DSF og RSK: Ørredbestanden i Alling Å skal sikres

Allingåen En Dejlig Aften En smuk sommeraften ved Alling Å. Nu står åen overfor en potentiel forurening fra Nordic Waste. Foto: Jan Hyllested.

Sammen med Randers Sportsfisker Klub arbejder Danmarks Sportsfiskerforbund på, hvordan man sikrer, at havørredbestanden i Alling Å ikke bliver påvirket af forureningen og det store jordskred ved Nordic Waste.

Anbefalinger om fiskeriet i Alling Å

 

Af forsigtighedsprincip har Randers Sportsfisker Klub valgt at anbefale, at man ikke hjemtager fisk og krebs fra Alling Å, indtil det er afklaret, om de indeholder tungmetaller.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om denne anbefaling.

 

Du kan læse mere om reglerne for fiskeriet på www.randerssportsfiskerklub.dk/

Det massive jordskred ved Nordic Waste lidt syd for Randers kan potentielt medføre en alvorlig forurening af Alling Å og dermed være en trussel for åens havørreder og den generelle biodiversitet.

Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund siden december 2023 været i tæt dialog Randers Sportsfisker Klub om, hvordan man undgår forurening og sikrer åens fiskebestand.

- Første initiativ var, at Forbundet og Randers Sportsfisker Klub i december bad Randers Kommune om at indlede overvågning vandkvaliteten i vandløbet, så man hurtigt kunne reagere, hvis det skulle vise sig, at tungmetaller og andre giftstoffer spreder sig til vandløbet. Kommunen imødekom anmodningen, og derfor er der siden den 20. december taget vandprøver i åen, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Randers Kommune har pt offentliggjort prøveresultater fra vandkvalitetsundersøgelser på fem målestationer fra d. 20., 23., 26. og 29. december. Bortset fra den 20. december, hvor der blev registreret forhøjede koncentrationer af tungmetaller nedstrøms Nordic Waste i forbindelse med et kollaps af den midlertidige rørføring af Alling Å, har niveauet af tungmetaller i vandløbet været svagt forhøjede eller ikke forhøjede.

- Vi følger ligesom Randers Kommune naturligvis nøje med i vandkvalitetsprøverne fra åen – og vil også opfordre til, at der bliver taget prøver af de fisk og signalkrebs, der er i åen, for at få et billede af om de indeholder forhøjede koncentrationer af giftstoffer og tungmetaller. Fødevarestyrelsen er angiveligt allerede på vej med sådanne undersøgelser, siger Kaare Manniche Ebert og fortsætter: 

Helt centralt er det selvfølgelig, at potentielt forurenet jord ikke ender i åen, for så er skaden i høj grad sket og kan påvirke åen og dens insekt- og fiskeliv i årevis. Men vi ved jo også, at Randers Kommune og Staten arbejder i døgndrift for at undgå netop det. Ifølge flere eksperter i jordforurening viser de første prøver af den bortkørte jord dog heldigvis ikke tegn på alvorlig forurening, men det er jo svært at sige, om det gælder al jorden på Nordic Waste-grunden. Derfor mener vi ikke, at man bare kan ånde lettet op endnu, siger Kaare Manniche Ebert.

Kommunen overvejer omlægning af Alling Å
Vandet fra Alling Å er på strækningen ved Nordic Waste ledt væk fra jordskredsområdet, blandt andet via store rør og pumper. Men for at kunne gennemføre det store oprydningsarbejde kan det blive nødvendigt at lede den øverste del af Alling Å om til et helt andet vandløbssystem, nemlig Hadsten Lilleå. Det oplyser Randers Kommune i et skriftligt svar til Danmarks Sportsfiskerforbund.

Formand for Randers Sportsfisker Klub, Jan Hyllested, er absolut ikke glad for det forslag, men det kan vise sig at være et nødvendigt onde, hvis man skal stoppe jordskredet, muliggøre oprydningsarbejdet og forebygge en alvorlig forurening af Alling Å.

- Det er absolut ikke et drømmescenarie. Vi så naturligvis helst, at man ikke piller ved Alling Å og dermed risikerer at gøre skade på åens dyreliv og på havørredens muligheder for at finde gydepladserne i den øverste del af Alling Å-systemet. Vi er også bekymrede for, om en større mængde vand i Hadsten Lilleå kan påvirke vandløbet negativt ved at skabe stor sandvandring. Men vi er også klar over, at vi har med en helt ekstraordinær situation at gøre, som kan kræve, at man omlægger vandløbet i en periode for at muliggøre arbejdet med at fjerne jord og dermed begrænse miljøskadernes omfang, siger Jan Hyllested og fortsætter:

Bliver det nødvendigt at føre åen til Hadsten Lilleå via Vissing Bæk, er det dog helt afgørende, at det som sagt bliver en midlertidig løsning – og vi vil sammen med DSF presse på for, at man samtidig bruger anledningen til at genslynge og restaurere Alling Å på det tørlagte stræk, som er kendetegnet ved et kedeligt lige forløb uden den store variation. Dermed kan vi få et sundt og velfungerende vandløb, når åen på et tidspunkt så skal ledes tilbage i sit oprindelige forløb, siger Jan Hyllested.

Gydetilløb vil ikke blive påvirket
På de stræk af Alling Å tæt ved Nordic Waste, der er særligt i risiko for forurening, er åen som nævnt i store træk en lang, lige kanal uden vigtige gydepladser for åens ørreder. Det fremgår også af det digitale Ørredkort, hvor tætheden af yngel er minimal i hovedløbet. Derimod er der i flere af tilløbene fine gydestryg og en høj tæthed af yngel.

- Vi er naturligvis bekymrede over risikoen for en forurening af åen. Men skal man sige noget positivt i denne sag, må det være, at en eventuel forurening af Alling Å på strækket ved Nordic Waste ikke vil få betydning for den store mængde yngel og de ørredæg, der lige nu befinder sig i tilløbene til åen. Derfor vil dette års produktion af vilde ørreder næppe blive påvirket, siger Kaare Manniche Ebert. 

Han påpeger dog, at det tyder på, at der har været udsivning af miljøfremmede stoffer fra Nordic Waste i en længere periode. 

- Manglen på tanglopper i åen ud for Nordic Waste, som er dokumenteret, kan skyldes udsivning af tungmetaller. Derfor kan det heller ikke udelukkes, at åens havørredbestand allerede er påvirket negativt af situationen, slutter Kaare Manniche Ebert.

Fisk