Forbundet vinder klagesag om vandindvinding ved Kalundborg

IMG 20200824 195251 Bregninge Å, der er et vigtigt gydevandløb for ørreder, løber gennem Nordvestsjælland til udløbet i Sejerøbugten. Foto: Rune Hylby.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet Danmarks Sportsfiskerforbund fuldt medhold i klage over tilladelse til vandindvinding ved Bregninge Å på Vestsjælland. Sagen er endnu et eksempel på mangelfuld miljøsagsbehandling i Kalundborg Kommune.

Tilbage i marts 2021 fremsendte Danmarks Sportsfiskerforbund en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det skete på baggrund af, at Kalundborg Kommune har givet tilladelse til indvinding af 600.000 m3 grundvand fra kildepladser ved Deigvad ikke langt fra Bregninge Å.

Efter næsten tre års sagsbehandling har Miljø- og Fødevareklagenævnet nu endelig afgjort sagen, og udfaldet er fuldstændig klart: Klagenævnet ophæver kommunens tilladelse og sender sagen tilbage til fornyet behandling.

Bregninge Å

Bregninge Å har sit udspring mellem Jyderup og Svebølle, hvor den gennemløber et område med mange råstofgrave på sin vej nordpå til udløbet i Sejerøbugten.

I 2020 fik Den sjællandske Grusbande og Kalundborg Sportsfiskerforening tilført åen 45 tons grus og skjulesten. Læs om projektet her.

Frygt for negativ påvirkning af Bregninge Å
Danmarks Sportsfiskerforbund er af den overbevisning, at vandindvindingen – sammen med anden indvinding af grundvand og overfladevand i området – vil have en negativ påvirkning af miljøtilstanden i Bregninge Å, og at det derfor vil blive svært at opfylde de målsætninger, der er for vandløbet.

Miljømålene for fisk er langt fra opfyldt i vandløbene i Kalundborg Kommune, og forbundet frygter, at Bregninge Å ikke vil kunne opfylde vandrammedirektivets målsætninger om god eller høj økologisk tilstand i 2027.

Mangelfuld sagsbehandling
Klagenævnet giver forbundet ret i, at kommunens sagsbehandling har været mangelfuld, idet der blandt andet ikke er foretaget en habitatkonsekvensvurdering. Altså en vurdering af, hvordan vandindvindingen vil påvirke sårbare arter og naturtyper.

Der er heller ikke klarhed over antallet af målestationer, eller hvad der skal iværksættes, hvis der sker en negativ påvirkning af vandføringen i åen.

Fjerde vundne sag på få år
Den mangelfulde sagsbehandling er desværre ikke en enlig svale, for i løbet af blot få år har Danmarks Sportsfiskerforbund rejst og vundet fire klagesager imod Kalundborg Kommune.

To sager handlede om kommunens tilladelser til havbrugsdrift i Storebælt, hvilket efterfølgende har fået den konsekvens, at tilsynet med området nu på forbundets foranledning er overflyttet til Miljøstyrelsen. En anden sag handlede som den sidste om en vandindvindingstilladelse, som kunne påvirke Tissø negativt.

– Vi har svært ved at forstå, hvorfor Kalundborg Kommune ikke anstrenger sig mere for at overholde gældende lov i disse sager, siger næstformand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Morten Jacobsen. Han fortsætter:

– Det er vigtigt, at kommunerne gør deres forarbejde og udfører de nødvendige undersøgelser, før de giver tilladelse til vandindvinding. Kommunerne har et meget stort ansvar i forhold til at passe på vores vandmiljøer, og det vil vi blive ved med at minde dem om.