Gedde-engen virkede, men kan føre til meget mere yngel

Geddefælden I Fladså Rusen i Fladså skulle fange de gedder, der trak op i åen for at gyde. Det lykkedes kun at fange fem gedder i rusen, hvilket tyder på en kritisk lille bestand. Foto: Peter W. Henriksen

Ny rapport gennemgår det projekt, der i foråret blev gennemført ved Fladså i Sydsjælland, hvor hensigten var at skabe gydemuligheder for den stærkt truede bestand af ferskvandsgydende brakvandsgedder. Resultatet var over 1.200 stk. geddeyngel, men der er potentiale for et langt større antal. Læs her om de erfaringer, der blev gjort gennem projektet.

I foråret 2023 stod Næstved Kommune og Fishing Zealand bag et projekt ved Fladså lige sydøst for Næstved. Den praktiske del af projektet blev gennemført af biolog Peter W. Henriksen fra Limno Consult sammen med medarbejdede fra Næstved Kommune og en række lokale frivillige lystfiskere.

Erfaringerne fra projektet er nu blevet samlet i en rapport af Peter W. Henriksen, der gennemgår hele projektforløbet og konkluderer på resultaterne.

Unikke bestande
I området omkring det sydlige Sjælland, Lolland, Falster og Møn findes unikke bestande af brakvandsgedder. Nogle gyder ude i brakvandet, mens andre er ferskvandsgydende og trækker op i vandløbene, og for begge typer gælder det, at bestandene er gået kraftigt tilbage. Det skyldes ikke mindst manglen på egnede gydesteder, og de senere år er de første forsøg gjort på at genskabe eller nyetablere enge, hvor gedderne kan gyde.

Her finder du rapporten
Du kan læse den samlede rapport for projektet ved Fladsåen her.

 

Stærkt truet bestand
Baggrunden for projektet ved Fladså var, at der ved en undersøgelse i 2021 var fundet en kritisk lille bestand af ferskvandsgydende brakvandsgedder i åen. Bestanden var tilsyneladende så lille, at der var alt mulig grund til at gøre noget for at bevare den ved at forsøge at sikre den gydemuligheder i tilknytning til åen.

Næstved Kommune ejer et engareal lige nord for åen lidt nedstrøms Rettestrup og få kilometer fra åens udløb i Karrebæk Fjord. Her var det muligt at skabe en oversvømmet eng, hvor gedderne kunne gyde, men da man ikke kunne forvente, at gedderne selv ville finde ind på engen, var det nødvendigt dels at opsætte ruser i åen og dels at elfiske efter moderfisk og derefter overføre dem til engen.

Ganske få moderfisk
I marts blev et lille tilløb til åen opstemt, og vandet ledt ind over engen, så 2,8 ha blev oversvømmet. Derefter blev der opsat ruser i åen, som skulle fange optrækkende gedder, og der blev elfisket i åen. Arbejdet blev dog besværliggjort af først flom og senere en længere tørkeperiode i løbet af foråret.

Resultatet blev beskedne syv gedder, der fordelte sig på fire hunner og tre hanner. De blev overført til engen, og umiddelbart efter begyndte de på legen.

Ruse I Afløb Tømmes Fælden ved afløbet fangede en del af den udtrækkende yngel.

Svært at fange ynglen
I maj blev der åbnet for afløbet fra engen, hvor en fælde var sat op, så den udtrækkende yngel kunne fanges og registreres. Samtidig blev det forsøgt dels at elfiske yngel og dels at fange dem med rejestrygenet inde på engen, men begge dele gav stort set ingen resultater.

Fælden derimod fangede en stor del af den udtrækkende yngel, og i alt blev der fanget 1.266 stk. svarende til 452 pr. ha. Det understreges i rapporten, at dette tal er undervurderet, da fælden ikke var opsat i hele den periode, hvor ynglen trak ud.

Potentiale for langt mere yngel
Erfaringer fra svenske gedde-enge viser, at de kan producere langt mere yngel, end det var tilfældet ved dette projekt. Der er nemlig registreret helt op til 33.000 stk. pr. ha.

Det angives i rapporten, at ynglen skulle have haft mulighed for at udvandre tidligere, hvilket sandsynligvis ville give et højere antal.

Gedde-engen virkede
Samlet konkluderes det i rapporten, at:

– gedde-engen virker, men at yngelproduktion i 2023 var betydeligt mindre, end tilsvarende fundet i Sverige. Årsagen hertil er ikke kendt, men det er muligt, at den ganske enkelt skyldes dødelighed hos ynglen i den måned, hvor den var holdt tilbage i engen pga. tørken. Men andre forhold som kritisk høj vandtemperatur, forekomst af alger (svingninger i ilt), predatorer mm. kan også have spillet ind.

Det vurderes, at de mindst 1.260 stk. geddeyngel, der trak ud i Karrebæk Fjord, vil give et værdifuldt bidrag til den pressede bestand, og det forventes, at de første kønsmodne fisk vil vende tilbage for at gyde i foråret 2025-2026.

Det anbefales derfor, at engen skal stå klar til gedderne, så de selv kan svømme ind på området og gyde, når de vender tilbage om et par år.