Regeringens plan om store anlæg af muslingefarme kan få konsekvenser for lystfiskeriet

Musling Lars Pauli

I et oplæg til Danmarks kommende Havplan har Regeringen afsat i alt 4800 km2 kystnære områder til muslinge- og østersopdræt i vandsøjlen. Et enormt areal, hvor muligheden for at dyrke lystfiskeri kan blive umuliggjort.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Hvordan skal fremtiden for vores have se ud? Det er netop nu til politisk behandling, og Regeringen er for nyligt kommet med sit oplæg til den kommende Havplan ,som har været gældende siden den blev offentliggjort.

I planen er der blandt andet afsat store områder, i alt 4800 km2, til opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen. Det drejer sig om områder i Limfjorden, flere fjorde langs Jyllands østkyst, store områder i det sydfynske øhav og langs østkysten af Fyn samt i Isefjorden.

Men muslinge- og østersfarmene, og de såkaldte SmartFarms, kan få store konsekvenser for de rekreative muligheder i områderne.

- Det er dybt problematisk, at der i den kommende plan for udvikling af muslinge- og østersopdræt i de indre danske farvande ikke er taget mere hensyn til de rekreative interesser, der i høj grad vil blive påvirket af de her anlæg, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Der er tale om områder, der samlet er på størrelse med Fyn og Lolland-Falster – og der er tale om kystnære områder, hvor der i dag dyrkes sejlads, roning og lyst- og fritidsfiskeri og en række andre aktiviteter på vandet. Det kan få store konsekvenser for muligheden for at dyrke friluftsaktiviteter og kan også komme til at ramme vores kystturisme.

Lokal inddragelse og vurdering af miljøpåvirkning
Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer i sit høringssvar til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til, at man udsætter den nye bekendtgørelse for muslinge- og østersopdræt i vandsøjlen og stopper for nye tilladelser.

- Der er først og fremmest behov for, at der sker en lokal inddragelse. Myndighederne bør tage de berørte kommuner med, så man kan afdække lokale ønsker og kvalificere placeringen af muslinge- og østersopdræt, siger Lars Brinch Thygesen.

Samtidig er der behov for at få et mere klart billede af anlæggenes miljøpåvirkning.

- Muslinge- og østersopdræt i vandsøjlen har nogle positive egenskaber i form af at optage næringsstoffer og dermed bidrage til, at lyset kan nå længere ned i vandet. Anlæggene kan lokalt også få negative konsekvenser for natur og havmiljø. Muslinger og østers kan skygge for ålegræs eller for biogene rev, der er leve- og opvækstområder for en række dyr og fisk. Og derudover udskiller de også fækalier, der kan ligge sig som et lag på havbunden og kvæle livet under anlæggene, påpeger Lars Brinch Thygesen.

- Desuden vil vi også opfordre Regeringen til at overveje, om vi skal beslaglægge så store kystnære områder til denne type opdræt. Det vil som sagt være et stort indgreb for vores fri adgang til havet, slutter Lars Brinch Thygesen.