Status: Her er de værste spærringer på Fyn

Lillemølle Et kort og stejlt stenstryg ved Lillemølle giver dårlige passagemuligheder i Ørbæk Å. Strækningen opstrøms lever da heller ikke op til målsætningerne. Alligevel er en løsning her ikke en del af VP3.

Ved mange af de fynske vandløb er der fortsat problemer med spærringer, og de indsatser, der tidligere er gennemført, har ofte ikke løst problemerne. Her får du en oversigt over de steder, hvor problemerne er størst og en status på kommende indsatser.

På Fyn er der mange fine ørredvandløb, der løber naturligt i terrænet og har et godt fald, men netop de gode faldforhold har betydet, at der var gode muligheder for at udnytte vandkraften, og der blev derfor anlagt mange vandmøller ved åerne.

Opstemningerne ved de mange møller har betydet, at ørrederne har været afskåret fra at trække til og fra havet, og et stort potentiale for gydning og opvækst i rigtig mange kilometer vandløb er ikke kommet i spil.

Flere steder har myndighederne forsøgt at lave løsninger i form af omløb eller fisketrapper, men effekten har generelt været ringe, da man kun har tildelt disse passagemuligheder en ringe del af vandføringen. Det betyder en begrænsning i opgangen og ikke mindst store problemer for den udtrækkende smolt, der ofte ender i blindgyder og møllesøer frem for at nå ud til havet.

Vi har talt med fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk for at få udpeget, hvor problemerne er størst og for at høre hvilke indsatser, der er på vej i forhold til Vandområdeplan 3 (VP3).

Vi har her udvalgt de 11 største spærringer, men ved udarbejdelsen af den seneste Plan for fiskepleje på Fyn fra 2018, blev der registreret hele 72 spærringer i alt.

Odense Å
I 2021 blev der skabt passage ved papirfabrikken i Dalum, men der er fortsat tre steder, hvor der er store problemer i å-systemet: Brobyværk Mølle, Munkemose og Ejby.

Alle tre steder er der forsøgt med den samme løsning i form af et omløb og en kant, hvor vand fra hovedløbet kan løbe ud over, men fælles for alle tre steder er, at indløbet til omløbet kun er tildelt en mindre del af åens bredde, så udtrækkende smolt havner ofte i hovedløbet, der bliver en blindgyde for dem. Her kan de i nogle tilfælde finde vej ud over kanten og ned i omløbet, men manglende vedligeholdelse med at fjerne tilgroning og drivende træ giver løbende problemer.

Opretholdelsen af opstemningerne giver desuden en opstuvningszone opstrøms, der ved Brobyværk er meget lang og dermed dyb og langsomflydende i forhold til de naturlige forhold på strækningen.

Der er 195 km vandløb i Odense Å-systemet opstrøms Brobyværk.

I VP3 er der planlagt indsatser ved Brobyværk Mølle og ved Ejby, men ikke ved Munkemose.

Brobyværk
Omløbet ved Brobyværk, der ses til venstre, modtager kun en mindre del af vandføringen og mange nedtrækkende smolt finder ikke den rigtige vej.

Vinderup Å
Ved Kullerup Sluse i Vinderup Å nær Nyborg er der planlagt et godt projekt, der vil kunne løse passageproblemet. Projektet er en del af VP3. Der er næsten 100 km vandløb opstrøms Kullerup Sluse.

Ørbæk Å
Ved Ørbæk Å lige syd for Nyborg ligger der to gamle vandmøller, hvor der ikke mindst er store kulturhistoriske interesser på spil.

Ved Sulkendrup Vandmølle er der lavet en fisketrappe med en beskeden vandføring, og ved Lille Mølle er der forsøgt med et kort stenstryg og en overfaldskant. Ingen af stederne er der langt fra opnået gode passageforhold.

Der er manglende målopfyldelse i Ørbæk Å opstrøms de to møller, men ingen er dem er valgt til løsning under VP3.

Sulkendrup
En fisketrappe med begrænset vandføring giver dårlige passageforhold ved Sulkendrup Mølle, der ligger ved Ørbæk Å. En løsning her er ikke en del af VP3.

Her finder du viden om de fynske vandløb
Ørredkortet fra DTU-Aqua kan du se resultaterne af de seneste bestandsundersøgelser i alle de fynske vandløb.

 

Du kan også se resultater og forslag til indsatser i den seneste Plan for Fiskepleje for Fyn. Den finder du her.

Kongshøj Å
Lidt sydligere ligger Kongshøj Å, der er opstemmet ved Kongshøj Mølle. Her er der lavet et mindre omløb, men den udtrækkende smolt skal finde en meget lille åbning i en stor møllesø. Det sker sjældent, og i stedet bliver de lokket af hovedvandføringen, der løber ved stemmeværket.

Der er ikke målopfyldelse i Kongshøj Å opstrøms Kongshøj Mølle, selv om de fysiske forhold er fremragende for ørreder. Alligevel er en løsning ved møllen ikke en del af VP3.

Vejstrup Å
Mellem Nyborg og Svendborg løber Vejstrup Å. Her er åen opstemmet ved Vejstrup Mølle, og der er ingen passagemuligheder. Ved en passageløsning kan der åbnes adgang til 25 km vandløb opstrøms.

Spærringen ved Vejstrup Mølle er med i VP3, så der er udsigt til en løsning.

Vejstrup
Opstemningen ved Vejstrup Mølle spærrer vandløbet totalt. Heldigvis er der udsigt til en løsning i forbindelse med VP3.

Stor Å
På Nordfyn løber Stor Å, hvor der er problemer med en fisketrappe ved Fyllested Mølle i Brenderup. Trappen fungerer dårligt, men her er der et VP3-projekt på vej, som vil kunne løse passageproblemet.

Det vil give adgang til 68 km vandløb opstrøms møllen.

Hundstrup Å
Hundstrup Å på Sydfyn er spærret ved Gundestrup Mølle, der ligger kun seks kilometer fra udløbet. Derved kan ørrederne ikke nå frem til et i øvrigt fint vandløb opstrøms møllen.

Danmarks Sportsfiskerforbund klagede i 2018 over Svendborg Kommunes manglende indsats i forhold til at skabe passage på stedet. Forbundet fik senere medhold i klagen, og der er nu udsigt til en passageløsning som en del af VP3. 

Vejstrup2
Mange af de fynske vandløb har rigtig fine fysiske forhold og potentialet er stort, hvis blot fiskene fik fri adgang. Her er det en strækning af Vejstrup Å på Østfyn.

Brende Å
Ved Brende Å på Vestfyn er der lavet både omløb og fisketrappe med Brende Mølle, men da de ikke har fået tilført den fulde vandføring, fungerer de langt fra efter hensigten.

En løsning af passageforholdene er nu en del af VP3, og det vil give adgang til næsten 90 km vandløb opstrøms møllen.