Fortsat kamp om erhvervsfiskeriet på landets største sø

Arresoe

For knapt et år siden kunne vi meddele her på Sportsfiskeren.dk, at erhvervsfiskeriet på Arresø ville ophøre med udgangen af 2019. Retten til erhvervsfiskeriet er imidlertid blevet forlænget med endnu et år, og lokale kræfter ønsker at bevare fiskeriet. Samtidig har de lokale sportsfiskerforeninger fået både i søen og ser frem til, at sandartfiskeriet vil blive bedre, når erhvervsfiskeriet stopper.

I juli 2019 kunne vi her på Sportsfiskeren.dk meddele, at Naturstyrelsen havde besluttet, at retten til at drive erhvervsfiskeri på Arresø ikke ville blive forlænget, når den udløb med udgangen af 2019. Det skete med henvisning til, at ålebestanden generelt er presset, og at en ny kontrakt under alle omstændigheder skulle i udbud.

Erhvervsfiskeriet blev forlænget med ét år
I forbindelse med afklaring af fremtiden for erhvervsfiskerens bygninger åbnede Naturstyrelsen imidlertid en mulighed for en ét-årig forlængelse, og erhvervsfiskeren fik lov til også at fiske i 2020.

– Vi valgte at forlænge tilladelsen med et år, fordi der lokalt opstod et ønske om at bevare fiskeriet og fiskernes landingssted ved Ågabet på grund af de kulturhistoriske værdier, forklarer skovfoged Ole Andersen fra Naturstyrelsen i Nordsjælland.

Ole Andersen fortæller videre, at fiskeriet i år ikke har været særligt omfattende, da hele corona-situationen har betydet, at eksporten af ål og sandart har været meget begrænset.

DSC 1946 Der har været erhvervsfiskeri på Arresø siden 1898, og der har især været fisket efter ål og sandart.

Udelukker ikke erhvervsfiskeri efter andre arter end ål
I forhold til et eventuelt fortsat erhvervsfiskeri, som lokale kræfter ønsker, slår han fast, at der skal være tale om et bæredygtigt fiskeri på arter, der kan tåle fiskeri. Ålefiskeri kommer ikke på tale. Hvis Naturstyrelsen vælger at genudbyde fiskeriet på Arresø, vil det derfor være et fiskeri baseret på sandart, skalle og brasen.

– Sandarten har erfaringsmæssigt en meget svingende bestandsstørrelse, hvorfor man kan vælge kun at befiske bestanden, når der er store årgange. Et sådant fiskeri vil kunne ske med trailet udstyr fra Ramløse- eller Auderød Havn og vil kunne udbydes i det enkelte år baseret på overvågningsdata, forklarer Ole Andersen og fortsætter:

– Samtidig mener vi dog også, at det etablerede sportsfiskeri efter sandart, som kommer rigtig mange til gode, og som er muliggjort efter den nye adgangsbekendtgørelse for Arresø, skal veje tungere i forhold til et erhvervsfiskeri, men det kan formentlig kombineres.

Lokale ønsker om at fortsætte fiskeriet og bevare bygningerne
I begyndelsen af marts var der stiftende generalforsamling i ”Foreningen til bevarelse af Ågabet”. Her fandt lokale kræfter sammen om at arbejde for at bevare fiskernes bygninger ved Ågabet og også gerne traditionen med at drive erhvervsfiskeriet i Arresø, sådan som det er sket siden 1898.

I den nuværende kontrakt med erhvervsfiskeren er det fastsat, at fiskeren ved fiskeriets ophør er forpligtet til at fjerne bygningerne ved Ågabet, og det er afgørende for Naturstyrelsen, at denne forpligtelse følger med, hvis andre overtager området.

– Naturstyrelsen har besluttet, at fiskeriet skal stoppe, og der ligger en forpligtelse for fiskerne at rive bygningerne ned, når de stopper. Vi synes, det vil være synd at rydde Ågabet, for det er en kulturarv, som knytter sig til Frederiksværks historie. Bygningerne repræsenterer en kulturarv for Frederiksværk. Vi synes, bygningerne sagtens kan bruges til noget andet. Hvad enten det er undervisning, museum eller et sted, skoler og institutioner kan bruge som et formidlingssted, siger Mike Brammer fra "Foreningen til bevarelse af Ågabet" til Sjællandske Nyheder den 17. april 2020.

Bekymring i Danmarks Sportsfiskerforbund

Danmarks Sportsfiskerforbund deler Niels Corfitz' bekymring:

– Vi håber på, at der med udgangen af 2020 bliver sat et endeligt stop for erhvervsfiskeriet i Arresø. Det er nemlig svært at forestille sig, at der overhovedet kan dyrkes et bæredygtigt garnfiskeri efter rovfisk i Arresø eller for den sags skyld i nogle danske søer. Bestandene er simpelthen for skrøbelige til, at der kan fiskes kommercielt efter dem. Det er dokumenteret i Esrum Sø, og meget tyder på, at det er det samme, vi ser nu i Arresø, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i forbundet.

Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at:

  • Redskabsfiskeriet i søerne skal udfases.
  • Der skal indføres omsætningsforbud for fisk fanget i ferskvand.

Læs mere her

Nye foreningsbåde på Arresø
Efter årelange forhandlinger lykkedes det at få tilladelse til sejlads med motor på dele af den store sø, og i dag er der syv sportsfiskerforeninger og sammenslutninger, der har både med motortilladelse på Arresø.

De seks af bådene ligger i havnen i Ramløse, mens Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening den 1. juni i år kunne søsætte en båd med motor ved Auderød Havn på Arrenæs. Den får senere selskab af en båd mere, som dog ikke bliver med motor.

Bådene kan benyttes af foreningens medlemmer, og foreningens formand Niels Corfitz ser frem til de nye muligheder på søen.

– Med ophøret af erhvervsfiskeriet har vi en forventning om, at vi vil få et langt bedre sandartfiskeri. Det er derfor med en vis bekymring, at vi erfarer, at der tilsyneladende stadig kan gives tilladelse til erhvervsfiskeri, udtaler han.