Chokerende rapport: Udbredelsen af iltsvind er den værste i 20 år

Foto Morten Rasmussen Til Brug På Egne Medier Web Iltsvind er en dræber, der tager livet af fisk, planter og dyr på havbunden. Foto: Morten Rasmussen.

Havet og fiskene og kæmper lige nu for at få luft. Udbredelsen af iltsvind for september er den værste siden 2002, viser nye iltsvindsrapport.

Hjælp! Havet lider

I sommeren 2023 modtog Danmarks Sportsfiskerforbund billeder og videooptagelser af kraftig algevækst langs kysterne fra lystfiskere over hele landet. Optagelserne dokumenterer, at havet lider under alt for store udledninger af næringsstoffer fra land.

Danmarks Sportsfiskerforbund sendte et udvalg af alge-optagelser til alle medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg sammen med en opfordring til at handle akut og skrue ned for udledningen af næringsstoffer, før det er for sent.

Læs mere her

Kortet over udbredelsen af iltsvind lyser glødende rødt på den første side i en helt ny iltsvindsrapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet. Rapporten omhandler udbredelsen af iltsvind i perioden 24. august-21. september, og budskabet er alarmerende: Iltsvindets udbredelse i september var i 2023 på niveau med udbredelsen i 1989 og 2000 og det hidtil næststørste registreret, kun overgået af iltsvindet i 2002, står der i rapporten.

Store områder er markeret med rødt på kortet over udbredelsen af iltsvind, for her er der kraftigt iltsvind og nogle steder ingen ilt tilbage i vandet. Det gælder Limfjorden, Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt, de sydøstjyske fjorde, Det sydfynske Øhav og Femern Bælt.

Mange andre områder er ramt af moderat iltsvind. Ifølge rapporten udgjorde det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande i september 2023 et areal større end Sjælland (næsten 7.500 km2).

Sportsfiskerne: Man har svigtet havmiljøet
De voldsomme mængder af algevækst på kysterne både i  foråret og sommeren var et varsel om alvorligt iltsvind i 2023. Alligevel kommer det som et chok, at iltsvindet i september 2023 er på tæt på rekordstort. Man har svigtet havmiljøet, mener formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas.

– Der er ikke længere nogen tvivl: Kvælstofindsatsen har slået fejl. Man har svigtet havmiljøet, men man har også svigtet den danske befolkning, som jo har havet og kysterne i sit DNA. Vi oplever, at lystfiskerne lægger grejet på hylderne, fritidsfiskerne forsvinder fra de små havne, og badevandet er grumset og mudret. Det er katastrofalt, siger Torben Kaas.

– Næringsstoftilførslen til havet skal nedbringes markant – og der skal sættes fart på indsatserne nu – ikke om ét, to eller tre år. Ellers risikerer vi, at de indre danske farvande er helt tomme for liv om få år, hvilket flere steder jo allerede er tilfældet, siger han.

Havet er banket i gulvet
Efter mange års forurening med næringsstoffer i store doser ser havmiljøet ud til at være tæt på et kollaps. Det bekymrer Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Iltsvindene har de seneste år varet længere og været mere og mere udbredte. Sammen med klimaforandringer og varmere vejr slider det på havets modstandskraft. Så selvom vi i 2002 så iltsvind i samme størrelsesorden som nu, er situationen langt mere alvorlig end dengang. For at forstå omfanget, så blev det ved rekordstore udbredelse af iltsvind i 2002 estimeret, at der døde fisk og bunddyr med en samlet vægt svarende til hele den danske befolkning, siger Torben Kaas.

Havet kan gøres mere modstandsdygtigt over for forurening og iltsvind ved at genskabe den ødelagte natur på havbunden. Det er et arbejde, som har høj prioritet i Danmarks Sportsfiskerforbund og blandt frivillige, men indsatsen er truet af alvorlige tilfælde af iltsvind, som hærger havet omkring Danmark lige nu.

– Frivillige lystfiskere og naturelskere, grønne organisationer og en række kystkommuner kæmper allerede en brav kamp med at udplante ålegræs og genetablere stenrev, men det er et plaster på et åbent sår og kan vise sig at være spildte kræfter, hvis havmiljøet og dets fisk, dyr og planter ikke kan få luft, siger Torben Kaas.

Miljøminister reagerer på rapporten
Som reaktion på den nye rapport oplyser miljøminister Magnus Heunicke, at han vil indkalde til et møde med en række eksperter og organisationer for at sikre, at alle relevante værktøjer er i brug. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

– Det er alarmerende tal, som vi tager meget alvorligt, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Danmarks Sportsfiskerforbund har noteret sig ministerens udmelding og kræver, at ordene bliver til handling.

– Vi har indtil nu kun set en nølende politisk indsats for reduktion af kvælstofudledningen til havmiljøet. Faktisk har udledningen af næringsstoffer været konstant over de seneste 10 år. Derfor har vi sammen med flere andre grønne organisationer (Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace og Rådet for Grøn Omstilling) sendt en klage til EU, hvor vi gør opmærksom på, at Danmark ikke overholder de klare forpligtelser, vi har om at passe på havet, siger Torben Kaas.