Danmarks Sportsfiskerforbund kræver strengere tilsynskrav for de danske havbrug

Musholm Havbrug Det halter stadig med tilsyn og kontrol af de danske havbrug. Derfor opfordrer Danmarks Sportsfiskerforbund nu Miljøministeriet til at forbedre myndighedernes kontrolmuligheder fremadrettet. Foto: Lars Brinch Thygesen.

I 2020 vedtog Folketinget efter anbefaling fra Danmarks Sportsfiskerforbund at samle tilsyn og kontrol af alle danske havbrug under Miljøstyrelsen. Siden har Miljøministeriet arbejdet videre med, hvordan miljøtilsynet kunne blive mere effektivt. Men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund er der stadig store mangler i myndighedernes kontrolmuligheder.

Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag til et mere effektivt miljøtilsyn af havbrugene

 

DN og DSF indsendte d. 8. juni 2020 forslag til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg til en styrket administration af havbrugene i Danmark. Forslagene omhandlede i overskrift følgende: 

 

  1. Staten som eneste miljømyndighed på havbrugsområdet (er i dag realiseret ved at Miljøstyrelsen har overtaget).
  2. Bedre muligheder for egentlig kontrol - egenkontrol kan ikke stå alene.
  3. Standardisering og digitalisering af driftsjournaler.
  4. Foderleverandør indberetter salg af foder til det enkelte akvakulturbrug til et centralt register.
  5. Sammenhæng mellem burkapacitet og tilladt produktion.
  6. Konsekvent håndhævelse af regler fra miljømyndigheden

 

Siden er kun pkt. 1 realiseret.

 

I et forslag til nye tiltag fra Miljøministeriet, udsendt i 2022, er pkt. 2 om bedre muligheder for egentlig kontrol også medtaget.

 

Derfor gentager Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med DN nu de øvrige forslag i et nyt høringssvar til Miljøministeriet.

I forlængelse af den alvorlige havbrugssag ved Hjarnø Havbrug, hvor der blandt andet blev afsløret en betydelig og ulovlig overproduktion af fisk, gennemførte Miljøministeriet i 2019 en gennemgang af hele havbrugsområdet – herunder miljøadministrationen. Gennemgangen havde til hensigt at vurdere, hvorvidt og hvordan administrationen skulle styrkes.

Miljøministeriet konstaterede dengang, at der var en række usikkerheder og huller forbundet med miljøtilsynet. Det drejede sig i særdeleshed om havbrugenes indberetninger og dokumentation af produktionsomfang og drift, herunder særligt brug af foder, biocider (kemi til beskyttelse af netbure m.m.) samt antibiotika.

Allerede i juni 2020 indsendte Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med DN derfor en række forslag til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg til en styrket administration af de danske havbrug

Det medførte, at tilsyn og kontrol af alle danske havbrug blev samlet under Miljøstyrelsen. Før var det kommunerne, der var miljømyndighed på havbrug placeret indenfor 1 sømil fra kysten.

Men tre væsentlige forslag fra Danmarks Sportsfiskerforbunds blev ikke implementeret og er heller ikke med i et nyt forslag til tiltag på tilsynsområdet fra Miljøministeriet, som ministeriet sendte i høring sidst i 2023. 

- Vi må desværre konstatere, at Miljøministeriet ikke har lyttet til en række af vores forslag, som ellers vil kunne bidrage markant til at styrke tilsynet med de danske havbrug – og dermed sikre, at der ikke sker fx overproduktion og yderligere forurening af vores nødlidende havmiljø i fremtiden. Det er naturligvis skuffende, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

BESKYT HAVET

 

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for en bedre beskyttelse af havmiljøet og vores fiskebestande.

 

Havet lider særligt under forurening af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, og fiskebestandene er hårdt pressede af et for intensivt fiskeri med blandt andet bundtrawl.

 

BLIV MEDLEM OG STØT OS I KAMPEN FOR ET SUNDT HAV!

Sammen med DN har Danmarks Sportsfiskerforbund derfor indsendt høringssvar til Miljøministeriets nye forslag ”Havbrug. Effektivt miljøtilsyn”.

- Nu gentager vi en række af vores anbefalinger. Det gælder blandt andet, at der skal være bedre muligheder for myndighederne til at udføre egentlig, direkte kontrol med havbrugene, så kontrollen ikke kun er baseret på egne indberetninger fra havbrugene, siger Lars Brinch Thygesen og fortsætter: 

Derudover ser vi gerne en standardisering og digitalisering af havbrugenes driftsjournaler, at foderleverandører fremadrettet er forpligtet til at indberette deres salg af foder til akvakulturbrug samt en tilpasning af burkapacitet- og størrelser, så der ikke gives tilladelse til bure, der kan holde flere fisk end havbruget er godkendt til, siger Lars Brinch Thygesen.

Du kan læse hele Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar her.

Fisk