DSF: Havbrug kan ikke samles i As Vig

Foto Kaninen Katrine Fra Endelave På Facbook001 Der er ikke plads til at samle flere havbrug i As Vig, mener Danmarks Sportsfiskerforbund. Foto: Kaninen Katrine fra Endelave.

Det står klart, at de tre havbrug Borre I, Borre 2 og Hjarnø ikke kan få videreført deres placeringstilladelser i Horsens Fjord. I stedet forsøger havbrugsvirksomhederne nu at flytte havbrugene til As Vig, hvor to andre havbrug allerede ligger placeret. Men den går umiddelbart ikke, påpeger Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med DN i et høringssvar til Miljøstyrelsen.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

HAVBRUG - NEJ TAK

 

De danske kyster og indre danske farvande er hårdt belastede af næringsstoffer. Det er derfor helt uholdbart at drive storforurenende fiskefarme i åbne bure på havet herhjemme.

 

Havbrugene har en negativ påvirkning af havmiljøet, men kan også have en negativ effekt på bestandene af vilde havørred og laks.

 

STØT OS I KAMPEN - BLIV MEDLEM HER

I årevis har en række danske havbrug kørt på forældede eller mangelfulde miljøgodkendelser og placeringstilladelser. Det gælder blandt andet de tre havbrug i Horsens Fjord: Borre I, Borre II og Hjarnø Havbrug.

Ejerne, Snaptun Fisk Export og Hjarnø Havbrug A/S, har søgt Miljøstyrelsen om tilladelse til at sammenlægge de tre havbrug med to eksisterende havbrug i As Vig. For Borre I og Borre II er ønsket at sammenlægge disse med As Vig Havbrug i den sydlige del af As Vig, og for Hjarnø Havbrug er målet at sammenlægge det med Hundshage Havbrug i den nordlige ende af As Vig.

Danmarks Sportsfiskerforbund har netop afgivet høringssvar til den førstnævnte sammenlægning af Borre I og Borre II på samme position som As Vig Havbrug.

- Sagen er egentlig ret klar. Den kemiske tilstand i As Vig er karakteriseret som ”Ikke-god kemisk tilstand”. Det vil sige, at der ikke er plads til yderligere forringelser rent kemisk. Men da en sammenlægning af de tre havbrug vil medføre en øget udledning af det giftige tungmetal kobber, der bruges til at behandle netburene, kan havbrugene ikke placeres her, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Der er i As Vig ikke fastlagt et såkaldt miljøkvalitetskrav for kobber. I den slags tilfælde benytter man sig af et andet parameter, ERL (Effect Range Low), der fastsætter en maksimumsgrænse for, hvornår man ikke forventer skader på bundfaunaen, fx ved kobberkoncentrationer i bundsedimentet.

- Det er lidt teknisk. Sagen er, at 7 ud af 15 prøver af havbunden under As Vig Havbrug allerede har vist højere koncentrationer af kobber end den såkaldte ERL foreskriver. Samler man derfor yderligere to havbrug på samme position, viser Miljøstyrelsens rapporter, at der med al sandsynlighed vil komme endnu højere koncentrationer af kobber – koncentrationer over de fastlagte grænseværdier, forklarer Lars Brinch Thygesen.

- Vi har derfor sammen med DN afgivet høringssvar til Miljøstyrelsen med det klare budskab, at der ikke er plads til en sammenlægning af de tre nævnte havbrug i As Vig. Nu afventer vi muligheden for at afgive høringssvar om sammenlægningen af Hjarnø Havbrug og Hundshage Havbrug, siger Lars Brinch Thygesen. 

Kritik af Miljøstyrelsen
Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund har høringsmaterialet til sagen, der er blevet fremsendt af Miljøstyrelsen, været yderst sparsomt.

- Jeg er noget skuffet over Miljøstyrelsens arbejde i forbindelse med høringen af denne sag. Vi har kun fået tilsendt den ansøgning, der var fremsendt af virksomheden, der ønsker at sammenlægge Borre I og Borre II med As Vig Havbrug på dennes placering. Det er ikke til meget gavn, siger Lars Brinch Thygesen. 

- Vi har sammen med DN derfor selv gravet efter yderligere sagsakter og er dermed kommet i besiddelse af udkast til to rapporter bestilt af Miljøstyrelsen. Det drejer sig om ”Tillægsrapport – supplerende modellering af påvirkning af Natura 2000-områder ved udflytning af havbrug fra Horsens Fjord”, som angiveligt er et tillæg til tidligere udkast til habitatkonsekvensvurdering for fortsat drift af As Vig Havbrug, som DN og DSF også er kommet i besiddelse af. Det er helt centrale dokumenter, der blandt andet beskriver havbrugets miljøpåvirkning af As Vig, forklarer Lars Brinch Thygesen. 

Det var desuden af tillægsrapporten, at det fremgår, at Hjarnø Havbrug ønskes sammenlagt med Hundshage Havbrug, hvilket også er en vigtig detalje i det samlede billede af miljøpåvirkningen af As Vig. Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening har i høringssvaret påtalt denne mangel i høringsmaterialet.

Du kan læse Danmarks Sportsfiskerforbund høringssvar her.

Fisk