Sandfodringsprojekt på Nordkysten er igen i spil

IMG 0376(1) Blandt lokale kystfiskere er der stor bekymring for, hvad der vil ske med de kystnære rev, når der bliver tilført så store mængder sand.

For et halvt år siden tydede alt på, at det store sandfodringsprojekt langs den sjællandske Nordkyst var opgivet på grund af øgede udgifter, men nu har de tre kommuner genoptaget projektet, der vækker bekymring hos de lokale kystfiskere.

Efter den oprindelige plan skulle projekt Nordkystens Fremtid være igangsat i 2021, men et pålæg om at etablere kompenserende stenrev ændrede de økonomiske forudsætninger, så i august 2023 tydede alt på, at projektet ville blive droppet.

Nu er der imidlertid igen gang i beslutningsprocessen, og de tre involverede kommuner – Halsnæs, Gribskov og Helsingør – har nu udvalgsbehandlet projektet inklusiv de kompenserende stenrev, og trods en fordyrelse på cirka 75 mio. kroner har alle tre udvalg indstillet til de respektive byråd, at projektet sættes i værk. Der er derfor udsigt til, at sandfodringen kan starte fra 2027.

Projektet indebærer, at der laves kystsikring ved hjælp af sandfodring langs størstedelen af den nordsjællandske kyst fra Hundested til Helsingør. Ved sandfodringen skal der udlægges mellem 60 og 90 m3 sand pr. løbende meter, og der skal løbende vedligeholdes med tilførsel af nyt sand.

Krav om kompenserende stenrev
Der foregår en løbende sandtransport langs Nordkysten i østlig retning, og den vil blive yderligere forstærket ved tilførslen af de store sandmængder. Det fik Miljøministeriet til at stille krav om, at der i forbindelse med projektet bliver etableret nye stenrev, som skal kompensere for den tilsanding, der vil ske på de eksisterende rev. Det forventes, at disse rev vil fordyre projektet med cirka 75 mio. kroner, og da de skal etableres ud for Gribskov Kommune, er det overvejende borgerne her, der kommer til at betale den ekstra udgift.

Flertal for projektet i udvalgene
Projektet er nu blevet genbehandlet i de relevante udvalg i de tre kommuner, og alle steder er der blevet indstillet til byrådene, at projektet gennemføres. 

I Gribskov Kommune blev det desuden behandlet på byrådsmødet den 5. marts 2024. Her blev det vedtaget trods den store merudgift, idet kun DF og LA stemte imod.

Byrådsmedlem og formand for Klima, Teknik og Miljøudvalget Brian Lyck Jørgensen (DF) har hele vejen gennem forløbet været modstander af projektet, og han deltog i udvalgsbehandlingen.

– Jeg har gennem hele dette projekt kæmpet imod sandpumpningen og den sandsugning, der skal skaffe over 2 mio. m3 sand til projektet. Desuden er jeg bekymret over, at de to områder, som der er udpeget til sandsugning, ligger i det sydlige Kattegat. Områder, der kan være i fare for at “dø”, ligesom man har set det i områder i Køge Bugt. Jeg mener, det er helt forkert at skulle bruge så meget sand til projektet, og jeg forstår virkelig ikke, hvorfor man ikke afprøver med flere kystnære stenrev og anden hård kystsikring, udtaler Brian Lyck Jørgensen til Sportsfiskeren.