Fornuftige anbefalinger til ny vandløbslov

DSCF3181 copy_WEB.jpg Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Danmarks Sportsfiskerforbund er overordnet tilfreds med de nye anbefalinger til en moderniseret vandløbslov. Helhedsorienterede løsninger og muligheden for udpegelse af naturvandløb er blandt de forslag, der vil være til gavn for naturen og de vilde fisk i vandløbene.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Tirsdag den 19. december afleverede et uafhængigt ekspertudvalg, udpeget af Miljø- og fødevareministeren, deres bud på, hvordan vi skal forvalte morgendagens vandløb. Og Danmarks Sportsfiskerforbund er generelt positive over udvalgets anbefalinger.

– Umiddelbart ser anbefalingerne fornuftige ud. Blandt andet anbefales det, at vandløbssystemer betragtes i sin helhed. Kommunerne skal være forpligtet til i samarbejde at udarbejde planer for forvaltningen af vores vandløbssystemer – og det vil være til gavn for vandløbenes fisk, natur og miljø samt styrke muligheden for effektive klimatilpasningsløsninger, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Udpegning af naturvandløb
Ud over anbefalingerne om såkaldte helhedsplaner for vores vandløbssystemer, anbefaler udvalget samtidig at genindføre muligheden for at udpege naturvandløb (red., vandløb med særlig stor naturmæssig værdi og uden vedligeholdelseskrav i regulativet).

– Det er et stort fremskridt, hvis det igen bliver muligt at udlægge naturvandløb. Det er naturmæssigt og samfundsøkonomisk en god løsning at foretage denne udpegning. Naturvandløb har en høj naturmæssig værdi og ofte gode faldforhold, og de behøver derfor ikke vedligehold. Vedligehold koster skattekroner og har, uanset hvor skånsomt det foregår, en negativ effekt på fiskebestande og den øvrige flora og fauna, påpeger Verner W. Hansen.

Vi er glade for, at ekspertudvalget har lyttet til vores anbefalinger og at vores forslag og idéer indgår i udvalgets anbefalinger. Det afgørende bliver nu, hvordan anbefalingerne udmøntes og inddrages i en ny, moderniseret vandløbslov.
Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund

For at sikre et mere klart grundlag for forvaltning af vandløbene anbefaler ekspertudvalget samtidig, at der defineres tre kategorier af vandløb. De tre kategorier baseres på eksisterende natur- og miljøudpegninger.

– Der kan naturligvis opstå diskussioner om, hvor snittet skal føres, og udvalget anbefaler også, at der skal udarbejdes en vejledning til vandløbsloven. I denne vejledning skal kategorierne I, II, og III beskrives nærmere. I vejledningen kan der desuden med fordel gives nogle overordnede pejlemærker for, hvordan den enkelte kategori kan forvaltes, siger Verner W. Hansen.

– Det er desuden afgørende for en vellykket fremtidig forvaltning, at lokalkendskab og faglig viden inddrages. Dermed kan vi sikre, at vi lokalt får sammentænkt og prioriteret natur- og afvandingsinteresser bedst muligt, siger Verner W. Hansen.

DSCF9091_WEB.jpg
Danmarks Sportsfiskerforbund er tilfredse med, at ekspertudvalget har anbefalet, at kommunerne skal samarbejde om helhedsplaner for vores vandløbssystemer. Det vil være til gavn for fisk, natur og miljø i vores vandløb. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Væsentlige anbefalinger fra ekspertudvalget:

 

  • Kommunerne forpligtes til i fællesskab at udarbejde helhedsplaner for de samlede vandløbssystemer.
  • Gennemgang og opdeling af vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
  • Udarbejdelse af overordnede pejlemærker for kommunernes prioritering af interesserne i vandløbene.
  • Vandføringsevne beskrives i alle regulativer.
  • Bedre kontrol af vandføringsevnen på sigt.
  • Mulighed for at udlægge naturvandløb.
  • Vandløbslovens formålsbestemmelse udvides til også at omfatte klimatilpasning.
  • Vandløbsloven revideres og suppleres med en vejledning.
  • Udfordringer med sandophobning ved å-udløb til fjorde og kyster undersøges nærmere.
  • Mulighed for at kommunerne kan inddrage forsyningsselskaberne i helhedsplanlægning.

Udvalg har inddraget forbundets forslag
Processen med en moderniseret vandløbslov blev indledt med afholdelsen af et vandtopmøde i 2016, hvor ekspertudvalget blev nedsat og en række centrale interessenter var inviteret til at bidrage med input til ekspertudvalgets arbejde. Danmarks Sportsfiskerforbund var her repræsenteret ved Bent Lauge Madsen og Lars Brinch Thygesen, der som de eneste interessenter fremlagde vigtigheden af helhedsorienterede løsninger og helhedsplaner for vores vandløb på tværs af kommunegrænserne.

– Vandløbene skal aflede vand på deres egen måde og i det naturlige tempo, med åsengen (red., de vandløbsnære arealer) som sikkerhedsventil eller buffer om man vil, forklarede Bent Lauge Madsen blandt andet dengang.

Og Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, fremhævede Omme Å som et glimrende eksempel på, at klimatilpasning og afvanding kan forenes med rig natur og gode leve- og gydeforhold for vores vilde fiskebestande, når vandløb og ådal tænkes sammen i forvaltningen.

– Vi er glade for, at ekspertudvalget har lyttet til vores anbefalinger og at vores forslag og idéer indgår i udvalgets anbefalinger. Det afgørende bliver nu, hvordan anbefalingerne udmøntes og inddrages i en ny, moderniseret vandløbslov, slutter Verner W. Hansen.

Nu vil anbefalingerne blive gransket på Christiansborg og politikerne skal derefter beslutte, om der skal udarbejdes en ny vandløbslov. Denne kan tidligst blive vedtaget ultimo 2018 og sandsynligvis først i første halvdel af 2019.

Du kan læse anbefalingerne her, samt bilag om ny teknologi, der kan styrke vandløbsforvaltningen i fremtiden.