Leder: Kongres 2018

_D850091 kopi.jpg Ved kongressen 2018 deltager fem nye repræsentanter for Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle medlemmer. Meld dig ind i Facebook-gruppen Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund. Her kan du komme i kontakt med de individuelle delegerede og i øvrigt deltage i en åben debat om arbejdet for lystfiskeri for alle i en rig natur med flere vilde fisk. Foto: Frederik Lorentzen.

Den 10.-11. marts afholder Danmarks Sportsfiskerforbund kongres. På kongressen glæder vi os blandt andet til at byde de fem nye individuelle delegerede velkommen og ser samtidig frem til en spændende debat om forslag til nye former for foreningsmedlemskab.

På Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres den 10. – 11. marts 2018 bliver det første gang, at forbundets individuelle medlemmer bliver repræsenteret med fem delegerede og med stemmeret på lige fod med de delegerede fra forbundets foreninger. De delegerede for de individuelle medlemmer er blevet valgt på fem regionale valgmøder, der blev afholdt i slutningen af 2017.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at det ikke kun handler om de individuelle medlemmers demokratiske indflydelse på forbundets kongres. Det handler i høj grad også om, at de individuelle medlemmer nu har fået et talerør, der kan komme til at spille en stor og aktiv rolle i mange andre sammenhænge i forbundets arbejde. Det gælder blandt andet i forhold til indsatserne for at styrke forbundets medlemsgrundlag, som fortsat er en stor udfordring, og som derfor også vil være et af temaerne på den kommende kongres.

Mød de nye repræsentanter for individuelle medlemmer 

Ny medlemsstruktur
En af målsætningerne i Danmarks Sportsfiskerforbunds strategi 2015 – 2020 er, at forbundet skal have ”En fleksibel medlemsstruktur, der matcher såvel foreningers som den enkelte lyst- og sportsfiskers behov og ønsker i forhold til medlemskab”. Det første skridt i den retning blev taget på forbundets kongres i 2016. Her blev der vedtaget et nyt grundlag for beregning af foreningernes medlemskontingent til forbundet samt en ny og mere fleksibel medlemsstruktur for individuelle medlemmer, herunder som nævnt at individuelle medlemmer nu har fået demokratisk indflydelse.

Rygraden i Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for bedre natur og miljø, en bæredygtig fiskeriforvaltning samt et godt lystfiskeri er imidlertid fortsat i høj grad det store frivillige arbejde, der udføres i de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger. Det er derfor af stor betydning at styrke forbundets medlemsgrundlag ved at fastholde de nuværende medlemsforeninger og samtidig få tilgang af nye foreninger. Det er afgørende i forhold til realisering af visionen om lystfiskeri for alle i en rig natur med flere vilde fisk såvel som det økonomiske grundlag for forbundets virksomhed.

Tilbagegang i medlemsforeninger
Gennem de seneste år har forbundet mistet medlemsforeninger. Samtidig er det meget vanskeligt at tiltrække nye foreninger. Der er forskellige begrundelser for, at foreninger melder sig ud af forbundet og for, at det er vanskeligt at få nye foreninger til at melde sig ind. Men der er overordnet tre begrundelser, der går igen, nemlig:

• forbundskontingentet er for stor en udgift for foreninger i en situation, hvor foreningerne mister medlemmer og derfor er pressede økonomisk

• det skal være op til de enkelte foreningsmedlemmer at vælge, om de vil være medlem af forbundet

• magasinet Sportsfiskeren skal være et frivilligt medlemstilbud

Samtidig giver flere af de foreninger, der står uden for forbundet, udtryk for, at de faktisk gerne vil bakke op om kampen for en bæredygtig natur- og fiskeriforvaltning eller gerne vil benytte sig af forbundets medlemsservice, hvis de kan blive medlemmer af forbundet uden at skulle købe hele pakken.

DSCF2072 kopi.jpg
Rygraden i Danmarks Sportsfiskerforbunds arbejde for bedre natur og miljø og et godt lystfiskeri er i høj grad det store frivillige arbejde, der udføres i de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger.
Det er afgørende at styrke forbundets medlemsgrundlag med flere medlemsforeninger, da den frivillige indsats i foreningerne er rygraden i arbejdet for et lystfiskeri for alle i en rig natur med flere vilde fisk.
Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det grønne og det blå medlemskab
I den seneste kongresperiode har forbundsbestyrelsen derfor arbejdet med forskellige modeller for mere fleksible foreningsmedlemskaber, som vil kunne bidrage til tilgang af nye medlemsforeninger. Sådanne modeller vil imidlertid kunne få vidtgående konsekvenser for selve fundamentet i forbundets medlemsstruktur, som det på forhånd vil være meget vanskeligt at tage højde for.

Derfor foreslår forbundsbestyrelsen på kongressen, at de i den kommende kongresperiode bemyndiges til at arbejde med en forsøgsordning med henblik på udvikling af en fleksibel medlemsstruktur for nye foreninger inden for nogle overordnede rammer. Rammerne er retningsgivende, men således at forbundsbestyrelsen i forsøgsperioden kan udvikle og justere på de enkelte elementer i forhold til de erfaringer, der opstår undervejs.

Forsøgsordningen skal skabe et erfaringsgrundlag med henblik på at udvikle en ny og mere fleksibel medlemsstruktur samt generere en øget indtjening til forbundet. Forsøgsordningen vil kun gælde for nye foreninger. Det betyder, at nuværende foreninger ikke kan ændre status i forsøgsperioden. Til gengæld vil den forventede øgede indtjening via forsøgsordningen gøre, at der ikke varsles kontingentstigninger i den kommende kongresperiode. Forsøgsordningen skal evalueres på kongressen i 2020.

Forsøgsordningen indeholder to nye typer af foreningsmedlemskab:

• Et grønt foreningsmedlemskab

• Et blåt foreningsmedlemskab

Det grønne foreningsmedlemskab tager sit udgangspunkt i forbundets arbejde inden for natur og miljø samt fiskeriforvaltning. Det betyder, at foreninger og sammenslutninger, som indløser et grønt medlemskab, kan trække på forbundets kompetencer inden for disse områder. Disse foreninger kan således ikke benytte sig af forbundets medlemsservice, fiskekort.dk og lignende serviceydelser.

Det blå foreningsmedlemskab tager sit udgangspunkt i forbundets serviceydelser i forhold til det daglige foreningsarbejde. Det betyder, at foreninger som indløser et blåt medlemskab, kan trække på forbundets kompetencer inden for foreningsservice som for eksempel kontingentopkrævning, fiskekort.dk, instruktion mm. Disse foreninger kan således ikke trække på rådgivning inden for natur- og miljøområdet samt fiskepleje og fiskeriforvaltning.

Fælles for de to nye typer af foreningsmedlemskab er, at foreningens medlemmer ikke er medlemmer af forbundet via deres medlemskab af en forening med et grønt og/eller et blåt foreningsmedlemskab. Foreningens medlemmer modtager således ikke Sportsfiskeren, og de kan ikke benytte sig af de fordele, som medlemmer af fuldgyldige medlemsforeninger har.

Foreningerne kan deltage i medlemsmøder f.eks. landsdelsmøderne. De kan endvidere deltage i forbundets kongres, men uden stemmeret. Kontingenterne vil blive fastsat med udgangspunkt i de faktiske udgifter til de to medlemskaber, og så der fortsat vil være en kontingentmæssig fordel for de medlemsforeninger, der har købt hele pakken.

Forbundsbestyrelsen ser frem til en spændende og livlig kongres. 

Lederen er bragt i Sportsfiskeren 1, 2018

DSC_1138 kopi.jpg
Som udgangspunkt får foreninger med et grønt medlemskab mulighed for rådgivning inden for natur- og miljøområdet samt fiskepleje og fiskeriforvaltning. Med et blåt medlemskab vil det derimod udelukkende være muligt at trække på forbundets kompetencer inden for foreningsservice som for eksempel kontingentopkrævning, fiskekort.dk, mm.