Sag vedrørende Hjarnø Havbrug A/S er overgivet til politiet

Foto- Kaninen Katrine fra Endelave på Facbook006.jpeg

Hjarnø Havbrug A/S har efter Danmarks Sportsfiskerforbunds vurdering i årevis tilsidesat miljølovgivningen og vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelser. Nu har forbundet efter et omfattende gravearbejde, der har afdækket en række ulovligheder, overgivet sagen til Sydøstjyllands Politi.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig – på barsel

Danmarks Sportsfiskerforbund kunne i efteråret 2017 afsløre, at Hjarnø Havbrug A/S i flere år ulovligt og skjult for miljømyndighederne havde opdrættet tusindvis af den fremmede art sølvlaks i virksomhedens havbrug i Horsens Fjord. Samtidig pegede flere omstændigheder på, at der bag denne ulovlige produktion af sølvlaks skjulte sig flere andre overtrædelser af miljølovgivningen og virksomhedens miljøtilladelser.

På den baggrund igangsatte Danmarks Sportsfiskerforbund en mere grundig kulegravning af forholdene omkring Hjarnø Havbrug A/S og virksomhedens to havbrug i Horsens Fjord samt koncernens tre ferskvandsdambrug, hvor virksomheden producerer sættefisk til havbrugene.

– Kulegravningen har afdækket, at Hjarnø Havbrug A/S på en række områder efter vores vurdering har overtrådt gældende miljølovgivning og vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelser. Vi har derfor nu valgt at overgive sagen, sammen med den dokumentation vi har indsamlet, til Sydøstjyllands Politi, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Det er vigtigt, at hver en sten i denne sag bliver vendt. Det gælder ikke mindst fordi Hjarnø Havbrug A/S jo er en af de virksomheder, der ansøger om etablering af flere nye havbrug i Kattegat, siger Verner W. Hansen.

Flere lovovertrædelser
I et notat, som Danmarks Sportsfiskerforbund har overgivet til Sydøstjyllands Politi, fremgår det, at Hjarnø Havbrug A/S ved mindst fire forhold er på kant med loven. Det gælder:

  1. Opdræt af sølvlaks uden tilladelse i henhold til EU’s forordning (nr. 708/2007) om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur.
  2. Etablering og drift af Hundshage Klækkeri uden miljøgodkendelse.
  3. Afgivelse af urigtige oplysninger i virksomhedens årsindberetninger om produktion af havørred og sølvlaks til Hedensted Kommune i 2014, 2015 og 2016.
  4. Begrundet mistanke om en betydelig overproduktion af fisk i Hjarnø Havbrug og i Hundshage Havbrug – og dermed en stor merudledning af forurenende stoffer til vandmiljøet i strid med havbrugenes miljøgodkendelser. Endvidere begrundet mistanke om overproduktion i koncernens tre ferskvandsdambrug.

De fire forhold er mere uddybende beskrevet i notatet, der kan ses her.

Svigtende tilsyn
Hjarnø Havbrug A/S har længe været i søgelyset for overtrædelser af deres miljøgodkendelser. De to borgergrupper, Endelave-Gruppen og Havbrugsgruppen fra Horsens, har i årevis kæmpet for, at Hedensted Kommune skulle undersøge havbrugsvirksomheden nærmere, men uden held.

– De to havbrugsgrupper har gennem flere år ydet en kæmpestor indsats og har gentagne gange forsøgt at få Hedensted Kommune til at leve op til sit ansvar som miljø- og tilsynsmyndighed ved at gøre kommunen opmærksom på forskellige uregelmæssige forhold vedrørende havbrugene i Horsens Fjord. Kommunen har imidlertid fuldstændig ignoreret deres seriøse og velunderbyggede henvendelser. Det er simpelthen under al kritik, siger Verner W. Hansen.

– Overtrædelser af miljølovgivningen er naturligvis først og fremmest virksomhedens ansvar. Men i denne sag hviler der altså også et tungt ansvar på Hedensted Kommune for at have svigtet sit ansvar som tilsynsmyndighed. Det bestyrker os i, at kommunerne slet ikke bør varetage opgaverne vedrørende miljøgodkendelser og tilsyn med havbrug. Disse opgaver bør samles i Miljøstyrelsen, siger Verner W. Hansen.

Miljøministeren involveret
Sagen om Hjarnø Havbrug A/S har i det hele taget rejst en række problemstillinger vedrørende hele reguleringen og tilsynet med havbrugene. Derfor har sagen også allerede vakt stor politisk opmærksomhed på Christiansborg, hvor miljø- og fødevareministeren har besvaret en lang række spørgsmål om sagen.

Tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen var endvidere i samråd om sagen den 24. januar i år. I den forbindelse bebudede ministeren at han ville iværksatte en grundig undersøgelse af en række forhold, som sagen giver anledning til. Resultaterne af denne undersøgelse forligger endnu ikke.