Kæmpeboost til Kirke Å ved Skjern

Sammenløb Fasterkær Bæk løber sammen med Slumstrup Bæk og danner Kirke Å. Syv delstrækninger ved de tre vandløb er nu blevet genslynget.

Den 31. august 2023 var der indvielse af et stort projekt ved Kirke Å, hvor genslyngning, udlægning af sten og grus samt ikke mindst syv nye okkerrensningsanlæg skal give det lille å-system et stort løft.

Kirke Å afvander området nordøst for Skjern. De øverste forgreninger hedder Fasterkær Bæk og Slumstrup Bæk, og hele det lille å-system løber gennem Skjern By, ud i Ganer Å og videre ud i den allernederste del af Skjern Å.

Hele å-systemet og ikke mindst de øvre forgreninger har været kraftigt påvirkede af okker, og ved de seneste bestandsundersøgelser er der slet ikke fundet hverken ørred- eller lakseyngel i den øvre del. Det har naturligvis betydet dårlige karakterer ved bedømmelse af den økologiske tilstand, og der har været lang vej til målopfyldelse i forhold til vandrammedirektivet.

Men med gennemførelsen af et nyt stort projekt har Ringkøbing-Skjern Kommune taget et stort skridt i retning af at nå i mål.

Projektplan Nr. 1-7 er de nye okkerrensningsanlæg. Den blå streg er vandløbenes forløb inden genslyngningen.

Genslyngning og nye gydestryg
Projektet ved Kirke Å blev indviet ved et arrangement den 31. august 2023. Her kunne deltagerne nyde synet at de genslyngede åstrækninger, der nu bugter sig smukt gennem landskabet. I alt er 6,7 kilometer blevet genslynget, der er udlagt skjulesten, og desuden er der etableret 68 nye gydestryg.

Syv nye okkerrensningsanlæg
Helt afgørende for projektet har det været at få reduceret påvirkningen fra okker, som hidtil har bevirket, at der ikke har været yngel af hverken ørred eller laks på projektstrækningen.

Det er sket gennem etableringen af syv nye okkerrensningsanlæg, som er relativt store søer, der opfanger okker fra punktkilder, inden det når ud i vandløbet.

Nyt Og Gammelt Forløb
Nogle steder løber det tidligere åløb langs det nye forløb, så det opfanger okker fra flere punktkilder og leder vandet hen til et af okkerrensningsanlæggene, hvor okkeren kan bundfældes, inden vandet ledes videre ud i det nye åforløb.

Håb om nyt liv i Kirke Å
Per Søby Jensen er ingeniør ved Ringkøbing-Skjern Kommune og har været leder af projektet. Han ser nu frem til, at fiskene kvitterer for de forbedrede forhold i vandløbene.

– Vi har et samarbejde med Dansk Center for Vildlaks (DCV), der var ude at elfiske inden projektet gik i gang. De fandt ingen ørreder overhovedet. Her efter projektet er færdigt, sørgede de for at udsætte 1.000 ½-års ørreder på strækningen, og til oktober kommer de med en portion mere. DCV har også stået for udplantning af vandranunkel og vandstjerne på den nyslyngede strækning, så vi får et levende vandløb i løbet af nogle år, fortæller Per Søby Jensen og fortsætter:

– Om et par år skal vi ud og elfiske igen, så vi kan få vurderet effekten af alle tiltagende. Til den tid finder vi forhåbentlig mange ørreder.

Flyv hen over de genslyngede vandløb
Ringkøbing-Skjern Kommune har haft en drone på vingerne, så her kan du se de genslyngede vandløb og de nye okkerrensningsanlæg oppe fra luften. Husk at slå lyden til.