Gode takter for havmiljøet: Borgmestre foreslår forbud mod bundtrawl langs den østjyske kyst

Foto Morten Rasmussen Til Brug På Egne Medier Web Bundtrawl er én af flere faktorer, der presser havmiljøet. Foto: Morten Rasmussen.

En række østjyske borgmestre foreslår et forbud mod fiskeri med ødelæggende bundtrawl langs den østjyske kyst. Udspillet får ros af Sportsfiskerforbundet, der har foreslået et forbud mod bundtrawl i både Limfjorden, Randers Fjord, Mariager Fjord og den danske del af Østersøen.

Fakta: Borgmestrenes forslag om forbud mod bundtrawl

Bag forslaget står borgmestrene: Peter Sørensen, Horsens Kommune. Lone Jakobi, Odder Kommune, Marcel Meijer, Samsø Kommune. Michael Stegger Jensen, Syddjurs Kommune, Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune samt Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Forslaget til et trawlfrit havområde binder 10 eksisterende marine og kystnære Natura 2000-områder sammen. I og omkring flere af de beskyttede Natura 2000-områder foregår der fortsat et omfattende fiskeri med bundslæbende redskaber, herunder bl.a. bundtrawl øst for Djursland og muslingeskrab i den sydlige del af Aarhusbugten og ned til Endelave.

Området vil bidrage til, at der kan opnås såkaldt gunstig bevaringsstatus i Natura 2000-områderne og god tilstand i farvandet generelt. Natura 2000-områderne er blandt andet udpeget for at beskytte havbundstyper, som vil have gavn af forbuddet mod bundtrawl.

Området kan også udgøre en slags zonering, med en generel havbundsbeskyttelse i området. Sammenhæng og zonering øger havmiljøets robusthed og beskytter fiskebestande og spredning af arter.

Billedet viser borgmestrenes forslag til afgrænsning til et trawlfrit område i og omkring Aarhusbugten:


Kilde: De østjyske kommuner bag forslaget om forbud mod bundtrawl.

På initiativ af Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard foreslår en række østjyske borgmestre og Teknik og Miljø-rådmanden fra Aarhus Kommune et forbud mod bundtrawl i Aarhusbugten, langs Djurslandskysten og sydpå til Horsens Fjord. Det fortæller borgmestrene i en fælles pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer på baggrund af den meget alvorlige situation i de kystnære havområder. Seneste iltsvindsrapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet viser, at de indre farvande er ramt af det værste iltsvind siden 2002, og den nye nøglefiskerrapport fra DTU Aqua har afsløret, at vi har mistet størstedelen af de bundlevende fisk i de kystnære havområder.

– Vi er nødt til at sætte ind på alle de fronter, vi kan, hvis vi skal redde vores havmiljø. Vi ved, at bundtrawl er ødelæggende for både fisk, bunddyr og planter og samtidigt et sted, hvor vi hurtigt kan handle og se en effekt. Derfor er det indlysende at forbyde det i en langt større del af vores indre farvande, siger Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune.

Sportsfiskerne: Forbyd bundtrawl i pressede havområder
Udspillet fra de østjyske borgmestre får en varm modtagelse i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Vi bakker op om borgmestrenes forslag om et forbud mod bundtrawl langs den østjyske kyst. Det er et meget positivt signal, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

– Udspillet falder i hak med Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag om et omfattende forbud mod bundtrawl, der skal gælde i både Mariager Fjord, Randers Fjord, Limfjorden og den danske del af Østersøen. Det har vi foreslået Fiskerikommissionen, der skal komme med en række anbefalinger til en mere bæredygtig udvikling af dansk erhvervsfiskeri.

Vestlige Oestersoe
Forbundets forslag om forbud mod bundtrawl omfatter blandet andet den danske del af Østersøen (Bælthavet, Øresund og Østersøen vest for Bornholm).

Havbunden skal have fred
I Øresund har trawlfiskeri været forbudt siden 1932 med positive effekter på havmiljøet. Her er biodiversiteten højere end i andre danske farvande, og som det eneste sted i Danmark har Øresund gode, sunde torskebestande.

Men store dele af Danmarks kystnære havområder har det fortsat ekstremt skidt. Det gælder blandt andet i Lillebælt og de jyske fjorde. Her er miljøtilstanden generelt dårlig, fladfisk og torsk er stort set forsvundet, og i øjeblikket er store områder ramt af iltsvind.

– Hvis vi skal lykkes med at genrejse havmiljøet i de områder, er vi nødt til at give havbunden fred for bundskrabende fiskeredskaber som muslingeskrab og bundtrawl, for begge fiskeriformer er med til at begrænse udbredelsen af de vigtige ålegræsbede og fjerner muslingebankerne, der ellers bidrager med at gøre vandet mere klart. Men det bundskrabende fiskeri hvirvler også forurenende næringsstoffer op fra havbunden, som ellers ville blive tilbageholdt i sedimentet, og kan derfor i den sidste ende bidrage til iltsvind og dårlige miljøforhold, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Han understreger, at et trawlforbud ikke alene løser opgaven med at reducere den store belastning af havmiljøet med næringsstoffer.

– Der skal skrues ned for udledningen af næringsstoffer fra land, som står for den største del af forureningen, men et trawlforbud kan samtidig være med til at begrænse skaden af de næringsstoffer, der allerede er havnet på bunden af havet. Dermed er forbud mod bundtrawl et vigtigt supplement til kvælstofreduktion på land, siger Kaare Manniche Ebert.