Kompensationsopdræt sikrer ikke bæredygtig vækst

Foto--Kaninen-Katrine-fra-Endelave-på-Facbook003.jpg

I dag førstebehandler Folketinget et nyt lovforslag (L111), der gør det muligt at finde plads til nye havbrug, hvis der laves kompenserende tiltag, der mindsker miljøpåvirkningen. Det kan f.eks. være muslinge- eller tanganlæg. Men der er ikke klar dokumentation for, at de såkaldte kompensationsopdræt har den ønskede effekt, og Danmarks Sportsfiskerforbund frygter derfor en markant merudledning af kvælstof, fosfor og iltforbrugende slam i de danske farvande.

Miljøet vil lide overlast

”Danmark skal tage en større del af det voksende marked for opdrætsfisk og dermed skabe flere danske arbejdspladser. Derfor åbner regeringen nu for flere havbrug i Danmark, uden at miljøet lider overlast.” Sådan beskrives udgangspunktet for L111 i en pressemeddelelse fra Miljø- og fødevareministeriet i dag, d. 19. januar 2017. Og netop ønsket om øget vækst i akvakultur-erhvervet ser ud til at være den altoverskyggende drivkraft bag initiativerne i det nye lovforslag.

– Lovforslaget bærer i høj grad præg af, at de klare politiske ønsker om en øget vækst i den danske akvakultursektor trumfer ønsket om et rent og sundt havmiljø. Der findes ikke klar dokumentation for at kompensationsopdræt kan håndtere den merudledning af kvælstof og fosfor, som de nye havbrug vil forsage. Påstanden om at miljøet ikke vil lide overlast er altså ubegrundet, forklarer Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Foto--Kaninen-Katrine-fra-Endelave-på-Facbook001.jpg

Danmarks Sportsfiskerforbund er samtidig af den overbevisning, at lovforslaget er et forsøg på at omgå Danmarks forpligtigelser i forbindelse med flere EU-direktiver, der skal sikre det marine vandmiljøs tilstand.

– Det er simpelthen for tidligt at medregne kompensationsopdræt som et marint virkemiddel, da der ikke foreligger en klar dokumenteret effekt, og det ligner derfor et klart forsøg på at omgå vores forpligtelser overfor EU, siger Lars Brinch Thygesen. 

Havbrug skal op på land

I stedet for at basere en vækst i akvakulturerhvervet på tvivlsomme løsninger, der kan være i strid med EU-lovgivning, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at fremtidigt fiskeopdræt skal ske på land i lukkede recirkulerede anlæg uden et stort miljøaftryk. Langsand Laks i Hvide Sande har søgt og fået godkendelse af en fordobling af deres lakseproduktion, der foregår på land i et lukket anlæg, med et meget lille miljøaftryk.

– Det vil skabe vækst på et bæredygtigt grundlag, samt videreudvikle den moderne teknologi som kræves, og hvor Danmark hører til de førende lande på området, slutter Lars Brinch Thygesen.

Muslinger skal give plads til flere havbrug, pressemeddelelsen fra Miljø- og fødevareministeriet, 19. Januar 2017-01-19

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug), J.nr. 029-00475