DSF til Vandtopmøde

DSCF2385.jpg

Den 15. og 16. december havde Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviteret organisationer med interesse for vandløb til et 24 timers topmøde på Sørup Herregård ved Ringsted. Danmarks Sportsfiskerforbund var repræsenteret ved mag.scient. i ferskvandsbiologi Bent Lauge Madsen samt natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen. DSF bød under topmødet ind med to oplæg; et om det perfekte vandløb, samt et om Omme Å som eksempel på et perfekt vandløb fra den virkelige verden.

Miljøministeren efterlyser gode løsninger

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen havde inviteret et bredt udvalg af organisationer med interesse i vandløb til at komme med bud på, hvordan et perfekt vandløb skal se ud i fremtiden, og hvordan man samtidigt afleder mere vand og får mere natur. Ministeren havde forinden understreget, at vi får mere vand på markerne og i byerne og samtidig har forpligtelser til at passe på naturen, når vi leder vandet væk. Det var netop det dilemma, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ønskede at finde gode løsninger på.

DSF: Vi kan ikke modarbejde naturlovene

Under topmødet fortalte ferskvandsbiolog Bent Lauge Madsen om, at vandløbene er underkastet naturlovene, og at vi skal arbejde med, og ikke imod disse, ligesom vi skal arbejde med og ikke imod lodsejerne.

– Vandløbene skal aflede vand på deres egen måde og i det naturlige tempo, med åsengen (red., de vandløbsnære arealer) som sikkerhedsventil eller buffer om man vil, forklarede Bent Lauge Madsen.

Natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fremhævede Omme Å som et eksempel på det perfekte vandløb.

– Vejle Kommune har anlagt en holistisk tilgang, hvor vandløb og ådal kædes sammen, og vi genskaber den naturlige sammenhæng mellem vandløb og ådal. Omme Å har derved fået plads. Der er etableret våde enge ved at vandløbsbunden er hævet med gydebanker, hvilket sikrer gydemuligheder for ørred og laks. Der indgår også den nødvendige forsinkelse af vandet, der minimerer risikoen for oversvømmelser nedstrøms, fortalte Lars Brinch Thygesen.

IMG_3106.jpg

God dialog

Topmødet var kendetegnet ved en positiv stemning og en god dialog organisationerne imellem. Alle deltagere var enige om, at vandet skal løbe – ellers er der ikke tale om et vandløb. Langt hovedparten af deltagerne var opmærksom på nødvendigheden af at tilpasse vandløb og de vandløbsnære arealer til øgede nedbørsmængder og voldsomme skybrud. Vandet skal bremses så langt opstrøms som muligt og de vandløbsnære arealer bør anvendes til vandparkering, så infrastruktur og byer skånes i forhold til oversvømmelser. Det var budskabet til det fremtidige arbejde i ekspertudvalget.

– Vi skal med vores lovgivning og forvaltning understøtte, at vi skaber tid og plads til vandet, udtalte afdelingschef for vandmiljø Mogens Bjørn Nielsen fra Århus Kommune, der kom med oplæg om det perfekte vandløb set fra byernes perspektiv.

Miljøministeren var også tilfreds med Vandtopmødet og lagde op til, at fremtidens arbejde med vores vandløb skal ske igennem samarbejde på tværs af vandløbsinteressenterne.

– Naturen og kulturen er konstant i samspil, og vi skal sikre en god balance. Jeg er af den faste overbevisning, at hvis alle gode kræfter arbejder sammen, så kan vi skabe en model for fremtidens vandløb, hvor vi både får en fornuftig afledning af vand fra vores marker, undgår oversvømmelser af vores byer og samtidig sikrer, at dyr og planter trives, og at vi lever op til vores internationale forpligtelser i forhold til miljøet, udtalte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på vandtopmødet.

Fakta

Ekspertudvalget vil bestå af 14-15 medlemmer med tidligere Fødevareminister Henrik Høegh som formand. Første møde i udvalget er planlagt til januar 2017 og der skal foretages en midtvejsevaluering i juni 2017. Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA) kommer i løbet af 2018 med et forslag til ændring af vandløbsloven.