef mange steder landet over, før jeg trak mig tilbage som førtidspensionist. 

Ellers har jeg haft en fluestang i hånden det meste af mit liv. Min farfar byggede min første fiskestang – og siden da har jeg fisket det meste af landet tyndt. 

Jeg begyndte at interessere mig for DSF i forbindelse med, at jeg startede en juniorafdeling op i Hadsten, og syntes der manglede værktøjer til medlemmer, der var for gamle til at have været på juniorlederkursus. Vi ville fastholde juniorerne ved at give dem ansvar – og i dag kører to af mine juniorer juniorafdelingen videre, og den er i fortsat vækst. Siden blev jeg valgt ind i forbundsbestyrelsen som suppleant for 6 år siden og blev taget ind i bestyrelsen i 2017, da der blev en plads ledig. 

Hvad mener du om DSF anno 2018? 
DSF har et stort arbejde foran sig, men er allerede godt på vej med særligt vores kommunikation og den nye IT-platform. Vores foreningskonsulenter, som jeg har været en del af siden opstarten, er også et godt tiltag – samt satsningen på skoleområdet i form af projekt Bliv NaturligVis, som jeg også har været med i siden opstart i 2017, er vigtige tiltag for at styrke foreningerne og skabe kommende lystfiskergenerationer.

Hvilke fokusområder i 2015-2020 strategien vil du især arbejde for i DSF, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen? 
Det, der fortsat ligger mig meget på sinde, er ungdomsarbejdet. Vi skal have fat i de unge og give dem en tæt tilknytning til DSF. Her ligger der et klart medlemspotentiale. Det gælder for så vidt også arbejdet med at knytte de individuelle medlemmer tættere til forbundet. 

Hvor ser du DSF i 2020, hvad angår aktiviteter, medlemstal og politisk arbejde? 
Jeg håber, at vi fortsat kan udbyde mange relevante kurser og tilbud, da det kan gøre, at vi får flere medlemmer, så vi fortsat kan være en markant politisk spiller med nødvendig tyngde bag os.

simon_romer_kv.jpg

SIMON RØMER
Alder: 41 år
Bopæl: Hasle, Bornholm
Stilling: VVS-energimontør

Et par ord om dit arbejdsliv, dit eget lystfiskeri og din relation til DSF?

Mit navn er Simon Leegaard Rømer, og jeg er født på Bornholm 2. september 1976, hvor jeg også er opvokset. Jeg har boet i Hasle i næsten 20 år med min kæreste og fire børn. Jeg er udpræget kystfisker og nyder at gå med mit multihjul og blink, men vil gerne det hele. Trollingfiskeriet har jeg stadig til gode, men det skal prøves en dag. Laksefiskeri i strømvand er rigtig spændende, og jeg er kommet i Mørrum igennem mange år.

Jeg har som formand i Bornholms Sportsfiskerforening igennem en del år et godt kendskab til DSF – og kender derigennem flere i sekretariatet.

Hvad mener du om DSF anno 2018?
Jeg mener, at DSF er på vej i en rigtig god retning, men det bekymrer mig, at der har været et faldende medlemstal, men jeg ved også, at det er noget man har fokus på, og skuden så småt er ved at vende.

Hvilke fokusområder i 2015-2020 strategien vil du især arbejde for i DSF, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?
Fiskeriforvaltningen har altid haft min interesse, og jeg mener klart, at det er et af forbundets kerneområder. Jeg har været dybt involveret i den nye bekendtgørelse for havørredfiskeriet omkring Bornholm. Her lykkedes det at få lavet en fangstbegrænsning på havørred for alle fiskeformer, og jeg tror på, at det lykkedes på grund af det gode samarbejde imellem de lokale og forbundet. Hvis jeg bliver valgt ind, er det sandsynligvis netop inden for fiskeriforvaltningen, jeg vil lægge mine kræfter.

Hvor ser du DSF i 2020, hvad angår aktiviteter, medlemstal og politisk arbejde?
I fremtiden er det vigtigt, at DSF vedholder sit politiske arbejde og fortsætter med de gode aktiviteter. Jeg håber naturligvis, at der er flere, der støtter op ved at være medlem, men samfundstendenserne er ikke med os.

IMG_1475_kv.jpg

STEFAN MELDGAARD 
Alder: 55 år 
Bopæl: Tarm 
Stilling: Ingeniør, flexjobber

Et par ord om dit arbejdsliv, dit eget lystfiskeri og din relation til DSF?
 
Jeg sidder i Skjernådalens Lystfiskerforenings bestyrelse (Skj-Lf) og som DSF-repræsentant i Grønt Råd i Ringkøbing- Skjern Kommune. Mit ansvarsområde i Skj-Lf er vandplejen, og jeg er 3. generations vandplejemand i Skj-Lf. Som lystfisker har jeg fået passionen ind med modermælken og har fået min fiskemæssige opdragelse ved Vejle Fjord, Vejle Å og Skjern Å.

Hvad mener du om DSF anno 2018, og hvilke fokusområder i 2015-2020 strategien vil du især arbejde for i DSF, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen? 
At fisk er blevet en miljømæssig målestok er en stor landvinding. For har de det godt, så har vi som lystfiskere det godt. Så vandrefiskenes frie passage til gydebankerne er en af mange parametre, der fortsat skal arbejdes på. 

Skarvproblematikken er også et område, der fortsat skal håndteres. Jeg vil fremhæve, at der i EU-fredningen af skarven gives hjemmel til at regulere den, når der kan påvises en signifikant økonomisk negativ påvirkning af et områdes fiskebestande. I det danske kulturlandskab er der ikke prædatorer nok, så en politisk løsning er påkrævet, da den igangværende regulering ikke er nok. Et eksempel er smoltundersøgelsen foretaget af DTU-Aqua i 2016, der slår fast, at der mangler op mod 80% af typen ældre smolt (1-årige). 

Saltvandsfiskeriet har det svært i disse år på grund af skarv, udledning af næringsstoffer, havdambrugene og muslingefiskeriet. Landbaserede saltvandsdambrug og muslingefarme bør være vejen frem og er bæredygtigt. Fiskeri med redskaber, der ødelægger havbunden, bør ikke tillades, da de ødelagte områder er så lang tid om at genskabe sig, at flere års opvækstpotentiale forsvinder. En indførelse af en kystnær zone på 1 sømil rundt om Danmark, hvor kun fritidsfiskeri og bundgarnsfiskeri må udøves, bør overvejes. 

Hvor ser du DSF i 2020, hvad angår aktiviteter, medlemstal og politisk arbejde? 
I vores juniorarbejde skal vi ud og have fat i skoleeleverne. Et samarbejde med skolerne, hvor vi som foreninger tager en hel klasse med ud til vandet og viser dem, hvad vi laver med fiske- og vandpleje. Lade dem være med til at anlægge en gydebanke, da det motiverer og giver følelsen af medansvar. Her har forbundet en opgave med at udarbejde en pjece: ”Sådan arrangerer du et skoleklasse-besøg”. De juniorledere, vi i dag uddanner i DSF, er som oftest børn af en lystfisker. Vi har her en stor opgave med at finde den metode, der kan vække børn og unges fiskeinteresse af hensyn til vore foreningers fremtidige overlevelse.

A013C009_1708291E_19594438_kv.jpg

SØREN PEDERSEN
Alder: 44 år
Bopæl: Bindslev
Stilling: Selvstændig

Et par ord om dit arbejdsliv, dit eget lystfiskeri og din relation til DSF?
Jeg er udlært maskinsnedker og er efterfølgende uddannet produktionsteknolog og har derigennem arbejdet nogle år i udlandet. P.t. er jeg selvstændig erhvervsdrivende. Jeg har så længe, jeg kan huske, fisket i de jyske åer efter ørreder samt en smule i søer.

Jeg har i de senere år haft fokus på naturpleje, og stiftede i den forbindelse Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening i 2015. TNVP er en forening, der samarbejder bredt om forbedring af naturtilstand og afvanding, særligt i Tversted Å.

Jeg har været medlem af DSF i mange år, uden at have brugt forbundet eller været aktiv i foreningen, men synes det er vigtigt, at vi har et fælles forbund udadtil, og at tiden derfor er kommet til at gøre en aktiv indsats. Jeg blev i 2018 valgt ind som repræsentant for de individuelle, nordjyske medlemmer.

Hvad mener du om DSF anno 2018?
Jeg mener, at DSF er inde i en positiv udvikling, efter at forbundet i de sidste mange år, efter min mening, har lavet mange uheldige ting. Men som nævnt synes jeg, vi har brug for et fælles forbund, der kan samarbejde bredt og formår at samle de danske lystfiskere og foreninger, så vi får en stærk fælles front.

Hvilke fokusområder i 2015-2020 strategien vil du især arbejde for i DSF, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?
Jeg vil arbejde for miljøet, vandpleje og for at få børn og unge ud i naturen. Netop disse emner er hjørnestenene i vores egen forening, og jeg har derfor god erfaring med dette i praksis.

Hvor ser du DSF i 2020, hvad angår aktiviteter, medlemstal og politisk arbejde?
Mine visioner for DSF anno 2020 er et bredere samarbejde med landbruget og miljøorganisationer, så vi sammen kan udvikle og forbedre den danske natur til glæde for alle. Jeg håber og tror, at man med de nye kontingentmuligheder samt indsatsen for at styrke relationerne til de individuelle medlemmer, får flere foreninger og enkeltpersoner til at støtte op om kampen og dermed DSF.

Vil du også have indflydelse på fremtidens lystfiskeri?