Ålegræs-forsker modtager Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og miljøpris

Mogens Flindt Mogens Flindt (til højre) holdt et foredrag om naturforbedringer i havet forud for prisuddelingen. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Professor Mogens Flindt har modtaget Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og miljøpris for sit særlige engagement i havmiljøet og for sit store arbejde for at bringe ålegræsset tilbage til de danske kyster.

Om professor Mogens Flindt

Mogens Flindt er biolog og forskningsleder for den marine gruppe ved Syddansk Universitet (SDU).

Han arbejder primært med marin naturgenopretning. Formålet med forskningen er at udvikle metoder til marin naturgenopretning og kvantificering af de positive økosystemtjenester på basis af ny viden.

Som forsker ved SDU er Mogens Flindt engageret i det nyoprettede videnscenter for marin naturgenopretning, der samler viden om genopretning af havnatur og rådgiver om de bedste metoder til dem, der udfører restaureringsprojekter i havet. SDU er partner i centret sammen med Aarhus Universitet, DTU Aqua og Limfjordsrådet.

Læs mere om Center for Marin Naturgenopretning

Siger man ”ålegræs” i Danmark, siger man også Mogens Flindt. Den erfarne biolog og professor fra Syddansk Universitet er i sit rette element, når han sammen med forskerkollegerne udplanter ålegræs med et mål om at genskabe de før så omfattende ålegræsenge ved Danmarks kyster.

Lørdag den 26. november modtog Mogens Flindt Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og miljøpris i forbindelse med forbundets kongres. Prisen uddeles for en særlig indsats på miljøområdet.

– Mogens Flindt leverer en meget betydningsfuld indsats for genopretningen af havnaturen i Danmark. Med sin inspiration og personlige energi har han fyret op under projekter i Odense, Vejle, Horsens og Kolding Fjorde, på Tåsinge og mange andre steder, også via Danmarks Sportsfiskerforbunds Kysthjælper-projekt. Mogens mestrer at samarbejde på tværs af nationale og institutionelle grænser, og han har blik for, at resultaterne af hans forskning skal bruges til at flytte noget til det bedre ude i naturen, siger Jan Karnøe, bestyrelsesmedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund, der overrakte prisen til Mogens Flindt.

Professoren er taknemmelig over både anerkendelsen og det arbejde, der bliver udført af flere miljøorganisationer og deres frivillige.

– Det er en flot anerkendelse fra en stor naturorganisation som Danmarks Sportsfiskerforbund, der sammen med Danmarks Naturfredningsforening gør et vigtigt arbejde i flere forskellige naturprojekter. Mange års indsats fra NGO’er som jer har været med til at fastholde og øge fokus på det forarmede marine miljø, siger Mogens Flindt.

Han peger på, at NGO’erne desuden spiller en vigtig rolle i det praktiske arbejde med at forbedre havnaturen.

– Det er NGO’er som jer og jeres frivillige, der gør, at vi kan lykkes med marin naturgenopretning, som kræver virkelig mange hænder. Næsten lige meget hvilket projekt vi tager hul på, så bliver der med det samme rakt ind til os fra frivillige, der brænder for sagen. Som forsker er det enormt dejligt at mærke den entusiasme, siger Mogens Flindt.

Han har samarbejdet med frivillige sportsfiskere i blandt andet projekt Sund Vejle Fjord og Danmarks Sportsfiskerforbunds projekt Kysthjælper. I Kysthjælper fungerer Mogens Flindt som én af flere faglige rådgivere fra forskningsinstitutionerne.

– Kysthjælper er et godt eksempel på et fantastisk initiativ fra NGO’er og frivillige, der gerne vil forbedre havmiljøet, siger Mogens Flindt.

Fotograf Søren A. Jørgensen
Mogens Flindt (til højre) deltog i projekt Kysthjælpers udplantning af ålegræs i Horsens i juni 2022. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Ålegræs forbedrer biodiversiteten
Mogens Flindts arbejde som forsker går ud på at undersøge og forbedre de metoder, der bliver brugt til udplantning af ålegræs, etablering af muslingerev og etablering af stenrev, som alle er tiltag, der forbedrer levestederne i kystnære havområder. Arbejdet er kun lige er begyndt, for Danmarks kystnære havmiljø har det elendigt.

– Vi skal som minimum opfylde kravet om god økologisk tilstand fra EU’s vandrammedirektiv, og der er jo lang vej. Lige nu er der kun 2 kystnære vandområder med god økologisk tilstand ud af 119 vandområder, siger Mogens Flindt.

Kigger man på udbredelsen af ålegræs, som er et vigtigt levested for en række arter, ser det heller ikke godt ud. Ålegræsset er nemlig gået kraftigt tilbage gennem de seneste 100 år.

– I Vejle Fjord voksede der engang ålegræs ned til 11,5 meters dybde, mens det i dag kun vokser ned til 2,4 m. I Odense Fjord dækkede ålegræsset i 1960'erne godt 40 % af bundarealet. I dag dækker det kun 1,5 % af arealet. Havmiljøet er meget fattigt, specielt i de indre dele af fjordene. Som det er nu, skal vi langt ud af fjordene, før vi har en chance for succes med naturgenopretning som f.eks. udplantning af ålegræs, siger Mogens Flindt.

Heldigvis er der positive resultater af de ålegræsudplantninger, som Syddansk Universitet har gennemført i blandt andet Horsens Fjord.

– Her kunne vi se, at ålegræsset lykkedes med at sprede sig, og allerede to år efter udplantningen var der en meget flot biodiversitet ved det udplantede ålegræs sammenlignet med områder med nøgen sandbund, siger Mogens Flindt.