Sportsfiskerforbundet klager over fem fornyede tilladelser til havbrug

Netudskiftning1 De nye placeringstilladelser bygger på en forventning om reduceret kvælstofbelastning. En reduktion, som forbundet finder meget usikker. (Arkivfoto).

Danmarks Sportsfiskerforbund har klaget over fem fornyede placeringstilladelser til havbrug i Smålandsfarvandet, og det bliver nu op til Miljø- og Fødevareklagenævnet at tage stilling til de fem enslydende klager.

Miljøstyrelsen har i en afgørelse fra 12. juni 2023 besluttet at give nye placeringstilladelser til fem havbrug i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland.

Disse tilladelser har Danmarks Sportsfiskerforbund nu klaget over med fem enslydende klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det sker især, fordi tilladelserne er givet ud fra en forventning om en fremtidig lavere kvælstofbelastning i havet, og fordi havområderne i dag ikke lever op til EU’s vandrammedirektiv. Havbrugsdrift i området vil derfor gøre det særdeles svært at nå de bindende mål i direktivet i 2027.

Miljøstyrelsen forventer ingen skade
Miljøstyrelsen har truffet afgørelserne på baggrund af habitatkonsekvensvurderinger foretaget af DHI A/S og DTU Aqua, og her konkluderes det, at de fem havbrug hverken enkeltvis eller i sammenhæng med andre ”uden for enhver tvivl ikke vil påføre de nærmeste Natura 2000-områder N116 og N173 eller andre Natura 2000-områder skade på struktur, funktion og integritet”.

Meget usikkert, at kvælstofbelastningen reduceres
I vurderingerne, der ligger til grund for tilladelserne, forudsættes det, at der vil ske en fremtidig reduktion af kvælstofbelastningen i de berørte områder. Det skal blandt andet ske gennem etablering af flere vådområder og ved skovrejsning.

En sådan forventning er efter Danmarks Sportsfiskerforbunds opfattelse yderst usikker og bør derfor ikke ligge til grund for tilladelserne.

"Der er helt åbenlyst ikke afsat penge nok, og flere indsatser, som for eksempel flere vådområder, har vist sig ikke at kunne gennemføres," hedder det blandt andet i klagen.

Læs hele klagen her

Du kan læse hele Danmarks Sportsfiskerforbunds klage over placeringstilladelsen til Onsevig Havbrug her.

 

Der er fremsendt enslydende klager over tilladelserne til havbrugene ved Fejø, Bisserup, Skalø og Rågø.

Problematisk i forhold til vandrammedirektivet
EU’s vandrammedirektiv er bindende for medlemslandene, og målene i direktivet skal være opnået senest i 2027. Det betyder, at havområderne skal have høj eller god økologisk status. I dag er der god økologisk status i et område lige nord for Lolland, mens der kun er moderat økologisk status i resten af Smålandsfarvandet. Fire af de fem havbrug er placeret i området med moderat økologisk status, og for alle fem gælder, at de er placeret i et område, hvor den kemiske tilstand er vurderet til at være ”ikke god”.

Forbundet påpeger også i klagerne, at de naturtyper og arter, der ligger til grund for udpegningen af Natura 2000-områderne i Smålandsfarvandet alle har en ”stærk ugunstig bevaringsstatus”.

– Samlet set er der derfor alt mulig grund til ikke at påvirke områderne yderligere, og at bygge tilladelserne på en meget usikker forventning om reduktion i kvælstofbelastningen er ganske enkelt ikke rimeligt. Vi ser derfor frem til, at sagerne bliver prøvet i Miljø- og Fødevareklagenævnet, siger Lars Brinch Thygesen, der er natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Vigtige afgørelser
De nye placeringstilladelser kommer, efter en kulegravning af havbrugssektoren viste, at der var en retslig mangel, idet der ikke var foretaget habitatkonsekvensvurderinger i forbindelse med de tidligere tilladelser.

– Nu har vi så fået de nye placeringstilladelser, og hvis de får lov til at stå ved magt, vil havbrugene få meget lettere ved at få fornyet deres miljøtilladelser, når de nuværende udløber. Derfor er det en særdeles vigtig afgørelse, der venter i Miljø- og Fødevareklagenævnet, siger Lars Brinch Thygesen.

Havbrug skal på land
Stort set alle kystnære havområder i Danmark er i forvejen så belastede af forurening, at miljøtilstanden ikke lever op til vandrammedirektivets krav om "god" eller "høj" økologisk tilstand. Derfor mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at alle havbrug skal rykkes på land i lukkede, recirkulerede anlæg.

– Havet lider i forvejen, så der er ikke brug for at belaste det yderligere med foder, ekskrementer og medicin til de mange tusinde fisk, der lever i et havbrug. Heller ikke i Smålandsfarvandet, siger næstformand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Morten Jacobsen.

Han har selv som lystfisker oplevet, at de syd- og vestsjællandske kyster har været smurt ind i alger i foråret og sommeren.

– Det skyldes primært, at der er for mange næringsstoffer i vandet, og det bidrager havbrug til. Derfor kan vi ikke forsvare at opdrætte fisk i åbne bure i havet. Det skal foregå i kontrollerede miljøer på land, ikke i vores allesammens hav, siger Morten Jacobsen.