Gammel forurening truer med at sive ud i Roskilde Fjord

2013 04 09 16.29.29 Helt frem til 1989 blev affald og slagge fra Stålvalseværkets produktion deponeret i Roskilde Fjord rundt om værket og ved slaggemolen.

Det er fortidens synder, der truer med at komme i spil ved Stålvalseværket i Frederiksværk, hvor nye målinger viser, at en ubehagelig cocktail af giftige stoffer er ved at finde vej ud i Roskilde Fjord.

En ny forureningsundersøgelse foretaget af Region Hovedstaden viser, at store koncentrationer af oliestoffer, phenoler, tungmetaller og PFAS risikerer at ende i Roskilde Fjord. Det skriver Frederiksborg Amts Avis i en artikel den 20. januar 2024.

Giftstoffer på vej mod fjorden
Ved undersøgelsen er der i 2022-23 udtaget og analyseret 53 vandprøver fra 32 boringer, drænrør og kontrolbrønde langs Slaggemolen og på den del af stålværket, der vender mod Roskilde Fjord. Her er undersøgt det grundvand, der bevæger sig mod fjorden, og det viser en udbredt forurening. Både oliestoffer, tungmetaller, PFAS og phenoler er fundet i mængder, der er over grænseværdien for havvand. I enkelte tilfælde 800 og 2.000 gange over grænseværdien, skriver avisen.

Resultat af tidligere deponeringer
Stålvalseværket ved Frederiksværk er bygget på tidligere fjordbund, og i takt med at værket blev udvidet, blev slagge fra ovnene og andet affald deponeret ud i fjorden rundt om værket og i form at slaggemolen, der strækker sig 1,1 km ud fra den oprindelige kystlinje. Deponeringen fortsatte uforstyrret, indtil Danmark fik en miljølovgivning, og først i 1989 blev stålværket påbudt at stoppe deponeringen og samtidig lave foranstaltninger, der skulle hindre udvaskning.

Den nye undersøgelse viser imidlertid, at disse foranstaltninger, der blandt andet omfattede udlægninger af membraner, er under nedbrydning, og at de giftige stoffer har kurs mod fjorden.

2013 04 09 16.29.33
Slaggemolen til venstre i billedet strækker sig over én kilometer ud i fjorden og består af deponeret slagge og affald fra stålværket.

Stor bekymring hos seniorforsker 
Frederiksborg Amts Avis har forelagt undersøgelsens resultater for seniorforsker Kim Gustavsen fra Aarhus Universitet, der understreger, at resultaterne meget vel kan være underestimerede, og at problemet kan have et væsentligt større omfang.

At de beskyttende foranstaltninger er under nedbrydning, bekymrer seniorforskeren.

– Når du ser, hvad der ligger i jorden af problematiske stoffer, og så ser den tilstand, som afværgeforanstaltningerne er i, så synes jeg, det er kritisk, udtaler han til avisen og slår fast, at forureningen kan få store konsekvenser for livet i fjorden, da stofferne ophobes i blandt andet krebsdyr, muslinger og fisk.

Fjorden er allerede nu belastet og har en dårlig kemisk tilstand.

– Der kan allerede ses giftskader på organismerne i fjorden, og det skyldes nok primært belastningen fra dette område, slutter Kim Gustavsen til Frederiksborg Amts Avis.

DSF: En alvorlig sag
Avisen har efterfølgende forelagt undersøgelsens resultater for folketingspolitikeren Marianne Bigum (SF), der er sit partis ordfører for generationsforureninger. Hun giver udtryk for, at forureningen ved stålvalseværket bør tages med på listen over generationsforureninger.

Listen omfatter i dag ti forureninger, der skønnes at udgøre et problem flere generationer frem – deraf navnet – og som vil koste mere end 50 mio. kroner at håndtere. Det gælder blandt andet forureningerne ved Grindsted, Kjærgaard Plantage og Harboøre Tange.

Danmarks Sportsfiskerforbund er opmærksom på forureningen ved stålværket og er enig i, at sagen hører til på listen over generationsforureninger. 

– Vi frygter, at forureningsundersøgelsen kun har vist toppen af isbjerget, og at det ender med en miljøkatastrofe i Roskilde Fjord. Derfor håber vi, at myndighederne tager sagen meget alvorligt, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas.