Havbrug: Danmarks Sportsfiskerforbund får medhold i klager

Havbrug Musholm 3 Nye undersøgelser skal vise, i hvilken grad havbrugene ved Musholm påvirker de naturbeskyttede "Natura 2000-områder" i Storebælt. Resultaterne kan få betydning for tilladelserne til fortsat drift.

Efter mere end fem års behandlingstid har Miljø- og Fødevareklagenævnet nu endelig givet Danmarks Sportsfiskerforbund medhold i to klager vedrørende havbrugene Musholm Øst og Musholm Vest i Storebælt. Det betyder, at der nu skal laves en ny VVM-screening, der blandt andet skal undersøge påvirkningen af nærtliggende naturbeskyttede områder.

Tilbage i 2017 indgav Danmarks Sportsfiskerforbund to klager til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagerne vedrørte Kalundborg Kommunes tilladelse til driften af havbrugene Musholm Øst og Musholm Vest i Storebælt. Klagen over Musholm Vest blev indsendt sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

Hovedpunkterne i klagerne var, at der ikke var gennemført VVM-screeninger (miljøkonsekvens-vurderinger) i forbindelse med tilladelserne, og at der manglede dokumentation for, at den samlede påvirkning fra havbrugene Musholm Vest og Musholm Øst ikke ville påvirke de naturbeskyttede "Natura 2000-områder" i Storebælt væsentligt.

Klagenævnet giver forbundet medhold
Efter en meget lang behandlingstid er der nu endelig kommet en afgørelse i sagen, og her får Danmarks Sportsfiskerforbund fuldt medhold i sine klager.

"Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Kalundborg Kommunes afgørelse af 20. marts 2017 om miljøgodkendelse af havbrugene Musholm Øst og Vest og hjemviser sagen til fornyet behandling", skriver klagenævnet i sin afgørelse, der ikke kan ankes.

Klagenævnet anfører i sine afgørelser, at Kalundborg Kommunes tilladelser ikke i tilstrækkelig grad er baseret på opdaterede data, og der drages tvivl om de undersøgelsesmetoder, der er anvendt. Kommunen har desuden ikke forholdt sig til, at Natura 2000-områderne i Storebælt har fået en større udstrækning, og at flere arter nu er omfattet af beskyttelse.

Afgørelsen indebærer ikke, at havbrugenes produktion stoppes på nuværende tidspunkt, men der skal gennemføres nye undersøgelser, og de vil være afgørende for, om den nuværende drift kan fortsætte. Den nye sagsbehandling vil blive foretaget af Miljøstyrelsen, der overtager sagen fra Kalundborg Kommune.

Tilfredshed hos Danmarks Sportsfiskerforbund
Lars Brinch Thygesen, der er Natur- og Miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, hilser afgørelsen velkommen.

– Det er altid dejligt at få medhold, når vi prøver en afgørelse eller tilladelse i klagesystemet. I denne sag må vi konstatere, at Kalundborg Kommune hverken har været fagligt eller juridisk grundige nok i deres sagsbehandling, da de som myndighed gav tilladelse til fortsat havbrugsproduktion i Storebælt, siger Lars Brinch Thygesen og fortsætter:

– Myndighedsbehandlingen er nu – efter en stor indsats fra Danmarks Sportsfiskerforbund – flyttet over i Miljøstyrelsen, og vi ser nu frem til, at sagsbehandlingen her vil blive grundig og opfylde lovens krav.

Ikke desto mindre bliver Danmarks Sportsfiskerforbund bliver ved med at holde øje med de tilladelser, der bliver givet danske havbrug, og samtidig fastholder vi, at fiskeopdræt bør foregå på land.

– Fiskeopdræt bør ikke foregå i åbne bure på havet, men i lukkede, recirkulerede anlæg, så man undgår at belaste havmiljøet med forurenende næringsstoffer fra foderrester og fiskeafføring, siger Morten Jacobsen, bestyrelsesmedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund.