Forbundet klager over vandindvindingstilladelse i Kalundborg Kommune

IMG 20200824 195251 Bregninge Å løber til Sejerøbugten og har sit udløb lige nord for Saltbæk Vig. Foto: Rune Hylby

Danmarks Sportsfiskerforbund har indsendt klage over, at Kalundborg Kommune har givet tilladelse til årligt at indvinde op til 600.000 m3 vand fra kildepladser nær Bregninge Å. Forbundet frygter nemlig, at det vil blive svært at opfylde vandplanernes målsætning for åen.

Den 18. marts fremsendte Danmarks Sportsfiskerforbund en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det skete på baggrund af, at Kalundborg Kommune har givet tilladelse til indvinding af 600.000 m3 grundvand fra kildepladser ved Deigvad ikke langt fra Bregninge Å.

Bregninge Å

Bregninge Å har sit udspring mellem Jyderup og Svebølle, hvor den gennemløber et område med mange råstofgrave på sin vej nordpå til udløbet i Sejerøbugten.

 

Den sjællandske grusbande og Kalundborg Sportsfiskerforening var i oktober 2020 på arbejde i Bregninge Å, hvor der blev fordelt 45 tons gydegrus og flere tons skjulesten i vandløbet. Læs om projektet her.

 

Frygt for negativ påvirkning
Danmarks Sportsfiskerforbund er nemlig af den overbevisning, at vandindvindingen - sammen med anden indvinding af grundvand og overfladevand i området - vil have en negativ påvirkning af miljøtilstanden i Bregninge Å, og at det derfor vil blive svært at opfylde de målsætninger, der er for vandløbet.

– Naturligvis skal borgere og virksomheder i Kalundborg kommune have adgang til rent drikkevand og velegnet produktionsvand, men det skal ske, så der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af den natur, vi er forpligtiget til at beskytte og værne om, skriver forbundet i klagen.

Flere problematiske forhold
I klagen peger forbundet på flere forhold, der er problematiske i forbindelse med vandindvindingen.

Overordnet mangler der en strategisk miljøvurdering samt habitatskonsekvensvurdering, og der mangler egentlige konsekvensberegninger for indvindingens påvirkning af vandføringen i Bregninge Å.

Tilladelsen er givet med vilkår om, at der laves en løbende overvågning for at sikre, at der ikke sker en negativ påvirkning af den våde natur og hydrologien omkring Bregninge Å, men i klagen påpeget forbundet, at der ikke er klarhed om antallet af målestationer ved åen, og desuden fremgår det ikke af tilladelsen, hvad der skal iværksættes, hvis der sker en negativ påvirkning af vandføringen, ud over hvad årstidsvariationerne kan forklare.

Svært at nå vandplanernes målsætning
Danmarks Sportsfiskerforbund har tidligere henvist til, at der er risiko for manglende målopfyldelse i Kalundborg Kommunes vandløb og søer og har peget på, at den store indvinding af grundvand, overfladevand samt indvinding af råstoffer kan have en negativ effekt for vandføringen i vandløbene.

Et kig på Ørredkortet fra DTU-Aqua viser, at miljømålet for fisk langt fra er opfyldt i stort set alle vandløb Kalundborg Kommune og forbundet frygter, at miljømålene for Bregninge Å ikke vil være opfyldt i 2027.