Endnu et år med erhvervsfiskeri på landets største sø

Arresø Ågabet Erhvervsfisker Et lokalt ønske om at bevare fiskerens bygninger og anlæg ved Ågabet i Frederiksværk har betydet, at erhvervsfiskeriet er blevet forlænget med endnu et år til udgangen af 2021.

Naturstyrelsens kontrakt med erhvervsfiskeren på Arresø er endnu engang blevet forlænget med et år. I 2020 landede fiskeren 21.480 kg sandart, og da der ikke er begrænsninger i kontrakten, er der udsigt til en lignende opfiskning i 2021. De lokale sportsfiskerforeninger er utilfredse med beslutningen om en forlængelse.

Med udgangen af 2019 ophørte den 10-årige kontrakt, som gav en erhvervsfisker ret til at fiske på Arresø. Som en del af kontrakten var det bestemt, at fiskeren skulle reetablere det område ved Ågabet, hvor han i dag har sine bygninger og øvrige anlæg.

En lokal initiativgruppe ønskede imidlertid at undersøge mulighederne for at overtage bygningerne for at bevare kulturhistorien omkring fiskeriet på søen, der har fundet sted i tæt på 100 år. Naturstyrelsen, der forvalter fiskeriet på søen på statens vegne, valgte at imødekomme dette ønske og forlængede fiskerens kontrakt med ét år, men da initiativgruppen ikke var nået i mål med sit projekt, er kontrakten nu blevet forlænget med yderligere et år til udgangen af 2021.

Kortene tæt til kroppen
Sportsfiskeren har kontaktet Mike Brammer fra initiativgruppen, men det har ikke været muligt at få svar på, hvor langt de er i projektet med at overtage bygningerne. 

På spørgsmålet om, hvorvidt fortsat redskabsfiskeri i Arresø indgik i projektet, var svaret, at det havde han ingen kommentarer til.

Fangster Arresø Her ses erhvervsfiskerens fangster angivet i kilo.

Et godt fangstår
Da Sportsfiskeren i juni 2020 talte med den lokale afdeling af Naturstyrelsen, var meldingen, at forlængelsen i 2020 ikke ville betyde det store, for på grund af corona-situationen var der ikke den store afsætning på især sandart til markederne syd for grænsen.

Det ændrede sig imidlertid markant i sidste halvår af året, så fiskeren i løbet af hele 2020 landede ikke mindre end 21.480 kg sandart. Altså en fangst svarende til over 7.000 sandart på hver 3 kg. Til sammenligning blev der landet 609 kg i 2018 og 1.716 kg i 2019.

Svar fra Naturstyrelsen
Sportsfiskeren har stillet Naturstyrelsen en række spørgsmål vedrørende erhvervsfiskeriet på søen og modtaget svar fra specialkonsulent Jan Kidholm Christensen fra Naturstyrelsens afdeling i Nordsjælland.

Læs spørgsmål og svar her:

Erhvervsfiskeriet blev forlænget med et år, så kontrakten løb til og med 2020. Nu er kontrakten med erhvervsfiskeren imidlertid blevet forlænget med endnu et år, altså til udløbet af 2021. Hvad er begrundelsen for denne forlængelse?

– Det er rigtigt, at erhvervsfiskeriet er blevet forlænget frem til 31/12 2021. Forlængelsen er givet for at give et lokalt initiativ mulighed for at afsøge, om der kan skabes mulighed for at anvende erhvervsfiskerens bygninger ved Ågabet til formidling at søen og kulturhistorien omkring søen og fiskeriet. Erhvervsfiskeren er kontraktligt forpligtet til at nedrive alle anlæg, når kontrakten stopper. For at opretholde denne forpligtelse og samtidig give det lokale initiativ en reel mulighed for at afklare om et nyt formidlingsprojekt kan være bæredygtigt, var det nødvendigt med en forlængelse.

Er der i den nye forlængede kontrakt langt begrænsninger ind på, hvor store mængder fisk, der kan landes? Herunder om der er særlige begrænsninger for ål?

– Kontrakten er forlænget uden ændringer, så ingen begrænsninger eller andet er tilføjet i forlængelsesperioden. Naturstyrelsen har særligt af hensyn til ålen ønsket at erhvervsfiskeriet skulle ophøre. Men det bestående fiskeri sker helt indenfor lovens rammer og har formentlig blot en marginal effekt på den nationale og internationale ålebestand. Vi vurderer derfor, at der ikke var grund til at forringe erhvervsfiskerens mulighed for at drive et rentabelt fiskeri i det sidste år.

Muligheden for fortsat erhvervsfiskeri er indskrevet i grundlaget for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Hvilke planer har Naturstyrelsen for at benytte denne mulighed i de kommende år?

– Vi har ingen konkrete planer, men man kunne tænke sig, at for eksempel sandart kunne fanges erhvervsmæssigt i de år, hvor bestanden er stor. Der kunne også komme behov for biomanipulation med fokus på ”skidtfisk” som skaller og brasen.

Hvilken økonomisk betydning har erhvervsfiskeriet på Arresø haft for Naturstyrelsen? Hvilken betydning vil det få fremadrettet?

– I de sidste mange år har afkastet fra erhvervsfiskeriet ligget på minimumsafgiften på 70.000 kr. om året. Forpagtningsafgiften er sammensat af en minimumsafgift og en omsætningsafhængig afgift. Så fiskeriet har ikke væsentlig betydning for Naturstyrelsen og vægter ikke i forhold til naturbeskyttelsesinteresser og friluftslivsinteresser.

Hvis der fortsat skal drives erhvervsfiskeri på Arresø i et eller andet omfang, hvad er så begrundelsen for dette? Økonomi? Biologi? Kulturhistorie?

– Som nævnt ovenfor, så vurderer vi, på baggrund af den rådgivning vi får, at særligt sandart kan befiskes i de år, hvor bestanden er høj. Så man kan vel sige, at hvis den biologfaglige vurdering er, at erhvervsfiskeriet kan genoptages i perioder, så vil det af kulturhistoriske og lokaløkonomiske grunde kunne være attraktivt.

Det var forventet, at fiskeriet i 2020 ville blive af beskedent omfang på grund af coronakrisen og svigtende afsætningsmuligheder. Der blev imidlertid landet 21.480 kg sandart i 2020 mod kun 1.716 kg i 2019. Kan det forklares med andet end en ihærdig fiskeindsats det sidste halve år af kontraktperioden?

– Vores erhvervsfisker er en ældre herre, som af personlige grunde har haft flere perioder, hvor der ikke har kunnet fiskes. Vi har igennem de seneste år set, at sandartbestanden er på vej op med rigtig mange fisk og pæn størrelse. Vi forventer, at denne fremgang i bestanden forsætter i år og de kommende år. Så det er vores vurdering, at det forøgede fiskeri er et udtryk for voksende bestand, og ikke ”ihærdigere indsat for at tømme søen”, inden kontrakten ophører.

Arresø Erhvervsfisker Ruse Garn Ål Sandart Erhvervsfiskeriet på Arresø har primært været fokuseret på ål og sandart. Foto: Ole Andersen

Lystfiskeri på Arresø

Lystfiskeri på Arresø kræver kun det statslige lystfiskertegn, men der kan kun gives maksimal 10 tilladelser til sejlads med motor.

 

Disse foreninger og sammenslutninger har i dag både med motortilladelse på søen:

 

Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening.

Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening.

Lystfiskeriforeningen.

SU.

Fiskeringen.

 

Se bekendtgørelsen om færdsel og fiskeri på Arresø her.

Se Naturstyrelsens information om Arresø her.

Frustration hos lokal foreningsformand
Flere lokale foreninger og sammenslutninger har fået både i søen, efter de fik tilladelse til at bruge motor på den store sø. Sportsfiskeren har talt med en af de lokale foreningsformænd, der gennem flere år har kæmpet for bedre rekreative fiskemuligheder på søen.

– Som nabo til Danmarks største sø burde jeg som formand for en lokal lystfiskerforening på stedet være en glad mand, udtaler Ejvind Hartmund fra Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening. Han fortsætter:

– Efter at have brugt ni år af mit liv på at opnå Naturstyrelsens tilladelse til bådfiskeri med motor på Arresø, så måtte jeg desværre konstatere, at fiskeriet efter den eftertragtede sandart var helt i bund, og derfor ikke så interessant for de nordsjællandske lystfiskere som forventet.

SÅ MANGE ROVFISK BLEV DER LANDET

I 2020 blev der dyrket erhvervsfiskeri på syv danske søer. Omfanget af fiskeriet varierer meget fra sø til sø – men også fra sæson til sæson. På Mossø blev der eksempelvis landet i alt 43 kg sandarter i 2020, mens der på Arresø blev landet over 21 tons, som blev solgt på auktion til en værdi på cirka 950.000 kr.

Udover Arresø er særligt Tissø, Vandet Sø og Tystrup Sø påvirket af et omfattende erhvervsfiskeri den dag i dag. I 2020 blev der i alt landet over 30 tons rovfisk – aborre, gedde og sandart – på de danske søer.

Ejvind Hartmund understreger, at Naturstyrelsen var helt på lystfiskernes side i kampen for at give fiskeriet frit, men desværre fastholdt man tilladelsen til erhvervsfiskeri, i første omgang på grundlag af indgået kontrakt, og da denne var ophørt så på grund af andre snævre lokale interesser.

– Alt dette skulle gerne være fortid med udgangen af 2021. Jeg vil i hvert fald bruge mit medlemskab af ”Brugerrådet for Arresø” under Naturstyrelsen til, som jeg hidtil har gjort, at forfægte Danmarks Sportsfiskerforbunds mangeårige modstand mod erhvervsmæssigt fiskeri på de danske søer. Glæden og optimismen er så meget større nu, hvor alt tegner til at sandartbestanden på søen er i kraftig vækst, og vi agter at være klar fra sæsonstarten, slutter Ejvind Hartmund.

Garnfri Søer
I dag foregår der stadigvæk garnfiskeri efter gedde, aborre og sandart på de danske søer. Fiskeriet er uden kvoter, reglerne er forældede, og søerne er ikke beskyttet mod overfiskeri. Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund er helt uholdbart, og derfor kæmper vi for at ændre lovgivningen, så vi kan sikre sunde fiskebestande i balance og et godt lystfiskeri på vores søer.

For at sætte fokus på problemet med garnfiskeri på vores søer har Danmarks Sportsfiskerforbund lanceret kampagnen Garnfri Søer.

I den forbindelse har Forbundet lanceret en T-shirt med budskabet »Garnfri Søer«. Overskuddet fra salget går til arbejdet for at ændre lovgivningen. Vi har brug for din støtte!