Nu forsvinder en af de største spærringer i Gudenå-systemet

Bredvad S 21 02 2021 Foto Kim Aaen 3 002 (1) Når projektet gennemføres, bliver den vestlige del af Bredvad Sø ændret til ny Gudenådal, hvor Gudenåen lægges tilbage i sit oprindelige leje. Foto: Foto: Kim Aaen.

Horsens Kommune har nu fået bevilget den nødvendige støtte til at gennemføre et stort vandløbsprojekt, der vil skabe fri passage ved Vestbirk Vandkraftværk. Projektet, der er en del af statens vandområdeplaner, vil blive gennemført inden udgangen af 2025.

En af de største og værste vandløbsspærringer i landet er nu snart fortid, idet Horsens Kommune er klar til at gå i gang med et stort projekt, der skal føre Gudenåen tilbage til sit oprindelige leje i området ved Vestbirksøerne. Her har en opstemning ved Vestbirk Vandkraftværk hindret fri passage, siden værket blev anlagt i 1924.

Skærmbillede 2023 11 16 110249 Bredvad Sø opdeles med en spunsvæg, og i den vestlige del føres åen tilbage til det oprindelige leje.

Opdeling af sø
Da opstemningen blev etableret, blev der skabt tre kunstige søer: Bredvad Sø, Naldal Sø og Vestbirk Sø. Ved det kommende projekt vil der ske en opdeling af Bredvad Sø, mens de to andre søer bevares.

Opdelingen betyder, at Gudenåen får et naturligt forløb i den nuværende søbund i den vestlige side af Bredvad Sø, og efter søen føres åen til det oprindelige åleje, der i dag kun modtager vand via et mindre omløbsstryg. Det er på denne strækning – kaldet Døde Å – man finder Den genfundne bro.

Skærmbillede 2023 11 16 110131 Sådan var det oprindelige forløb nedenfor kraftværket, der er markeret med rødt. Vandet ledes nu igen gennem åslyngen til højre på kortet.

Udligning af stort fald
Ved projektet bliver Gudenåen genoprettet på en cirka 9 kilometer lang strækning, og det tidligere fald på cirka 10 meter bliver genskabt. Et fald, der er helt unikt efter danske forhold.

Udligningen af faldet sker blandt andet ved, at åen føres tilbage til en tidligere åslynge, der fortsat ligger i landskabet lige nedstrøms vandkraftværket.

En del af vandområdeplanerne
Projektet, der har en samlet budgetramme på 36,8 mio. kroner, er en del af statens vandområdeplaner og et led i opfyldelsen af EU's vandrammedirektiv.

Midlerne til projektet er bevilget af Fiskeristyrelsen med medfinansiering fra EU.

Arbejdet med den sidste fase af det store projekt starter i foråret 2024 og forventes gennemført inden udgangen af 2025. Du kan følge projektet på denne hjemmeside, og hele projektbeskrivelsen finder du her.

Nu får især søørrederne bedre vilkår
Jan Karnøe, der er næstformand i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, ser frem til bedre forhold for fiskebestandene i den øvre del af Gudenåen.

– Sammen med de andre sportsfiskerforeninger ved Øvre Gudenå ser vi frem til, at der nu bliver fri passage til Gudenåen og tilløbene opstrøms vandkraftværket. Hidtil er smoltene forsvundet ind i Vestbirksøerne med den store fare for tab til gedder, lukning af smoltvinduet eller turbinen; der har været tale om en ”blødende” bestand af bæk- og søørred. Fra Mossø vil søørreder nu få adgang til nye gydepladser, så håbet er, at de vil blive mere talrige. Hidtil har kun bækørred og stalling nydt godt af de restaureringsarbejder, der løbende bliver udført, fortæller Jan Karnøe og siger afslutningsvist:

– Det er ikke forventningen, at havørreder eller laks vil nå så højt op i Gudenåen, selv når der også bliver passage ved Tangeværket.

Et godt eksempel til efterfølgelse
Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas, er også tilfreds med projektet og udsigten til fri passage for vandrefisk i Gudenåen ved Vestbirk Vandkraftværk.

– Vestbirk Vandkraftværk er på vores liste over de mest skadelige spærringer, der skal fjernes. Det bliver en stor dag, når vi kan sætte hak ved den, siger Torben Kaas og tilføjer:

– Vi håber og forventer, at der snart kommer en løsning på flere af de afgørende spærringer, som staten er forpligtet til at fjerne i samarbejde med kommunerne, så vi opnår god økologisk tilstand i vandløbene og dermed lever op til kravene i EU's vandrammedirektiv inden 2027, siger han.