Kolding Kommune tager opråb alvorligt: Konsekvenser for fisk og havmiljø skal undersøges ved Marina City

Trelde Klint Det er her ved Trelde Næs ved udmundingen af Vejle Fjord, at det er planlagt at dumpe 360.000 tons sediment på havbunden. Nu vil Kolding Kommune undersøge miljøpåvirkningen nærmere.

Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale sportsfiskerfiskerforeninger i Kolding, Fredericia og Vejle har i et høringssvar til Kolding Kommune påpeget, at projekt Marina City i Kolding Havn kan få store miljømæssige konsekvenser. Nu lover kommunen og projektledelsen for Marina City at undersøge projektets natur- og miljøpåvirkning.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

I forbindelse med udbygningen af Marina City i Kolding Havn, er der planer om at opgrave 360.000 tons sediment, der blandt andet indeholder arsen, bly, kviksølv og store mængder næringsstoffer. Bundsedimentet skal transporteres til Trelde Næs og dumpes der på en såkaldt klappeplads.

Torben Lindholst, formand i Kolding Sportsfiskerforening, kontaktede i den forbindelse samtlige byrådspolitikere i Kolding Kommune for at gøre opmærksom på de mulige miljøkonsekvenser af projektet. Det førte til, at Danmarks Sportsfiskerforbund og Kolding Sportsfiskerforening mandag d. 21. juni blev inviteret til møde med projektledelsen for Marina City og en biolog fra Kolding Kommune tidligere på ugen, hvor de mulige konsekvenser for fisk og havmiljø i området blev fremlagt. Derudover har Danmarks Sportsfiskerforbund, Kolding Sportsfiskerforening, Fredericia Sportsfiskerforening og Vejle Sportsfiskerforening afgivet høringssvar i sagen.

- Det er uklart og ikke ordentligt belyst, hvordan projektet i Marina City vil påvirke havørredbestanden i Kolding Å og havmiljøet i Kolding Fjord og Lillebælts-området. Derfor har vi nu opfordret Kolding Kommune til at få undersøgt de miljømæssige konsekvenser ved projektet, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Kolding Kommune og projektledelsen for Marina City har forsikret, at man nu vil indhente yderligere faglig sparring og vurdering, før projektet kan godkendes.

- Vi er yderst tilfredse med den gode dialog med kommunen og Marina City, og at der nu bliver foretaget yderligere miljøvurderinger af projektet, siger Kaare Manniche Ebert.

Kan påvirke havørredbestanden
Ifølge Danmarks Sportsfiskeforbund og de lokale foreninger er det særligt problematisk, at projektets mulige påvirkning af havørredbestanden i Dalby Møllebæk, Kolding Å og Kolding Fjord slet ikke er belyst i projektbeskrivelsen.

- I det 1000 sider lange projektmateriale for Marina City er de mulige negative aspekter ved opgravning af sediment tæt ved mundingen af Kolding Å og Dalby Møllebæk ikke nævnt. Det, mener vi, er en meget stor mangel, forklarer Torben Lindholst og fortsætter:

- Man har simpelthen ikke været opmærksom på, at der er svovlbrinte i det sedimentlag, der skal fjernes. Når man graver i sedimentet frigøres svovlbrinten, og alt afhængig af vindretning, strømretning og tidevand, kan svovlbrinten både bevæge sig op i åerne eller længere ud i fjorden. Begge dele kan få store konsekvenser for fisk og dyreliv i området. Dertil kommer, at der desuden frigives en stor del næringsstoffer ved udgravningen, som vil blive fordelt ud over et større område, og det vil give risiko for en øget algevækst og i sidste ende iltsvind i fjorden. Også dette forhold kan påvirke havørredbestanden negativt.

Hvert år trækker 40.000 ørredsmolt ud af Kolding Å og Dalby Møllebæk, og Kolding Å er dermed et af Danmarks tre mest produktive ørredvandløb. DTU Aqua har tidligere anslået værdien af en vild havørredsmolt til 500 kroner, og dermed passerer der i foråret ørredsmolt til en værdi af 20 millioner kroner ved projektområdet.

- Trækker ørredsmoltene ud i en periode, hvor der er et stort indhold af svovlbrinte i udmundingen af åen, er der risiko for, at de går til. I hele materialet om projektet er denne problemstilling som nævnt ikke beskrevet eller taget højde for. Der er desuden heller ikke beskrevet, hvordan projektet vil påvirke de udtrækkende, udlegede havørreder i december og januar og optrækket af havørreder på vej mod gydepladserne i maj, juni og henover sensommeren, siger Torben Lindholst.

På mødet med projektledelsen for Marina City og Kolding Kommune den 21. juni foreslog Danmarks Sportsfiskerforbund og Kolding Sportsfiskerforening derfor, at der blev indhentet uvildig, faglig rådgivning til at vurdere projektets påvirkning af havørredbestandene.

- Det blev besluttet, at Kolding Kommune vil rådføre sig med DTU Aqua, der har den nødvendige kompetence på området. Der skal i den sammenhæng lyde ros til både projektchefen for Marina City og til Kolding Kommune for at tage problemstillingen alvorligt, siger Torben Lindholst.

Nej til klapning ved Trelde Næs 
Et andet aspekt af Marina City-projektet er klapningen af sediment ved Trelde Næs. Foreløbigt er planen, at der skal dumpes 360.000 tons sediment i et i forvejen hårdt belastet havområde ved Vejle Fjord og Lillebælt.

Umiddelbart lever tilladelsen til klapning af de store mængder sediment op til den gældende lovgivning på området, men Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale foreninger, mener, at det er tid til, at man gør op med denne forældede praksis med at dumpe og fortynde store mængder sediment i de indre danske farvande.

- Vi bryder os ikke om at få smidt affald i vores baghave, og det her svarer netop til, at din nabo lodser affald henover hækken. Vi fisker meget langs kysterne her i området og er dybt bekymrede for, hvad klapning af så store mængder sediment, der er fyldt med en række miljøskadelige stoffer samt næringsstoffer, vil få af betydning for vores havmiljø, siger Erik Videriksen, formand i Fredericia Sportsfiskerforening.

- Lillebælt er i forvejen hårdt presset miljømæssigt, så vi mener ikke, at der er plads til yderligere forringelser. Man arbejder allerede hårdt på at forbedre miljøforholdene i området, blandt andet har man plantet ålegræs ud i Vejle Fjord, så det virker helt absurd, at man nu vil sætte det over styr ved at dumpe enorme mængder sediment lige ved udmundingen af fjorden, siger Erik Videriksen.

Både Fredericia Sportsfiskerforening, Danmarks Sportsfiskerforening og de øvrige lokale foreninger efterspørger derfor en klar kursændring.

- Vi så helst, at man fandt en helt anden løsning, hvor man undgår at dumpe affald i vores sårbare havmiljø. Det gælder både her i Lillebælts-området og helt generelt i de indre danske farvande. Vores havmiljø har det historisk dårligt, siger Erik Videriksen.

Også i græsrodsbevægelsen Hjælp Lillebælt, der i februar 2020 var initiativtager til en konference om miljøproblemerne i Lillebælt, er man uforstående over for, at man vil forurene Lillebælt yderligere.

- Så sent som i starten af februar måned 2020 sendte 9 borgmestre, med kyst ud til Lillebælt, en fælles henvendelse til vores miljøminister og udtrykte bekymring for miljøtilstanden i Lillebælt. Og på den efterfølgende konference, med deltagelse af miljøministeren, var der bred enighed om, at det var nødvendigt med en fælles indsats for at passe bedre på Lillebælt og få vendt den negative udvikling, siger Daniel Ingemann Thomsen, medstifter af Hjælp Lillebælt og formand i Lillebælts Småbådsklub.

- Vi kan derfor ikke forstå, at man vil tillade et projekt, der kan have store negative konsekvenser for området, siger Daniel Ingemann Thomsen.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Kolding Sportsfiskerforening, Fredericia Sportsfiskerforening, Vejle Sportsfiskerforening og Hjælp Lillebælt følger nu sagens forløb nøje.